La Generalitat possibilita d'adopció d'infants per part de parelles homosexuals [Actualitzada]

Avui es presenta l'Avantprojecte a la societat civil i a diverses entitats que treballen en l'àmbit de la família

query_builder   13 maig 2004 12:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat possibilita d'adopció d'infants per part de parelles homosexuals [Actualitzada]

Avui es presenta l'Avantprojecte a la societat civil i a diverses entitats que treballen en l'àmbit de la família

Els departaments de Justícia i de Benestar i Família han elaborat un Avantprojecte de llei que equipara les persones homosexuals a les heterosexuals, reconeixent-los el dret a que se’ls valori com a possibles pares o mares adoptants. L’Avantprojecte de llei possibilita l’adopció conjunta per part de les parelles homosexuals de menors amb els quals no hi hagi hagut cap tipus de vincle. D’altra banda, un dels membres de la parella homosexual també podrà adoptar el fill/a del seu company/a.

Catalunya es convertirà en un dels països europeus capdavanters en matèria de família amb l’elaboració d’una nova normativa que, sense cap mena de restriccions, possibilitarà l’adopció de menors per part de parelles homosexuals.

Els consellers de Justícia, Josep M. Vallès, i  de Benestar i Família, Anna Simó,  presenten avui a la societat civil i a diversos col•lectius que treballen en l’àmbit de la família l’avantprojecte de Llei que, en matèria d’adopció i tutela, modificarà la Llei 9/1998 del Codi de família, la Llei 10/1998 d’unions estables de parella, i la Llei 40/1991 del Codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya. Aquesta presentació tindrà lloc a l’Auditori del Palau de la Generalitat a les 19.30 h.

L’avantprojecte de Llei, entre altres aspectes, possibilita l’adopció conjunta per part de les parelles homosexuals de menors amb els quals no hi hagi hagut cap tipus de vincle. D’altra banda, un dels membres de la parella homosexual també podrà adoptar el fill/a del seu company/a. 

Quant a l’adopció del fill o filla per part de l’altre membre de la parella, es legalitza la situació de fet en què el fill o filla té dues mares o dos pares. En aquest cas, l’adopció es planteja com la millor manera de reconèixer el vincle que hi ha amb el/la menor i, vetllant pel seu interès, es podran fer efectius els drets legals i les responsabilitats. En l’adopció conjunta, la llei parteix de la base que el millor per a l’interès de l’infant és que convisqui quan abans millor en una llar idònia, de manera que estigui en un centre d’acolliment el menys temps possible.

La futura Llei modificarà també el Codi de successions per tal d’equiparar els drets successoris dels menors en les mateixes condicions que els dels fills de les parelles heterosexuals, amb la voluntat d’assegurar la protecció de l’interès primordial dels infants, que són, en definitiva, els beneficiaris d’aquesta modificació legislativa.

Finalment, es modificarà també la figura dels tutors, ja que fins ara no podia ser tutor qui convivia amb el pare o la mare del menor en una relació de parella homosexual. A partir de l’entrada en vigor de la Llei quan aquesta sigui aprovada al Parlament de Catalunya, podrà ser tutor/a la parella homosexual que convisqui amb el tutor/a, equiparant-se a les parelles heterosexuals.

La Secretaria de la Família del Departament de Benestar i Família, a través de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), serà l’encarregada de desenvolupar i aplicar el reglament que possibilitarà l’adopció i qui determinarà la idoneïtat de les parelles per poder adoptar. L’objectiu prioritari serà el d’assegurar el dret del nen o la nena a tenir una família idònia, independentment de l’opció sexual dels seus progenitors/es.

Aquest avantprojecte de Llei situa Catalunya en un dels països europeus capdavanters en matèria d’adopcions per part de parelles homosexuals. A l’Estat espanyol, Navarra, País Basc i Aragó disposen de regulacions semblants i a Europa la llei més avançada en aquest sentit és la sueca, que ha inspirat, en part, el model català.

En altres països europeus, com Holanda, la llei només permet als homosexuals adoptar a infants nascuts al mateix país mentre que a Dinamarca i Islàndia només es pot adoptar als fills de les parelles amb les quals conviuen.

D’aquesta manera, a Catalunya els homosexuals podran adoptar menors nacionals o estrangers. En el cas d’estrangers, els adoptants s’hauran de sotmetre a les restriccions que hi posin els països d’origen dels infants que s’adopten.

El cas més extrem i significatiu és la Xina que, a l’hora d’adoptar un menor, exigeix, entre d’altres coses, acreditar la condició de no homosexual d’una persona.

L’avantprojecte de Llei ha estat remès ja a tots els col•lectius, entitats i associacions interessades en la matèria i avui s’ha iniciat el període d’informació pública de 20 dies durant el qual es poden presentar al•legacions al text.

Posteriorment, l’avantprojecte, després de l’estudi de les al•legacions, serà sotmès al Consell Tècnic de la Generalitat, tràmit previ a la seva aprovació per part del Govern català.

Un cop sigui aprovat pel Govern el text ja es convertirà en projecte de Llei i serà sotmès a la consideració del Parlament de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

L’ICAA desenvoluparà i aplicarà el reglament

La Secretaria de la Família del Departament de Benestar i Família, a través de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), serà l’encarregada de desenvolupar i aplicar el reglament que possibilitarà l’adopció i qui determinarà la idoneïtat de les parelles per poder adoptar. L’objectiu prioritari serà el d’assegurar el dret del nen o la nena a tenir una família idònia, independentment de l’opció sexual dels seus progenitors/es.

L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció del Departament de Benestar i Família ha promogut la necessitat d’eliminar les traves a l’adopció per part de parelles homosexuals atenent una reivindicació àmpliament demanada per part de les associacions de gais i lesbianes de Catalunya.

Fins ara, el fet que les parelles homosexuals no puguin adoptar legalment fa que hi hagi adopcions encobertes de parelles de gais i lesbianes que es tramiten com a famílies monoparentals. Això comporta una certa problemàtica perquè només es valora la idoneïtat d’una persona sola que es fa càrrec de l’adopció quan la criança i cura de la criatura és atesa, de fet, pels dos membres d’una parella. És en aquest sentit, que la regulació que establirà  aquest nou marc legal pretén exercir una millor protecció dels nens i nenes amb una valoració de la idoneïtat dels dos membres de la parella adoptant.

El dret civil català pioner en matèries socials

L’ordenament civil català va ser el primer de tot l’Estat a legislar les parelles de fet i a reconèixer per llei que, al marge del matrimoni, la societat presenta també altres formes d’unió estable de convivència, heterosexuals i homosexuals, reconeixent-los uns drets. Així, la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, reconeixia a les parelles homosexuals diversos drets quant a la convivència, a les despeses comunes, a la responsabilitat davant terceres persones, tutela, aliments, beneficis respecte a la funció pública, l’habitatge comú, els efectes de la ruptura i a l’extinció de la unió, entre altres.

Ara el Govern català vol donar un pas més en el reconeixement del dret a l’adopció per part de les parelles homosexuals i la legislació catalana vol resoldre així el que disposa la Resolució del Parlament europeu sobre la igualtat de drets dels gais i les lesbianes a la Comunitat Europea, instant als estats membres a proporcionar un tracte igual en totes les disposicions jurídiques administratives amb independència de la orientació sexual dels interessats (Resolució del Parlament Europeu de 4 de setembre de 2003 sobre la situació dels drets fonamentals a la Unió Europea).

Justícia, a través de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, ha impulsat diverses iniciatives legislatives al Parlament de Catalunya

L’Observatori de Dret Privat de Catalunya és l’òrgan del Departament de Justícia creat pel Decret 13/2000, de 10 de gener, com a centre de seguiment, estudi, debat i divulgació del dret privat.

Des de la seva creació, l’Observatori, a través de la Comissió de Codificació, ha participat en l’elaboració de diverses lleis; entre altres: Llei 22/2001, de regulació de drets de superfície, de servitud i adquisició voluntària o preferent; Llei 23/2001, de cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura; Llei 25/2001, accessió i ocupació; Llei 19/2002, de drets reals de garantia, i la Llei 29/2002, primera Llei del Codi civil de Catalunya i, darrerament, aquest Avantprojecte de llei de modificació de diverses lleis per tal que les parelles homosexuals puguin adoptar.

S’ESTABILITZA EL NOMBRE D’INFANTS ADOPTATS A CATALUNYA MENTRE AUGMENTEN LES SOL.LICITUDS

Unes 190 famílies inicien cada mes l’estudi valoratiu

El nombre d’infants adoptats a Catalunya s’ha mantingut estable en els darrers tres anys. Les adopcions internacionals van disminuir molt lleugerament l’any 2003 en relació amb el 2002 (1.042 infants el 2003 i 1.056 el 2002); també van disminuir, de manera més significativa, les adopcions d’infants catalans (79 el 2003 i 98 el 2002). En canvi, ha augmentat notablement el nombre de sol•licituds d’adopció, que ha passat de 2.111 el 2002 a 2.939 el 2003.

Catalunya, amb 0,16 infants adoptats per cada mil habitants, és actualment un dels països del món on es fan més adopcions. La taxa d’adopcions de Catalunya duplica la de la resta de l’Estat i és superior a la de països com França, Dinamarca o Suècia.

L’any passat, l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) va rebre més d’un miler de consultes relacionades amb adopcions cada mes i va facilitar 1.837 dossiers d’informació a famílies interessades. També va atendre 1.717 unitats familiars en sessions informatives, grupals i individuals, sobre adopcions. Actualment, unes 190 famílies inicien cada mes l’estudi valoratiu de la idoneïtat per a l’adopció. Una de les prioritats de l’ICAA és afavorir les adopcions nacionals i vetllar per la preparació de les famílies que volen adoptar.

L’ICAA treballa activament per establir llaços i consolidar les relacions existents amb d’altres països per tal de facilitar l’adopció internacional. De manera regular, delegacions de l’ICAA es traslladen als països d’origen per conèixer-ne la realitat pel que fa a polítiques d’adopció i establir els canals legals pertinents. En altres ocasions, delegacions d’aquests països es traslladen a Catalunya per a informar-se directament de la nostra realitat en matèria d’adopcions.

L’ICAA ha de ser un òrgan de comunicació directe amb els governs i organismes d’autoritat màxima en adopcions de cada un dels països amb els quals hi ha programes d’adopció. Les informacions i relacions amb aquests països no han de passar exclusivament pel ministeri d’Afers Socials, ja que les competències en matèria d’adopció depenen de la Generalitat.

Pel que fa a l’origen dels infants adoptats d’altres països, cal assenyalar que Rússia i Xina, amb 438 infants i 223 infants respectivament, continuen sent els principals països de procedència. També 20 infants van venir d’Haití l’any passat.

1  

Imatges

Imatge Roda de premsa

Imatge Roda de premsa 627

3  

Fitxers adjunts

Conseller de Justícia parla de lAvantprojecte de llei

Conseller de Justícia parla de lAvantprojecte de llei
WAV | 2237

Dades de menors adoptats

Dades de menors adoptats
DOC | 131

Estadístiques sobre les adopcions

Estadístiques sobre les adopcions
DOC | 133