Avui s'ha constituït la Mesa Sectorial del Transport Aeri

query_builder   21 novembre 2002 12:48

event_note Nota de premsa

Avui s'ha constituït la Mesa Sectorial del Transport Aeri

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presidit avui l’acte de constitució de la Mesa Sectorial del Transport Aeri. Aquest òrgan, de caràcter consultiu i de debat, actuarà com a interlocutor entre l’Administració catalana i les entitats que formen part del sector aeronàutic.

Davant el procés de creixement en què es troba sotmès el sector aeronàutic, tan estretament lligat a les activitats comercials, a les esportives i al lleure, la Generalitat ha estimat necessària la creació d’un organisme que tingui com a finalitat actuar com a òrgan de consulta i de debat entre els qui desenvolupen la seva activitat en el sector. Aquest organisme, a la vegada, actuarà com a interlocutor amb l’Administració de la Generalitat.

La Mesa del Transport Aeri estarà participada per entitats públiques i privades vinculades, directa o indirectament, a les activitats del sector aeronàutic. Per part de la Generalitat, en seran representants el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, el Departament de Justícia i Interior i el Departament de Medi Ambient.

A banda de les funcions abans esmentades, la Mesa també s’encarregarà d’organitzar i impulsar les diferents iniciatives que afavoreixin i vertebrin l’activitat econòmica i social del sector, així com de fomentar-ne el seu ús. També contempla la resolució dels problemes estructurals que puguin afectar el conjunt de la funció aeronàutica.

Pel referent a l’organització interna, la Mesa comptarà amb dos òrgans de representació: el Ple i la Comissió Permanent, organisme que, a més, podrà decidir la creació de grups tècnics de treball per a temes específics.

El Ple de la Mesa té una representació molt àmplia, amb 36 membres procedents dels diferents àmbits de l’aeronàutica d’arreu de Catalunya: la Generalitat de Catalunya, organitzacions d’usuaris, cambres de comerç, instituts i escoles universitàries, associacions i federacions vinculades a l’aeronàutica, tècnics i sindicats, entre d’altres. La Mesa serà presidida pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, o la persona en qui ell mateix delegui.

El Ple, que es reunirà un cop l’any, tindrà com a funció principal informar sobre els plans de transport aeri que s’elaboraran des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. També vetllarà per l’acompliment i la revisió de la legislació en el sector, proposarà normes i disposicions, i dictaminarà en allò que cregui convenient.

La Comissió Permanent estarà formada per 12 membres, i serà presidida pel Director General de Ports i Transports. Es reunirà dues vegades l’any amb caràcter ordinari per informar sobre els assumptes en els quals hi intervingui la Mesa, així com dels projectes de transport aeri que siguin competència de la Generalitat de Catalunya (menys els que corresponguin al Ple, esmentats més amunt).

A banda d’informar sobre aquests temes, la Comissió Permanent elaborarà els informes i els dictàmens corresponents a qualsevol assumpte d’interès per al transport aeri a Catalunya. Això també serà obligatori en cas que ho sol·liciti el Ple de la Mesa o bé algun titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques o la Direcció General de Ports i Transports.

La Comissió Permanent també podrà decidir la creació de grups tècnics de treball. Aquests es constituiran per a tractar temes específics del transport aeri, i els seus membres seran designats per la Comissió, així com el seu funcionament.

La normativa que regirà l’activitat i funcionament de la Mesa serà la mateixa que regula els òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat. A banda d’això, cadascuna de les entitats que participin en el Ple i/o en la Comissió Permanent podran accedir a tota la informació que generi la Mesa, i es podran adherir a les activitats de promoció iniciades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

2  

Imatges

Fotografia acte 2

Fotografia acte 2 600

Fotografia acte 1

Fotografia acte 1 523