Estudi sobre el cost social i ambiental del transport a Catalunya

query_builder   21 maig 2004 13:00

event_note Nota de premsa

Estudi sobre el cost social i ambiental del transport a Catalunya

El transport terrestre a Catalunya té un cost total de 49.000 MEUR anuals. El transport privat suposa un 73% d’aquest cost. Els costos externs, és a dir, la factura social i ambiental del transport que inclou les conseqüències dels accidents i la contaminació atmosfèrica o sonora, entre altres impactes, suposen 4.240 MEUR anuals, un 9% del cost total. Augmentant l’ocupació del transport en autobús en un 15% i la del ferrocarril en un 70% s’obtindria un estalvi total de 2.500 MEUR anuals.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de la Direcció General de Ports i Transports, ha realitzat un estudi pioner que permet avaluar el cost real del transport a Catalunya. Aquest estudi distingeix el cost que suposen les externalitats del transport, és a dir, despeses socials i ambientals com ara els accidents, la pol·lució atmosfèrica o els sorolls.

 

El coneixement del cost real del transport a Catalunya permet orientar racionalment la política de construcció i gestió de les infraestructures de transport actuals i futures.

 

1.- Els costos del transport, els interns i els  externs

 

Els costos del transport a Catalunya es poden desglossar en tres grans grups:

 

Els costos interns: Costos que suporten els usuaris, empreses operadores i concessionàries de forma directe. Es consideren costos interns el combustible, els lubricants, els pneumàtics, els aparcaments , els peatges, les multes, les taxes, les assegurances etc.

 

Els costos externs:Costos suportats, en general, per la societat. Es consideren externs els costos dels accidents no suportats per les asseguradores, invalideses, danys psíquics.. També són externalitats la contaminació sonora, la pol·lució atmosfèrica o els costos de producció i desballestament de vehicles i infraestructures.

 

Costos de la congestió: Són conseqüència de l’extracost produït pel consum extra dels vehicles en situacions de congestió, l’increment de temps de viatge etc.

 

2.-  El cost  real del transport a Catalunya

 

2.1.-Una factura anual de 49.000 MEUR

 

El sistema de transports terrestres a Catalunya va generar l’any 2001 – període de referència de l’estudi - uns costos totals de 48.815 MEUR, dels quals 43.611 MEUR (88%) van ser costos interns del sistema i 4.240 MEUR (9%) externalitats. La resta de costos es van repartir entre la despesa pública en infraestructures i els costos derivats de la congestió.

 

A la taula següent es presenten, de manera resumida, els costos totals del transport terrestre a Catalunya l’any 2001.

 

Veh. privat carretera

%

T. públic viatgers carretera

%

T. ferroviari viatgers

%

T. mercaderies carretera

%

T. ferroviari mercaderies

%

Total

Costos interns

18.964.594.568

38,8

854.603.655

1,8

10.850.176.278

22,2

12.483.771.647

25,6

457.771.875

0,9

43.610.918.023

Despesa pública

338.744.077

0,7

1.445.500

0,0

224.229.197

0,5

54.812.858

0,1

10.771.225

0,0

630.002.857

Costos externs

3.059.511.378

6,3

49.539.084

0,1

193.326.514

0,4

917.044.895

1,9%

21.496.531

0,0

4.240.918.402

Costos congestió

110.488.622

0,2

178.460.994

0,4

0

0,0

44.956.225

0,1

0

0,0

333.814.840

TOTAL

22.473.338.645

46,0

1.084.049.233

2,2

11.267.731.989

23,1

13.500.585.625

27,7

490.039.631

1,0

48.815.654.122

 

Font: Estudi de costos socials i ambientals

 

 

2.2 .- 4.700 MEUR de costos socials i mediambientals

Pel que fa als costos externs i costos de la congestió, el sistema de transport a Catalunya va produir uns costos de 4.774 MEUR/any (incloent el transport aeri), dels quals un 33% van correspondre als accidents i un 24% a l’impacte sobre el canvi climàtic.

Costos externs + Costos congestió del sistema de transport a Catalunya per partides

 

Cost

MEUR/ANY

%

Accidents

1.567

33

Soroll

285

5,9

Pol·lució

280

5,8

Canvi climàtic

1.158

24

Danys natura i paisatge

203

4,2

Ocupació d’espai

188

3,9

Efecte barrera

249

5,2

Efectes avant-post

509

10,6

Sobrecost  de congestió

335

6,9

TOTAL

4.774

100

 

Font: Estudi de costos socials i ambientals

 

D’aquests costos, 3.170 MEUR (66%) van ser provocats pel vehicle privat (turismes + motos), seguit del transport per carretera de mercaderies (20%) i el transport públic col·lectiu de viatgers (4,7%). Les externalitats provocades pel ferrocarril i el transport aeri van ser de 215 i 200 MEUR anuals, respectivament.

 

Costos externs + costos congestió del transport a Catalunya per modes (Any 2001)

 

Mode de transport

MEUR/any

%

Vehicle privat

3.170

66

T. Públic Col·lectiu

228

4,7

FC Passatgers

193

4,0

Aeri passatgers

194

4,0

Carretera mercaderies

962

20,1

FC mercaderies

21,5

0,4

Aeri mercaderies

5,5

0,1

TOTAL

4.774

100

 

Font: Estudi de costos socials i ambientals

 

 

4.- Horitzó 2010

 

Tres escenaris de futur :

a) La tendència

Si continuen les tendències actuals, els costos totals representaran l’any 2010 un total de 63.112 MEUR, dels quals 55.768 MEUR (89%) seran costos interns, i 6.239 MEUR (9%) seran externs. Això suposaria un increment del 41% dels costos externs  respecte de la situació actual (any 2001).

 

b) L’efecte de la forta inversió en transport públic

Aquest escenari és el resultat d’aplicar a l’escenari tendencial les inversions i serveis més rellevants previstes per al període 2001-2010; entre les quals totes les noves infraestructures previstes en el PTV i en PDI. Tenint en compte aquestes variacions, i unes ocupacions en el transport públic similars a les actuals, es pot concloure que l’any 2010, els costos totals seran de 63.036 MEUR, el que comportarà una rebaixa de 80 MEUR anuals, respecte de la situació tendencial. D’aquests seran costos externs 6.207 MEUR/any el que suposa un estalvi del 1% respecte de l’escenari tendencial.

 

c) L’escenari optimista

Una millora en l’eficàcia del sistema, complementària a les inversions previstes, amb un nivell d’ocupació en el ferrocarril del 70% per sobre de l’actual i de l’autobús del 15%, deixaria la factura total en 60.662 MEUR el que significaria una estalvi total de 2.500 MEUR anuals.Els costos externs baixarien fins els 5.872 MEUR anuals, el que suposa un estalvi del 9% respecte de l’escenari tendencial.

 

Previsions de costos externs i de la congestió dels sistemes de transport a Catalunya segons l’escenari considerat (Milions EUR)

Font: Estudi de costos socials i ambientals

Previsions de costos totals  dels sistemes de transport a Catalunya segons l’escenari considerat (Milions EUR)

Font: Estudi de costos socials i ambientals. Els costos interns i la despesa pública no inclouen el transport aeri.

 

 

 

 

 

5.- Nova metodologia

 

 

L’estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya permet fornir una metodologia per l’avaluació d’inversions a partir del coneixement del cost real del transport a Catalunya.

 

Aquesta metodologia es basa en l’avaluació de la rendibilitat d’una determinada actuació mitjançant la comparació dels costos totals del sistema de transport (interns, externs i congestió) entre un escenari de referència (normalment la situació de partida) i un escenari amb la realització de la inversió.

 

D’aquesta manera es pot analitzar l’interès social de realitzar o no una determinada inversió considerant la totalitat dels costos del transport.

 

1  

Fitxers adjunts

nota de premsa

nota de premsa
PDF | 259