Aprovat el projecte de Llei d'agents rurals

Les accions de vigilància i inspecció dels agents es fonamenten en els principis d'educació ambiental i conscienciació c

query_builder   3 desembre 2002 18:41

event_note Nota de premsa

Aprovat el projecte de Llei d'agents rurals

Les accions de vigilància i inspecció dels agents es fonamenten en els principis d'educació ambiental i conscienciació c

El Govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de Llei d’agents rurals, que perfecciona la regulació d’aquest cos, determinant les seves activitats tant d’inspecció administrativa com de gestió del medi natural i configurant-lo com un cos de vigilància. Aquest cos depèn de la Direcció General de Prevenció de Riscos en el Medi Natural, del Departament de Medi Ambient.

Aquest projecte de llei remarca la importància de les funcions de vigilància, control i conscienciació ciutadana que porta a terme l’administració a través dels seus agents.

Des del moment de la seva creació, l’any 1986, el Cos ha hagut d’assumir una sèrie de tasques a l’empara de les normatives sorgides per regular els nous usos del bosc i del medi natural, en general, de caràcter més lúdic que els aprofitaments tradicionals dels recursos forestals i cinegètics dels nostres boscos. Això ha implicat, forçosament, un increment de les funcions de vigilància i inspecció respecte de les funcions de gestió forestal, cinegètica i piscícola, accentuades sobretot en matèria d’incendis forestals.

Actualment, cal aprofundir en l’experiència assolida per dotar al Cos d’una nova regulació que configuri un règim de vigilància i d’inspecció del medi natural eficaç i fonamentat en els principis de corresponsabilització i educació ambiental dels ciutadans i de les ciutadanes.

El nou projecte de Llei regula les funcions que corresponen al Cos d’agents rurals, i que afecten les següents matèries: forestal, espais naturals protegits, flora i fauna, caça i pesca continental, accés al medi natural, prevenció d’incendis forestals, protecció dels animals, activitats extractives, impacte ambiental i camins ramaders. També se li atribueixen funcions de vigilància i inspecció en matèria d’aigües i residus quan afecten el medi natural, sempre en col·laboració amb els organismes competents del Departament de Medi Ambient en aquestes matèries.

Pel que fa a la prevenció d’incendis forestals, es preveu que es duguin a terme, sense perjudici de les que corresponen al Cos de Bombers, i pel que fa a la participació en els plans de protecció civil, s’haurà d’ajustar a les previsions d’aquests instruments. El control de determinades espècies animals justifica l’ús d’armes per part dels agents rurals. En aquest cas s’aplicaran les normes vigents en matèria d’armament. Es preveu que, en el termini d’un any, es concreti l’organització territorial i funcional del cos, que actualment compta amb un efectiu de 400 agents.

1  

Fitxers adjunts

2405.doc

2405.doc
DOC | 22