El pressupost de Benestar i Família creix el 13% i es situa en 1.168 milions

La consellera Anna Simó presenta els comptes per al 2005

query_builder   17 novembre 2004 13:30

event_note Nota de premsa

El pressupost de Benestar i Família creix el 13% i es situa en 1.168 milions

La consellera Anna Simó presenta els comptes per al 2005

-Les partides amb més dotació seran les d’atenció a la gent gran (26,1%), suport a les famílies (24,3%) i a persones amb discapacitat (20,7%)- Les transferències als ajuntaments en serveis socials augmenten un 10%
El Departament de Benestar i Família tindrà el 2005 un pressupost de 1.168 milions d’euros, cosa que suposarà créixer el 13% respecte al 2004, segons ha explicat avui la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, en la presentació del projecte de pressupost per a l’any vinent que el Govern ha dut al Parlament. Les partides que més augmenten són les dedicades a les famílies (que creix un 21,8%), la gent gran (que creix un 14,6%), la immigració, la inclusió social i les actuacions comunitàries i cíviques (que creix un 13,4%) i les persones discapacitades (que creix un 8,5%).

Les actuacions amb més dotació seran les polítiques d’atenció a la gent gran (amb un 26,1% del pressupost global), de suport a les famílies (amb un 24,3%) i a les persones discapacitades (amb un 20,7%). Les inversions permetran crear més de 1.700 noves places residencials, diürnes i sociosanitàries per a gent gran i 300 noves places residencials, diürnes i ocupacionals per a persones discapacitades. També possibilitaran augmentar un 20% els ajuts per als complements de les pensions de viduïtat més baixes, crear una unitat contra la violència familiar i consolidar els ajuts universals per a famílies amb fills a càrrec i crear nous ajuts universals per parts o adopcions múltiples (de bessons i trigèmins). En total es destinaran a l’atenció a les persones en situació de dependència un total de 521 milions d’euros, gairebé la meitat del pressupost del Departament.

El pressupost preveu la millora de la cooperació amb el món local per mitjà d’un increment del 10,5% de les transferències per al manteniment i foment dels serveis socials d’atenció primària i dels serveis d’atenció domiciliària i teleassistència i per al servei de transport adaptat a persones discapacitades, amb una dotació total de 36,2 milions d’euros.

El Departament de Benestar i Família concentra aquest any més del 5% del pressupost global de la Generalitat i acompleix així el previst en una resolució del Parlament de l’abril de 1999 que fixava que el Govern destinaria almenys el 4% del total del seu pressupost a polítiques de benestar i serveis socials, com ja ha passat per primer cop aquest 2004.

La consellera Simó considera que "aquests són uns pressupostos d’un marcat accent social perquè l’increment notable de les partides del Departament de Benestar es complementen amb les que es fan en les àrees de salut, educació i habitatge". La consellera sosté que aquests pressupostos permetran avançar en alguns dels compromisos més immediats de l’Acord del Tinell per a un Govern catalanista i d’esquerres.

A banda del propi pressupost, per a l’any 2005 el Departament de Benestar i Família preveu gestionar un total de 55 milions d’euros més transferits pel govern central -negociats en l’elaboració dels pressupostos de l’Estat-, 35 dels quals aniran destinats a ampliar les polítiques de suport a les persones amb dependència i 20 milions es dedicaran a polítiques d’immigració. A través d’aquesta última partida, la Secretaria per a la Immigració posarà en marxa el Pla de Ciutadania i Immigració i el Programa d’Acollida Integral que es portaran a terme juntament amb els ens locals. També es promouran programes de subvencions per a la rehabilitació d’allotjaments per a treballadors estrangers i per a entitats que treballen en aquest àmbit i es donarà suport al Pla d’Ajuda al Retorn d’emigrants catalans.

Àmbit de les famílies El Departament destinarà a les polítiques de suport a les famílies un total de 283,4 milions d’euros, cosa que suposa un 24,3% del pressupost global. Aquest és l’àmbit temàtic que creix més, amb un 21,8% d’augment. Això permetrà consolidar la prestació econòmica universal per a famílies amb infants menors de 3 anys i per a famílies nombroses i monoparentals amb infants menors de 6 anys. Així mateix, s’ampliaran les prestacions per a famílies en situació d’especial vulnerabilitat que han tingut part o adopció múltiple de tres o més infants menors de 12 anys i s’introduiran uns nous ajuts universals per part o adopció múltiple (bessons i trigèmins). Es destinaran a aquestes prestacions 145,9 milions d’euros, amb un augment de 9,1 milions respecte el 2004, que beneficiaran a més de 250.000 famílies. A més, el programa de suport a les persones amb dependència Viure en família arribarà a un total de 46.125 famílies i la seva dotació pressupostària creixerà deIs 85 milions d’euros destinats el 2004 als 124 milions del 2005. El programa Viure en família experimentarà un canvi d’orientació, de manera que es prioritzarà l’atenció a les persones en situació d’alta dependència i la prestació de serveis a domicili. El pressupost del Departament preveu destinar 1,15 milions d’euros per a serveis a les famílies i per a la creació dels serveis de punts de trobada, com a mitjà per a reduir o eliminar la violència que pateixen dones i infants de famílies en conflicte. Des de la Secretaria de la Família es crearà una unitat de violència familiar dedicada prioritàriament a impulsar el programa del Govern per a l’abordatge integral de les violències contra les dones i en especial a la gestió dels recursos d’atenció a les dones víctimes de violència. També es destinaran ajuts a les entitats que treballin per i sobre les famílies sense ànim de lucre per un import de prop de 623.000 euros. En l’àmbit de l’atenció a la lnfància i l’adolescència, es promourà un increment dels acolliments familiars de menors tutelats. Així mateix es millorarà la xarxa de centres residencials i d’acollida amb l’ampliació d’entre 30 i 50 places, la rehabilitació de quatre centres propis i l’habilitació d’una partida de 500.000 euros per a millores als centres col·laboradors. Es millorarà el tractament econòmic de les places concertades en centres residencials i d’acollida.

Persones grans Les inversions en l’àmbit de la gent gran suposen la principal partida pressupostària del Departament, amb 304,7 milions d’euros (un 26,1% del total) i un creixement del 14,6%, que permetran crear més de 1.700 places en centres d’assistència a persones grans. Entre les noves actuacions previstes en aquest àmbit hi ha la creació de 348 noves places públiques de residència, 220 places de centre de dia i 48 d’habitatge tutelat per a gent gran; que s’afegiran a les 600 noves places de residència i 50 de centres de dia col·laboradors i a les 300 noves places de llarga estada en centres sòciosanitaris i 150 d’hospital de dia. Les persones grans també seran els principals beneficiaris dels complements de les pensions de viduïtat més baixes. En aquesta partida s’hi destinaran 44,4 milions d’euros, cosa que permetrà augmentar un 20% els ajuts (que passaran de 360 a 430 euros anuals) i el límit d’ingressos per a poder percebre’ls s’apujarà d’acord amb la inflació. D’altra banda, per al manteniment dels casals de gent gran i el foment de les activitats que s’hi desenvolupen s’invertiran 20,8 milions d’euros.

Persones amb discapacitat El Departament invertirà 241.992 milions d’euros a actuacions destinades a persones amb discapacitat, amb un augment del 8,5%. Això permetrà crear 145 places de residència, 127 de llar residència i 42 de centre especialitzat per a persones amb discapacitat. També es crearan 150 places noves en centres ocupacionals per a persones amb discapacitat. Així mateix es subvencionaran 9.150 treballadors de Centres Especials de Treball i es crearan 350 nous llocs de treball. També es preveu atorgar prestacions a 10.500 persones amb disminució, per un import de 14,7 milions d’euros, i es destinaran 15 milions d’euros a incrementar en 57.375 hores la cobertura del servei d’atenció precoç per a infants menors de 6 anys, que permetran atendre un total de 13.500 infants.

Immigració, actuacions comunitàries i inclusió social Els programes destinats a polítiques actives d’immigració, inclusió social i actuacions comunitàries es dotaran amb 101,3 milions el 2005, amb un 13,4% d’augment respecte el 2004. L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials destinarà 16,7 milions d’euros al suport d’entitats que lluiten contra la pobresa, a pensions assistencials, transport adaptat i actuacions en relació a les drogodependències i la sida. Crearà 130 places de llar residència i pisos amb suport per a persones amb malaltia mental i 50 places prelaborals per a malalts mentals. El pressupost preveu la rehabilitació, dotació i inici de projectes d’equipaments comunitaris i cívics mitjançant una nova línia de subvencions per a obres de rehabilitació o adquisició de mobiliari i equipaments destinats a entitats sense finalitat de lucre que porten a terme projectes socials, a la qual es destinaran 533.195 euros, cosa que representa un increment de 400.000 euros respecte el 2004. L’import total destinat a inversions en els equipaments cívics i comunitaris és de 7.922.029 euros, 1.314.000 dels quals són noves actuacions.

ACTUACIONS MÉS DESTACADES

Consolidació dels ajuts universals per infant a càrrec, nous ajuts universals per parts o adopcions múltiples (de bessons i trigèmins) i ampliació de prestacions per a famílies en espacial vulnerabilitat .................145,9 M€

Mesures de suport a menors tutelats, amb promoció dels acolliments familiars i ampliació de centres residencials i d’educadors............................ 122,3M€

Manteniment i inversió en places residencials, centres de dia i sociosanitàries per a gent gran amb finançament públic existents i creació de més de 1.700 places............................................. 283,9M€

Manteniment i inversió en places residencials, centres de dia i ocupacionals per a discapacitats i creació de 464 places.......................................................... 162,3 M€

Integració laboral de persones amb discapacitat.................... 37,8 M€

lnversions en equipaments cívics i comunitaris .......................7,9 M€

Manteniment i inversió de places residencials i centres de dia per a persones amb malaltia mental i creació de 180 places noves......................................... 17,2 M€

Extensió del programa d’ajut a la dependència Viure en família........................................................... 124 M€ 

Dotació per complementar les pensions de viduïtat més baixes, amb un increment del 20% de l’import de l’ajut ..................................44,4 M€

Augment d’un 10,5% de les transferències al món local per manteniment i foment dels serveis socials d’atenció primària i dels serveis d’atenció domiciliària, teleassistència i transport adaptat...................  36,2 M€

1  

Fitxers adjunts

PRESSUPOST 2005 BENESTAR I FAMÍLIA

PRESSUPOST 2005 BENESTAR I FAMÍLIA
DOC | 168

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined