El pressupost del Departament de Treball i Indústria creix el 2005 fins a 524 milions d'euros, un 28% més que el 2004

Destaca l'increment de recursos destinats a les polítiques, que ja suposen el 70% del conjunt de la despesa

query_builder   15 novembre 2004 17:50

event_note Nota de premsa

El pressupost del Departament de Treball i Indústria creix el 2005 fins a 524 milions d'euros, un 28% més que el 2004

Destaca l'increment de recursos destinats a les polítiques, que ja suposen el 70% del conjunt de la despesa

El pressupost del Departament de Treball i Indústria creix el 2005 fins a 524 milions d’euros, un 28% més que el 2004

Destaca l’increment de recursos destinats a les polítiques, que ja suposen el 70% del conjunt de la despesa

El pressupost consolidat total del Departament de Treball i Indústria per a l’any 2005 és de gairebé 524  milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 28% respecte al pressupost inicial de 2004.

Aquest pressupost es caracteritza fonamentalment per una major despesa en la realització de polítiques, que ha estat possible en base a l’optimització de la despesa d’organització i gestió del Departament. Així, cal destacar que la despesa de gestió (la corresponent a l’agregació dels capítols 1 i 2 dels pressupost de despesa) se situarà l’any 2005 en 157,2 milions d’euros, un 30% de la despesa total, mentre que l’any 2004 aquesta proporció arribava al 35%.

Cal destacar igualment que el pressupost d’inversió del Departament (la suma dels capítols 6, 7 i 8 de despesa) ha crescut fins a 80,5 milions d’euros, un 14% més que l’any 2004.

Principals eixos d’actuació per al 2005

El pressupost per a 2005 es fonamenta en criteris que permeten optimitzar la distribució de recursos i obtenir el màxim rendiment social i econòmic de la despesa. El pressupost vol impulsar la integralitat de les polítiques i la despesa, la complementarietat públic-privada en la implementació de les actuacions, la subsidiarietat entre Administracions, la transparència en l’acció de govern, l’atenció prioritària a les necessitats de les persones, el suport prioritari a la petita i mitjana empresa i el protagonisme destacat dels agents socials.

En base a aquests criteris generals d’actuació, els principals eixos de l’acció de govern per a la millora de l’estructura industrial i el mercat de treball de Catalunya són els que es detallen a continuació:

1.- Competitivitat de la indústria catalana.

L’objectiu és aconseguir fer efectiva la transformació de l’estructura productiva, per poder complir els objectius fixats a l’Estratègia de Lisboa: que Europa sigui, l’any 2010, l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món. Aquest eix d’actuació té una dotació pressupostària de 43,3 milions d’euros, un 34% més que l’any 2004.

Les seves principals partides són les relacionades amb els programes de foment de la inversió en recerca, desenvolupament i innovació industrial (28,9 milions d’euros); amb els Centres Tecnològics (5 milions d’euros); amb els programes d’innovació i transferència tecnològica del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial –Cidem- (5,6 milions d’euros); i amb l’Agència Catalana d’Inversions (3,8 milions d’euros).

2.- Formació per al conjunt de la població i ocupabilitat de les persones aturades.

En aquest cas, el conjunt de les polítiques actives tenen per objectiu millorar les capacitats i qualificacions professionals del conjunt de la població activa i garantir la seva inserció laboral. Aquest eix d’actuació disposa d’un important volum de recursos, 203,8 milions d’euros, que suposa un notable increment respecte l’any 2004: el 68%.

Els principals projectes d’aquest eix són els relacionats amb el Pla de Formació i Inserció Professional (82,5 milions d’euros); el Programa d’Escoles Taller i Cases d’Oficis (34,3 milions d’euros); els Plans d’ocupació per a la contractació de treballadors aturats (31,9 milions d’euros); els programes d’integració sociolaboral de persones amb especials dificultats d’inserció (11,3 milions d’euros); les accions IOROS d’informació i orientació professional i de mediació (9,5 milions d’euros); els agents d’ocupació i desenvolupament local (7,7 milions d’euros); els Programes d’intermediació laboral (6,6 milions d’euros), els Programes de reciclatge professional (5,2 milions d’euros); els programes de formació ocupacional (4,3 milions d’euros); els programes per a inserció laboral de dones: (4 milions d’euros); els nous jaciments d’ocupació (2,7 milions d’euros); programes ocupacionals diversos per un import d’1,6 milions d’euros; les subvencions a la contractació indefinida de treballadors discapacitats (1,5 milions d’euros); i el Pla General de Formació Professional de Catalunya (0,7 milions d’euros).

3.- Qualitat de l’ocupació.

L’objectiu, en aquest cas, és millorar la qualitat de l’ocupació, actuant per reduir la precarietat laboral, garantint la igualtat d’oportunitats i impulsant un major esforç en la prevenció de riscos. Aquest eix d’actuació té una dotació pressupostària de 4,5 milions d’euros, un 30% més que al 2004,

Les partides més significatives són les relacionades amb els programes de seguretat i salut en el treball i la prevenció de riscos (3,1 milions d’euros), amb el reforçament dels programes de vigilància i control de la precarietat laboral (250.000 euros) i amb el suport a organismes amb participació dels agents socials (1,2 milions d’euros).

4.- Quantitat i qualitat del subministrament energètic i energies renovables.

L’objectiu és aconseguir garantir una quantitat i qualitat suficient pel que fa a l’energia i impulsar el desenvolupament de les energies renovables, especialment l’eòlica. Aquest eix d’actuació té una dotació pressupostària de 9,8 milions d’euros, un 110% més que al 2004,

En aquest bloc, destaquen la millora de la capacitat i la qualitat de la xarxa elèctrica (4 milions d’euros), els treballs d’elaboració del Nou Pla de l’Energia (amb una dotació de 400.000 euros), la implantació de parcs eòlics i sostres solars (1,2 milions d’euros); les actuacions de millora de l’eficiència energètica (3,1); i l’extensió de la xarxa de gas natural (1,1).

5.- Economia cooperativa i economia social.

L’objectiu és impulsar l’economia cooperativa per al reforçament de les estructures associatives del sector, per a promoure la seva participació en programes de desenvolupament local i potenciar el seu reconeixement, prestigi i visibilitat. El Govern portarà a terme una política de suport a l’economia cooperativa, social i d’autoocupació. Afavorir el desenvolupament d’aquest sector implica establir mesures en matèria de formació, serveis tecnològics, assessorament, finançament, etcètera. El pressupost d’aquest eix d’actuació és de 5,1 milions d’euros, un 13% més que al 2004.

Els principals projectes en matèria d’economia cooperativa i social són els relacionats amb els ajuts i subvencions per al foment de l’economia social i l’autoocupació (2,8 milions d’euros), els programes específics de suport a cooperatives i societats anònimes laborals (1,7 milions d’euros) i l’Institut de Promoció i Formació de Cooperatives (0,6 milions d’euros).

A banda d’aquests 5 eixos prioritaris d’actuació, cal destacar també altres projectes especialment significatius, com l’Observatori Industrial Tèxtil (3 milions d’euros), el programa d’ajut a les estructures sindicals més representatives (3,1 milions d’euros), i els programes d’ajuts previs a la jubilació de treballadors d’empreses en procés de reestructuració (1,7 milions d’euros).

1  

Fitxers adjunts

Eixos d'actuació política 2005

Eixos d'actuació política 2005
PPT | 79

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined