El programa Viure en família's'orientarà a les persones grans o discapacitades amb alta dependència

La consellera Anna Simó presenta les novetats del programa d'ajuts a les persones amb dependència i n'assegura la viabilitat

query_builder   30 juny 2004 18:23

event_note Nota de premsa

El programa Viure en família's'orientarà a les persones grans o discapacitades amb alta dependència

La consellera Anna Simó presenta les novetats del programa d'ajuts a les persones amb dependència i n'assegura la viabilitat

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha informat avui al Parlament de les noves orientacions que regiran el programa d’ajut a la dependència Viure en Família a partir de la convocatòria del 2004. Responent a una interpellació del grup d’ERC, la consellera ha dit que les prestacions econòmiques del programa s’orientaran d’ara endavant a les famílies que tinguin al seu càrrec persones grans o discapacitades amb alta dependència i prioritzarà la prestació de serveis de suport a domicili.La resta de persones amb dependència baixa o mitjana es beneficiaran d’un augment de serveis, ja que la Generalitat incrementarà la partida pressupostària que traspassa a administracions locals per a l’atenció domiciliària i centres de dia. D’aquesta manera ha subratllat la consellera es garanteix que l’ajuda vagi a parar a la persona discapacitada o a la persona gran dependent i no es converteixi en un mer increment de la renda familiar, que en cap cas és l’objectiu del programa.

El Departament de Benestar i Família preveu una dotació en el pressupost del 2004 de més de 84 milions d’euros per al programa Viure en família, notablement superior als 43 milions que l’anterior Govern hi va destinar en tot l’any 2003. La falta de previsió i de dotació pressupostària va fer que quedessin 40.000 sol·licituds pendents de resolució quan la partida que s’hi destinava es va exhaurir al mes de juny. Ni tan sols les dades d’aquests sol·licitants van ser entrades al sistema informàtic. Actualment el programa té 31.932 persones beneficiàries en nòmina i ja s’han realitzat 14.000 valoracions cas per cas de les sol·licituds pendents i es procedirà a assignar-los l’ajut que els correspongui.

El programa Viure en família es va crear l’any 1999 amb zones pilot i amb la idea d’ajudar a mantenir la persona gran al seu entorn, amb una combinació d’ajuts tècnics, eliminació de barreres, suport psicològic, estada respir, ajuts econòmics, etc. L’any 2003 el Govern va voler estendre el programa a tot Catalunya quan ja hi havia llistes d’espera i grans demores allà on s’experimentava. En la convocatòria del programa per al 2003 es va ampliar el nivell d’ingressos de 2 a 6 milions de pessetes per poder rebre l’ajut mensual de 240 euros, sense compatbilitzar els ingressos dels familiars que conviuen amb la persona depenent major de 65 anys.

Amb tot, el 16 de desembre del mateix 2003, sense cap explicació raonable, el govern va anul·lar, un cop iniciat , el concurs per contractar els equips que havien de gestionar la valoració de les necessitats de les persones dependents.

La consellera ha acusat el Govern anterior d’haver actuat amb irresponsabilitat en llençar una prestació econòmica sense escenari financer; desvinculant-la de l’atenció primària i convertint l’ajut econòmic en una pensió complementària; sense distingir entre alta, mitja o baixa dependència dels seus beneficiaris; i  promovent i retirant els equips territorials que havien de coordinar serveis. “Es tracta –ha dit la consellera– d’una decisió d’irresponsabilitat política sobre un servei tan important i necessari per a les persones que acaba fent mal als ciutadans i al propi prestigi del sistema”.

En síntesi, es va voler estendre l’ajut per a gairebé les 100.000 persones dependents que hi ha actualment a Catalunya però com que no hi havia previst cap mecanisme per controlar ni prioritzar la demanda, el Govern es va trobar amb 70.000 expedients sobre la taula. D’aquests, en va denegar 40.000 per silenci administratiu. Per tant, el Govern de CiU va deixar el programa Viure en família en situació de fallida, tan des del punt de vista dels serveis com de l’organització.

REORIENTACIÓ DEL PROGRAMA 

La reorientació de la prestació econòmica del Programa Viure en família anirà acompanyada d’un increment i una millora dels serveis de proximitat (atenció domiciliària, residencial, teleassistència...). Aquesta nova política evitarà abonar l’economia submergida i permetrà controlar millor la prestació, crearà nous jaciments d’ocupació, pal·liarà la feminització i l’enclaustrament de les persones cuidadores i orientarà la prestació econòmica a l’alta dependència.

Els departaments de Benestar i Família i de Salut estan treballant actualment de manera coordinada per establir un únic sistema d’accés a les prestacions i els serveis a les persones dependents a través dels equips territorials d’atenció a domicili sanitaris (PADES), per a discapacitats (CAD) i els serveis socials d’assistència Primària.

LA SOLUCIÓ QUE IMPULSA EL GOVERN

El Departament de Benestar i Família ja ha iniciat la revisió del sistema. A partir d’ara, en funció de l’acarament entre les dades analitzades i prioritzades, la reorientació del model i el finançament que l’Estat doni a la dependència, es decidiran els termes concrets de la nova convocatòria per al 2004, que sortirà publicada l’últim trimestre de l’any. Aquesta revisió es basarà en el canvi de :

a) Concepte

Voluntat de posar la persona i la família al centre del sistema des d’una visió integral, vinculada als recursos existents en la comunitat, com ara els serveis socials d’atenció primària. Vincular l’ajut econòmic a la dependència al Pla d’Atenció Integral, com un recurs més d’entre una gamma de recursos. Realitzar una política de foment de serveis de proximitat (atenció domiciliària, residencial, teleassistència...) que vagin suplint la transferència econòmica. Això permetrà no abonar l’economia submergida, crear nous jaciments d’ocupació, controlar la prestació,  no “feminitzar” i enclaustrar a la persona cuidadora i orientar la prestació econòmica a l’alta dependència.

b) Finançament

El Departament de Benestar i Família ha començat el procés de normalització de tot el que estava endarrerit. El Govern ha previst una dotació als pressupostos del 2004 de més de 84 milions d’euros per la programa “Viure en Família”.

c) Serveis

En un escenari de pròrroga pressupostària, s’han rescatat i s’han tramitat els 40.000 expedients pendents. Per fer-ho, s’ha habilitat el crèdit necessari i se n’ha previst el cost. Des del mes de març d’enguany, el Departament de Benestar i Família ja ha atorgat un total de 800 prestacions del programa Viure en Família, que ja havien estat valorats per l’administració anterior, però que no s’havien pagat perquè s’havia exhaurit la partida pressupostària. El Govern ha tret a concurs i ha resolt l’adjudicació de dos instruments essencials en aquest procés: l’empresa d’introducció informàtica de dades i l’equip de valoració que sota la supervisió directa de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) en farà la valoració per tot Catalunya.