La Generalitat convoca concurs públic per subvencionar el servei d'acollida matinal a les escoles

query_builder   18 juny 2003 16:44

event_note Nota de premsa

La Generalitat convoca concurs públic per subvencionar el servei d'acollida matinal a les escoles

El proper dia 20 de juny s’obre el termini perquè les associacions de pares i mares d’alumnes (AMPA) que organitzen serveis d’acollida matinal d’infants en centres sufragats amb fons públics que imparteixen educació infantil (de 3 a 6 anys) i primària, puguin acollir-se a la convocatòria de subvencions atorga el Departament d’Ensenyament per minorar el cost d’aquest servei. El termini per presentar aquestes sol·licituds finalitza el dia 10 de juliol.

La Generalitat destinarà el curs vinent (2003-2004) una subvenció de 900.000€ per a l’organització del servei d’acollida matinal a les escoles sufragades amb fons públics del país.

Aquesta iniciativa possibilitarà que les escoles obrin a les 8 del matí perquè els pares dels alumnes puguin deixar els seus fills a l’escola abans que comenci la jornada laboral i l’horari lectiu.

La mesura, anunciada per la consellera d’Ensenyament, Carme-Laura Gil, fa uns mesos, s’emmarca en el conjunt d’actuacions que ha endegat el Govern català per tal de contribuir a la conciliació entre la vida laboral i familiar. De fet, es tracta d’una de les propostes que conté l’informe “Propostes d’intervenció per a la conciliació d’horaris familiars, escolars i laborals” elaborat per un equip de sociòlegs per encàrrec de la Generalitat.

Segons determina la convocatòria, poden sol·licitar les subvencions totes les associacions de mares i pares d’alumnes de centres sufragats amb fons públics de Catalunya que organitzin el servei d’acollida matinal d’infants. Aquest servei s’ha de dur a terme en el mateix centre docent, en els locals i espais de lleure que la direcció determini, i haurà de prestar-se durant tots els dies lectius del calendari escolar.

Cada grup de 13 a 27 infants constituirà un mòdul subvencionable. A partir de 28 se’n consideraran dos. Es podran concedir subvencions per a un màxim de 2 mòduls per a cada centre docent. En el cas que en un centre docent el servei d’acollida fos prestat per més d’una associació de mares i pares d’alumnes, es distribuiran les subvencions de forma proporcional al nombre d’alumnes beneficiaris del servei d’acollida associat a cada una d’elles.

L’import de la subvenció per a cada mòdul serà el resultat de dividir l’import total del crèdit disponible pel nombre total de mòduls corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l’import màxim concedit per a cada mòdul serà de 1.500 euros per curs.

La subvenció s’abonarà en dos pagaments: el primer pagament, en concepte de bestreta, consistirà en un terç de la subvenció, i es lliurarà dintre del primer trimestre del curs escolar. La resta de l’import es lliurarà un cop hagi estat justificada correctament la subvenció en temps i forma.

El servei d’acollida d’infants, segons consta a les bases de la convocatòria, ha d’ésser un temps actiu per als nens i nenes, que possibiliti la realització d’activitats lúdiques, artístiques o esportives, la preparació de tasques escolars, la lectura i l’ús de la biblioteca o altres, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars. En totes aquestes activitats la llengua d’ús serà la catalana.

L’activitat ha de ser aprovada pel consell escolar en els centres docents públics i pels titulars en els centres docents privats sufragats amb fons públics.

Les associacions de pares i mares d’alumnes han de contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament del servei d’acollida front a usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000 euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre, d’acord amb la normativa que regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics.

La sol·licitud de subvenció, juntament amb el pressupost detallat de l’activitat de despeses i ingressos, es podrà presentar del 20 de juny al 10 de juliol de 2003, ambdós inclosos, d’acord amb els models normalitzats, els quals es trobaran a les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament o a través d’Internet a la web del Departament d’Ensenyament (www.gencat.net/ense). La sol·licitud també es pot efectuar pels mitjans telemàtics del portal de l’Administració Oberta de Catalunya http://www.cat365.net.

Barcelona, 18 de juny de 2003