El dèficit de la Generalitat es redueix un 30% en el Pressupost per al 2004

query_builder   24 maig 2004 15:50

event_note Nota de premsa

El dèficit de la Generalitat es redueix un 30% en el Pressupost per al 2004

► Els comptes reflecteixen les tres prioritats bàsiques del Govern: polítiques socials, competitivitat i infrastructures

► El Projecte de llei apunta les primeres mesures perquè la Generalitat arribi a l’equilibri pressupostari el 2008

► Pressupostos marcats per l’austeritat i la reducció de la despesa corrent per incrementar significativament l’esforç inversor

El conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, ha lliurat aquest matí al president del Parlament, Ernest Benach, el Projecte de Llei de Pressupostos per al 2004. El comptes, que han estat aprovats aquest dilluns pel Govern, preveuen un volum total de despesa de 18.513,8 milions d’euros (en termes SEC’95), un 7,1% més que la despesa efectuada l’any 2003 i uns ingressos de 17.660,3 milions d’euros, amb un increment del 9’6%.

Després que l’Informe sobre la situació economicofinancera de la Generalitat a 31 de desembre del 2003 detectés un dèficit de 1.177 milions d’euros, el Projecte de llei defineix un pla d’equilibri pressupostari per tal d’absorbir aquest resultat negatiu abans del 2008. Segons el text presentat avui a la cambra catalana, el dèficit es reduirà aquest any un 27,5% (323,4 milions d’euros). La Generalitat acabarà l’exercici amb un dèficit de 853’6 milions d’euros, un 0,58% del PIB català, davant del 0,86% de l’any passat. El diferencial del dèficit sobre el PIB es reduirà un 32,6%. Aquesta reducció s’aconseguirà aplicant diverses mesures en tots els àmbits. D’una banda, la despesa corrent discrecional es reduirà aquest any un 2’1% i es crearà un impost sobre la venda de determinats hidrocarburs.

El pressupost preveu potenciar les inversions i la despesa de capital, que creix un 13’4%, i contenir la despesa corrent. El Govern també té previst reprogramar els compromisos plurianuals adquirits amb anterioritat per un import de 200 milions d’euros. D’altra banda, es crearan dos grups de treball: un per a l’estudi de la gestió sanitària, i l’altre per a l’estudi de nous mètodes de finançament d’infrastructures. Altres mesures previstes són la reducció del personal eventual, de les despeses protocol·làries i de publicitat i la limitació a l’hora de percebre dietes per l’assistència a consells d’administració.

La Llei incorpora altres mesures per un control efectiu de l’execució del pressupost:

Nous mecanismes per evitar increments de despesa no pressupostada. La Intervenció General vetllarà pel compliment d’aquesta norma. S’exigiran responsabilitats als titulars de centres de despesa que no respectin aquestes limitacions. Control i limitació de les retribucions variables. Les empreses i les entitats hauran de trametre els seus comptes a la Sindicatura abans del 30 d’abril.

Prioritats programàtiques

Els pressupostos 2004 serviran per posar en marxa les grans línies programàtiques del Govern: polítiques socials; competitivitat i impuls als sectors productius de l’economia productiva; i inversions i infrastructures. Això és tradueix en les sis prioritats del pressupost per aquest exercici:

Polítiques socials (sanitat, benestar i família) Ensenyament, cultura i universitats Seguretat Habitatge i barris Infrastructures, territori i medi ambient Competitivitat i suport als sectors productius

Els ajuts directes a les famílies incrementen un 32%, fins arribar a una dotació de 221,5 milions d’euros. El capítol de despesa social es completa amb 914,9 milions d’euros per al departament de Benestar i Família (+16,9%); amb 6.502’5 milions per a la despesa sanitària (+8,8%); i amb 90,3 milions per a la política de pensions (+8,4%).

Una prioritat fonamental del Govern és la política d’habitatge, amb una dotació de 256,4 milions d’euros (+18’5%). Les inversions en aquest àmbit es destinaran a la posada en marxa del Pla de l’habitatge, que contempla la promoció de l’habitatge social, el foment del lloguer i de la rehabilitació, i les actuacions de millora de nuclis antics. Medi Ambient i Habitatge és el departament que més augmenta els seus recursos (+20,5%).

A l’ensenyament, a través dels departaments d’Ensenyament i Universitats Recerca i Societat de la Informació, es destinaran aquest any 4.133,7 milions d’euros amb un creixement conjunt del 10,2%. El Pressupost preveu la creació de 1.191 noves dotacions en l’ensenyament públic per assegurar l’escolarització de 25.000 nens més. Es destinen 10’5 milions d’euros al pla de foment de les llars d’infants i 12’3 milions al capítol de l’atenció a la infància i a l’adolescència, amb un creixement del 601’9%.

En l’àmbit de les infrastructures, el Govern es proposa, a banda de les inversions en grans equipaments, augmentar un 15’8% l’esforç inversor en transport públic. Destaca l’adquisició de 99 nous trens per a la xarxa de transport de Barcelona. El Departament de Política territorial i Obres Públiques també té previst iniciar el desplegament del Pla de Barris.

Les transferències a les corporacions locals experimenten un increment del 129%, avançant d’aquesta manera, i ja en aquest exercici, en compromís de duplicar el PUOSC al llarg de la legislatura. També augmentaran les dotacions per al fons de cooperació amb els ajuntaments.

Aquest 2004 s’invertiran 1.159,8 milions d’euros en polítiques de seguretat i protecció civil. Els departaments de Justícia i Interior incrementen les seves dotacions un 12,7% i un 14,8% respectivament.

Un punt fonamental en l’actuació del Govern és el foment de l’activitat econòmica i la millora de la competitivitat. Aquesta política es fomentarà a través de l’acció de diversos departaments i organismes. Treball i Indústria, Comerç, Turisme i Consum, Política territorial i Obres Públiques i DURSI són l’eix vertebrador d’aquest impuls, amb uns fons pressupostats de 474,5 milions, juntament amb Obres Públiques (742’9 milions). A la  recerca, s’hi destinaran 101 milions d’euros. Economia i Finances, a través de l’ICF i l’impuls de l’Acord per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, contribuirà a les polítiques necessàries per a orientar la transformació del model econòmic de Catalunya.