El Govern ha acordat aprovar el Pla d'actuacions de nous regadius a Catalunya.

query_builder   1 agost 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat aprovar el Pla d'actuacions de nous regadius a Catalunya.

El Pla d’actuacions de nous regadius que el Govern ha aprovat en la seva sessió d’avui, planteja una proposta de transformació agrícola d’extraordinària magnitud, importància, extensió i de major intensitat que s’ha produït fins l’actualitat, podent qualificar-la d’única i excepcional.Així doncs, el pla d’actuacions de nous regadius 2002 ’ 2008 preveu transformar una superfície de 120.157 ha., incrementant l’actual superfície en regadiu, un cop acabades totes les transformacions previstes, en més d’un 40%.Aquest Pla de Nous Regadius permetrà millorar les condicions de vida dels agricultors, alhora que beneficiarà a l’activitat agrícola i contribuirà a preservar el medi ambient. En aquest sentit, els seus efectes en la població rural es poden resumir en una millora en el nivell de vida dels agricultors, l’estabilització de l’ingrés agrari, el manteniment, i en el millor dels casos, l’ampliació de la població agrària i, l’elevació de la capacitació tècnica dels agricultors. Per altra banda, pel que fa a l’activitat agrària, aquest Pla millorarà el nivell tecnològic i elevarà la productivitat agrària, permetrà una diversificació de la producció, consolidarà el sistema agraolimentari i, augmentarà la competitivitat en el mercat internacional. Pel que fa als efectes d’aquest Pla en el medi ambient, permetrà preservar la biodiversitat i el paisatge, evitar la degradació del sòl, afavorir la recuperació dels aqüífers i, disminuirà l’efecte hivernacle com a conseqüència d’una més gran absorció de CO2 .Entre les principals actuacions a destacar i que es realitzaran fins l’any 2008, cal fer esment que el Pla preveu que estiguin transformades la meitat de la superfície regable del Segarra- Garrigues pel 2008, la total transformació de la zona regable del Regadiu del Xerta-Sènia per a aquest període, la total transformació de la zona regable dels Regadius del Segrià Sud, Garrigues Sud i les 9.000 hectàrees de la Terra Alta. Així mateix, es contemplen les actuacions de Concentració Parcel·laria imprescindibles per a augmentar la competitivitat de les explotacions.Així mateix es contemplen les actuacions de Concentració Parcel·lària imprescindibles per a augmentar la competitivitat de les explotacions.Cal fer esment que les actuacions proposades s’inclouen dins el marc de sostenibilitat ambiental característiques de totes les actuacions dutes a terme pel Govern de la Generalitat.Es contemplen un total de 53 actuacions amb una inversió estimada pel període 2002 ’ 2008 és de 1.665 MEUROS.L’execució del Pla de Regadius tindrà un impacte molt important en el sector doncs comportarà un increment del Valor Afegit Brut del sector agrari de Catalunya del 15,9%, si bé en sis comarques catalanes superarà el 25% i en unes altres superarà el 50%, com és el cas de la Terra Alta amb un increment previst del 65%.Així doncs, un bon nombre de comarques veuran canviat substancialment el valor generat per la seva agricultura i d’altres encara que amb un nivell més reduït, veuran augmentada la capacitat de promoure la rendibilitat de les explotacions. L’impacte econòmic és quantificat en el Pla pel conjunt de les transformacions i per a aquelles comarques que experimentaran una major incidència en la formació de nous regadius. En concret es recull el següent:ComarquesIncrement Valor Afegit Brut agrariNoguera29,1%Segrià15,5%Urgell45,0%Garrigues47,7%Terra Alta65,0%Baix Ebre23,8%Montsià15,6%Segarra24,4%Ribera d’Ebre30,6%Catalunya15,9%No cal dir que aquest fet tindrà un important impacte sobre la ocupació. S’estima que l’impacte immediat directe serà d’uns 4.000 llocs de treball en el conjunt de Catalunya, que significa, el 5,9% de l’ocupació agrària de l’any 2001. Els augments de la ocupació en altres sectors productius directa o indirectament relacionats amb l’agricultura serà de 5.000 llocs de treball. Totes aquestes actuacions seran complementades per una tasca de formació, divulgació de noves tecnologies i promoció d’activitats complementàries que permetran l’aprofitament d’aquesta gran oportunitat de desenvolupament rural.