Les empreses catalanes a ritme europeu en l'adopció de les TIC

query_builder   7 octubre 2004 16:01

event_note Nota de premsa

Les empreses catalanes a ritme europeu en l'adopció de les TIC

Pràcticament totes les empreses de 10 o més ocupats tenen accés a Internet (95,7 %) i més de la meitat tenen pàgina web (57,5%). Pel que fa al comerç electrònic, el 30,2% de les empreses fan servir la Xarxa per comprar i el 7,7%, per vendre.

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha publicat recentment els resultats de l’enquesta regular sobre la penetració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les empreses de Catalunya 2003. Aquesta enquesta, elaborada per l’Observatori de la Societat de la Informació i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), es realitza des de fa quatre anys entre els mesos de novembre i desembre.

L’objectiu de l’enquesta és proporcionar dades per a l’anàlisi dels canvis que s’observen en l’adopció de les TIC i de la seva integració en tot el procés empresarial.

L’operació es va realitzar paral•lelament amb quatre altres països o regions dins del context del projecte europeu REGIONAL-IST. L’operació està homologada amb EUROSTAT i, per tant, es pot realitzar una comparativa sòlida amb d’altres països i regions d’Europa que elaboren aquestes operacions a través dels seus instituts d’estadística i que es vinculin a eEurope.

Les principals variables analitzades són: equipament de tecnologies de la informació, integració de les TIC en els processos empresarials, comerç electrònic, formació, i, finalment, barreres i impacte en l’adopció.

La mostra de l’enquesta realitzada a finals de 2003 consisteix en un panel de 1.451 empreses de 10 o més treballadors distribuïdes segons el nombre de treballadors i el sector d’activitat econòmica (excloent les activitats agrícoles, ramaderes i de pesca). La recollida de dades es va realitzar principalment per via telefònica utilitzant un sistema CATI. Per primera vegada s’ha ampliat l’enquesta a microempreses de 1 a 9 treballadors tot i que aquestes dades es presentaran en un proper informe.

 L’àmbit d’anàlisi d’aquest estudi són, essencialment, les 39.256 empreses de 10 o més treballadors que hi ha a Catalunya i que ocupen a 1.669.412 treballadors.

Context

L’anàlisi de les dades es contextualitza, per una banda, amb les fites planificades per eEurope (una d’elles és que, el 2005, el 50% de les connexions de les empreses han de ser de banda ampla) i, per altra banda, dins del context econòmic del darrer any i la situació a inicis del 2004. Segons el primer avanç de resultats del Departament d’Economia i Finances, l’economia catalana va créixer un 2,3% el primer trimestre del 2004. Aquests indicadors de context ens ajuden a valorar l’impacte de les TIC sobre el món dels negocis i són essencialment: la població activa, el PIB i el clima industrial.

L’adopció de les TIC per l’empresa

Els trets més significatius en l’adopció i ús de les TIC a l’empresa catalana i la seva evolució queda reflectida a la següent gràfica que recull les quatre variables essencials. Cal tenir en compte que aquestes dades es refereixen a empreses de 10 o més ocupats.

• El 95,7% té accés a Internet, xifra lleugerament superior al 94,7% de l’any passat. Aquestes dades estan en la línia de la resta d’Europa, on el 2003 el 87% de les empreses tenen Internet. Pel que fa a la connectivitat en general, el 78,6% tenen xarxa local i el 10,7% xarxa local sense fils. La informatització i Internet arriba al seu sostre de saturació, doncs el 93,1% d’empreses ja tenen alguna funció informatitzada, principalment, la gestió administrativa i comercial.

 • El 81,3% de les empreses té banda ampla (ADSL, cable, Satèl.lit, LMDS, Línia punt a punt o Frame relay). El tipus de connexió a la Xarxa més comú és l’ADSL (el 80% de les empreses connectades quan el 2002 era el 69,9%).

• En general, les empreses de 10 o més treballadors fan un ús significatiu d’Internet: el 94,8% utilitzen correu electrònic i el 90,4% de les que utilitzen la Xarxa ho fan per cercar informació i el 79,3% per fer banca electrònica.

• L’ús de sistemes integrats per a la gestió del negoci (ERP) assoleix, a desembre 2003, el 23% de les empreses de 10 o més treballadors.

• El 73,5% de les empreses interactuen a webs de l’Administració. Tot i que l’ús principal és buscar informació i descarregar formularis, més del 60% de les empreses que interactuen amb l’Administració ho fan per trametre dades o per realitzar transaccions administratives complertes.

• Pràcticament totes les empreses afirmen disposar de polítiques de seguretat (90,7%), assolint un percentatge més alt que a Europa (81%). Presència a Internet de les empreses

• Pel que fa a la presència de les empreses a la Xarxa, es pot afirmar que el 57,5% tenen pàgina web, xifra lleugerament superior a la de l’any anterior (quasi 3 de cada 4 empreses de més de 50 treballadors arriben a tenir-ne).

 • Majoritàriament, les webs de les empreses es limiten a donar informació de productes o serveis (67,5%). Tot i això, han incrementat significativament les empreses amb web interactiva. Ja un 16,5% de les webs permeten interaccionar amb els clients i el 8,5% permeten també fer transaccions comercials.

Comerç electrònic

• El 33,2% de les empreses fan comerç electrònic, en front del 19,0% de finals de 2001. Aquesta xifra inclou les empreses que compren (30,2%) i les que venen (7,7%) per Internet.

 • L’increment d’empreses que compren a Internet respecte als darrers anys ha experimentat un creixement constant, mentre que les vendes per Internet al consumidor final estan estabilitzades. El fet que el nombre d’empreses que compren en línia sigui molt més elevat que les que venen, és similar a la tendència observada a la resta d’Europa. El percentatge d’empreses d’Europa (EU15) que compren per Internet (> 1% de les compres totals) és menys de la meitat que a Catalunya (aquí és el 26,6% i a EU15 el 12%), mentre que la venda de més d’un 1% per Internet és tant a Catalunya com a EU15 de prop d’un 7%.

• La tendència a comprar a mercats especialitzats (market place) comença a notar-se i a dia d’avui representa el 17% de les empreses que compren.

 • El volum de les vendes per Internet és actualment poc significatiu tot i que es va incrementant lentament. Actualment, en quasi el 85% de les empreses que venen per Internet significa més del 1% del volum de facturació però en poques passa del 5%.

• La destinació geogràfica de les vendes és encara majoritàriament dins de Catalunya (aproximadament la meitat del volum de vendes) i, en segon lloc, a la resta de l’estat. Només un 20% de les empreses venen a fora de l’estat espanyol.

• Si s’analitza el comerç electrònic per Internet segons el destinatari sigui el client final (Business to Consumer B2C) o altres empreses (Business to Business), es pot arribar a dues conclusions:

 El 4,8% de les empreses fan B2C, és a dir, venen al consumidor final. El 32% fan B2B, és a dir, compren i/o venen a altres empreses

Capital humà

La capacitat de l’empresa per entrar a la xarxa, segons el Global Competitiveness Report 2003-2004 del World Economic Forum, passa en gran part per la competitivitat de les empreses i dels seus treballadors. Sempre sobre la base de les empreses de més de 10 treballadors, els indicadors observats en aquesta línia són els següents:

• El 56,7% dels treballadors de les empreses analitzades són usuaris de PC.

 • La meitat dels treballadors fa un ús regular d’Internet a la feina (49,5%), i quasi la meitat (47,7%) té correu electrònic.

 • El 13,8% dels treballadors han rebut, per part de l’empresa, formació bàsica en TIC durant el darrer any i el 3,2% dels treballadors han rebut formació especialitzada.

Interacció amb l’Administració

La interacció amb les administracions, l’anomenat e-government, és un dels principals objectius de l’eEurope. L’increment de la interacció via web de les empreses amb les administracions és molt més pronunciada que amb els ciutadans. El 2002 un 55,2% de les empreses descarregaven formularis, el 2003 ho fan el 61%.

L’enquesta completa la trobareu a l’adreça següent: http://www10.gencat.net/dursi/pdf/si/observatori/informe_tic_empreses_2003.pdf
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined