El conseller Joaquim Nadal ha aprovat inicialment el Pla Director Urbanístic del Litoral

El Pla Director Costaner protegirà definitivament unes 24.500 hectàrees

query_builder   28 maig 2004 13:20

event_note Nota de premsa

El conseller Joaquim Nadal ha aprovat inicialment el Pla Director Urbanístic del Litoral

El Pla Director Costaner protegirà definitivament unes 24.500 hectàrees

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat inicialment el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, una vegada vist l’informe favorable de la Comissió d’Urbanisme. Des del febrer s’han rebut aportacions dels ajuntaments i ara s’obre un nou període d’informació pública oberta a tots els ciutadans, ajuntaments i organismes competents. Es preveu que el Pla sigui definitivament aprovat després de l’estiu. D’altra banda, la Comissió ha informat favorablement la proposta del conseller de redactar un altre Pla Director específic per el Sòl Urbanitzable Delimitat situat en el sistema costaner que no disposa de planejament parcial aprovat.

Espais definitivament protegits

Una vegada  estudiada la qualificació del Sòl en el No Urbanitzable i el Sòl Urbanitzable No Delimitat en 500 metres des de la línia de la costa, s’ha establert que, en la seva gran majoria,  aquests tipus de sòl quedin definitivament protegits com a Sòl No Urbanitzable del Sistema Costaner. El Pla estableix diversos tipus de protecció segons el valor ambiental d’acord amb cada un dels àmbits considerats.

Més enllà dels 500 metres

El Pla no s’ha limitat a l’estudi i classificació del sòl en els primers 500 metres respecte la línia de la costa, sinó que  en diversos àmbits, entra decididament en la segona línia de la costa. Això es fa així, per tal d’ assegurar la connexió d’espais naturals i  preservar les planes fluvials i els entorns dels espais PEIN.

En conjunt, el pla preveu la classificació definitiva de 24.500 hectàrees  com a sòls No Urbanitzables del sistema costaner. A aquestes s’hi podrien afegir 1.000 hectàrees més, cas que els  Ajuntaments així ho decideixin per tractar-se de sòls dins dels primers 500 metres de la costa que no necessàriament han de ser Sòl No Urbanitzable Costaner.

Del total, 7.100 hectàrees són espai PEIN i 17.400 són Sòl No Urbanitzable costaner amb diferents nivells de protecció segons les seves característiques.

Calendari

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya va informar  favorablement dels objectius i propòsits del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner el passat més de febrer. Des d’aleshores els ajuntaments hi han fet 15 aportacions. Amb la recent aprovació inicial  del Pla s’obre el termini d’informació pública oberta a tots els ciutadans, ajuntaments i organismes i competents. Un cop acabat  aquest període, la Comissió de Catalunya informarà favorablement el document  perquè  finalment el conseller de Política Territorial i Obres Públiques faci  la seva aprovació definitiva. Es preveu que aquest últim tràmit es pugui efectuar després  de l’estiu.

Un nou pla de protecció en marxa

Al mateix temps la Comissió d’Urbanisme de Catalunya ha informat favorablement la proposta del conseller de redactar un altre Pla Director Urbanístic pel Sòl Urbanitzable delimitat situat en la franja de 500 metres del front costaner que no disposa de planejament parcial aprovat.

La necessitat d’aquest nou instrument de planejament s’ha fet evident en el decurs dels treballs del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, ara aprovat inicialment. Aquests, han mostrat l’existència d’un cert nombre de sectors que tenen classificació d’urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat definitivament, la incorporació dels quals al procés  edificatori podria generar un impacte paisatgístic important  i contrari a la voluntat expressada des de  diferents àmbits, de garantir una major  qualitat dels espais costaners.

L’objectiu d’aquest nou pla és l’estudi de l’adopció de mesures preventives  oportunes. Per tal de garantir la seva efectivitat, el conseller ha informat la Comissió d’Urbanisme de Catalunya de la seva voluntat de suspendre preventivament les llicències i tràmits en aquests sectors mentre es realitzen els treballs d’estudi indicats.