El conseller de Medi Ambient i Habitatge presenta els nous projectes de decrets d'habitatge

El Pla per al dret a l'habitatge crea una Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i una nova figura de l'habitatge a preu concertat

query_builder   6 octubre 2004 11:28

event_note Nota de premsa

El conseller de Medi Ambient i Habitatge presenta els nous projectes de decrets d'habitatge

El Pla per al dret a l'habitatge crea una Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i una nova figura de l'habitatge a preu concertat

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà i Solsona, el secretari d’Habitatge, Ricard Fernández Ontiveros, i la directora general d’Habitatge, Carme Trilla, han presentat davant el Consell Assessor d’Habitatge els nous projectes de decrets de desplegament del Pla per al dret a l’habitatge i de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya. Amb aquests decrets, es podran assolir els principals objectius del Pla, que són: augmentar la promoció d’habitatges protegits a 42.000, potenciar a partir de les mesures fiscals i legals l’habitatge protegit i fomentar la rehabilitació de 40.000 habitatges durant els pròxims 4 anys.

El Decret de desplegament del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007

El Pla per al dret a l’habitatge per al període 2004-2007, que es començarà a aplicar aquesta tardor, sorgeix com un objectiu polític per donar resposta a les necessitats de la població en els darrers anys. Així, destaquen les actuacions següents de desplegament del Pla:

 Reforç de l’oferta de l’habitatge de protecció pública

En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient i Habitatge amplia les subvencions als promotors d’habitatge de protecció pública:

• En promocions amb protecció oficial en règim especial, la subvenció serà equivalent al 10% del preu màxim de venda de l’habitatge als municipis de la zona A, i del 15% als de les zones B i C.

• En promocions amb protecció oficial en règim de lloguer destinades a joves, persones grans, dones afectades per violència domèstica, immigrants i persones amb minusvalideses, podran arribar a ser de 8.000 € per a habitatges de superfície útil fins a 70 m2.

• En règim de lloguer en les modalitats de 25 anys i 30 anys, la quantia serà de 2.000 € per a habitatges en municipis de la zona A, de 8.000 € per als de la zona B i de 12.000 € per als de la zona C.

• A més, es crea la nova figura de l’habitatge a preu concertat.

 La nova figura de l’habitatge a preu concertat

El nou Pla defineix una nova figura de l’habitatge a preu concertat com una línia d’oferta amb un preu intermedi entre l’habitatge protegit i els preus mitjans dels habitatges del mercat lliure adreçada especialment als sectors de la població que no poden ser beneficiaris de la protecció oficial ni poden accedir a l’habitatge lliure.

Aquests habitatges a preu concertat no podran superar els 90 m2 de superfície útil i  tenen fixats uns màxims de venda per metre quadrat de superfície útil, que per a l’any 2004 són els següents:

Zona 1 – Barcelona ciutat – 2.300 €

Zona 2 – 1a corona metropolitana – 2.120 €

Zona 3 – 2a corona metropolitana – 1.800 €

Zona 4 – 3a corona metropolitana i capitals de província – 1.500 €

Zona 5 – Capitals de comarca i municipis en zones turístiques de la resta de Catalunya – 1.350 €

Zona 6 – Resta de Catalunya – 1.200 €

El Departament de Medi Ambient i Habitatge reconeixerà als compradors d’aquest tipus d’habitatges el dret d’accedir a préstecs preferencials, convinguts entre el Govern de la Generalitat i les entitats financeres que operin a Catalunya, que es cobriran al 100% i el termini d’amortització dels quals serà de 40 anys.

 Sostenibilitat i visitabilitat en l’habitatge protegit

El Departament de Medi Ambient i Habitatge vol potenciar amb aquest nou Decret la sostenibilitat en els habitatges protegits. Per això, aportarà 1.500 € addicionals a aquelles promocions que disposin de mecanismes estalviadors del consum d’aigua, de sistemes de producció d’aigua sanitària que funcionin amb una font d’energia renovable i d’espais que permetin separar les escombraries domèstiques, i que utilitzin vidres dobles en els forats de les façanes dels habitatges orientats al nord.

Així mateix, també se subvencionaran els habitatges de protecció pública, fins a 1.000 €, que suprimeixin les barreres arquitectòniques a tot l’edifici des de l’accés des del carrer fins a l’interior dels habitatges, incloent-hi rebedors, passadissos, sala d’estar– menjador, cuina i bany, i, com a mínim, un dormitori.

 Prevenció de l’exclusió social residencial

El Decret de desplegament del Pla per al dret a l’habitatge estableix una subvenció al lloguer de col•lectius amb dificultats a fi de prevenir l’exclusió social residencial. Podran acollir-s’hi aquelles persones en alguna de les circumstàncies següents:

- Majors de 65 anys titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa.

- Llogaters d’habitatges protegits administrats per ADIGSA, administracions o empreses de l’àmbit local, o per entitats sense ànim de lucre.

- Llars en condicions especials: monoparentals, dones maltractades, persones amb minusvalidesa, etc. En aquest cas, el llogater haurà de vehicular-se a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer de la Generalitat de Catalunya.

- Joves amb un contracte de lloguer a través de les borses d’Habitatge Jove de Lloguer dels ajuntaments i d’altres ens locals que tenen conveni amb la Secretaria General de la Joventut, la Borsa d’Habitatge Jove de Lloguer de la Secretaria General de la Joventut o la Xarxa de Mediació per al Lloguer, o a través de les entitats col•laboradores que signin conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Els ajuts es destinaran als propietaris/arrendataris que s’acullin a aquest sistema i només si no superen el 30% dels ingressos familiars.

 Prevenció de l’exclusió social residencial

Es constitueix la Xarxa Catalana de Mediació per a l’Habitatge amb la participació d’agents públics, privats i ONG per promoure el lloguer i la rehabilitació, que oferirà un sistema d’avals que permeti generar confiança en els propietaris i faciliti l’accés a l’habitatge als sectors més desafavorits i als joves. El Departament, mitjançant ADIGSA, establirà convenis amb ajuntaments i d’altres administracions locals per constituir borses de lloguer social que podran ser gestionades.

Decret regulador del Pla de rehabilitació de Catalunya 2004-2007

El Decret regulador del Pla de rehabilitació de Catalunya té com a objecte establir les condicions òptimes per assolir la xifra de 40.000 habitatges rehabilitats en els pròxims 4 anys a Catalunya. Així, aquest Pla estableix dues línies d’actuació. La primera és un Programa per al coneixement del parc d’habitatges de Catalunya per conèixer l’estat de conservació dels edificis d’ús residencial  i permetre una avaluació tècnica de les deficiències dels edificis d’ús residencial abans d’iniciar una actuació de rehabilitació.

La segona és el Programa de rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges. Aquest programa té com a objectiu fomentar la rehabilitació dels elements comuns dels edificis d’ús residencial i dels interiors dels habitatges, tant si estan ocupats com desocupats, per destinar-los a la venda protegida o el lloguer protegit.

Cal remarcar com a novetat del Programa de rehabilitació d’habitatges que qualsevol obra de rehabilitació que vulgui acollir-se als ajuts haurà de passar per una fase prèvia de justificació de necessitat i d’idoneïtat de l’obra mitjançant el Test de l’edifici, elaborat per un tècnic amb la titulació d’arquitecte superior o arquitecte tècnic col•legiat. Un altre aspecte interessant són els ajuts que oferirà aquest programa:

• Per a la instal•lació d’ascensors, fins a un 60%

• Per a la supressió de les barreres arquitectòniques, fins a un 25%

• Per a l’actualització de les instal•lacions d’aigua i llum, fins a un 40%

• I per a la millora d’aïllament tèrmic i acústic o la instal•lació d’energies alternatives, fins al 35%.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined