El Parlament aprova la Llei del Cos d'Agents Rurals

query_builder   25 juny 2003 12:13

event_note Nota de premsa

El Parlament aprova la Llei del Cos d'Agents Rurals

 Queda configurat com un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció integral del medi ambient i de policia administrativa especial en diferents àmbits de protecció

El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat avui la Llei del Cos d’Agents Rurals, que té per objecte la regulació del cos, així com l’ordenació de les seves activitats d’inspecció administrativa i determinades activitats de col·laboració en la gestió que es porten a terme en el medi natural. El Cos d’Agents Rurals es va crear l’any 1986 i actualment està format per 412 persones.

Els objectes bàsics d’aquesta Llei són quatre: delimitar les funcions del Cos d’Agents Rurals, crear especialitats, definir la seva estructura i dotar-la d’un règim disciplinari.

 

En primer lloc, es vol afavorir un alt grau de protecció del medi natural, preservant-lo d’actuacions que puguin ser lesives per als seus valors; configurar un règim de vigilància (sobre l’aprofitament dels recursos forestals, la fauna i la flora, els espais protegits, el patrimoni forestal públic i els impactes ambientals), col·laborar en la gestió, control i inspecció en el medi natural  que sigui eficaç i fonamentar en els principis de corresponsabilització, sostenibilitat i educació ambiental dels ciutadans i de les ciutadanes; contribuir a l’aplicació de la normativa ambiental, mitjançant actuacions d’assessorament i conscienciació ciutadana, impulsant conductes respectuoses amb el medi natural i prevenir la comissió d’infraccions i formulant les denúncies que corresponguin.

D’aquesta manera, el Cos d’Agents Rurals queda configurat com un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció integral del medi ambient i de policia administrativa especial en els següents àmbits:

 Espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca i qualsevol altre espai natural amb mesures de protecció, de la flora i fauna protegida, així com la lluita contra el furtivisme.

 Treballs de prevenció, vigilància detecció i investigació d’incendis forestals

 Patrimoni forestal, de les forests declarades d’utilitat pública, dels camins ramaders, de la flora i fauna silvestre.

 Recursos forestals, dels recursos cinegètics, dels piscícoles i dels marins protegits.

 Protecció dels animals

 Activitats extractives, dels impactes ambientals i de l’accés al medi natural

 Totes aquelles altres que se’ls pugui encomanar per Reglament en l’àmbit del seguiment i el compliment de la legislació mediambiental.

Les funcions del Cos d’Agents Rurals són la vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió dels àmbits esmentats; la investigació d’infraccions; i la informació i l’assessorament als ciutadans i ciutadanes. El cos disposa de diferents àrees d’especialització, que són:

 Prevenció i investigació d’incendis forestals;

 Fauna protegida, caça i pesca;

 Espais naturals protegits i biodiversitat; i

 Recursos forestals

tot i que i se’n poden determinar unes altres reglamentàriament.

Les funcions de vigilància, de col·laboració en la gestió, de control i de conscienciació ciutadana que porta a terme l’administració ambiental a través dels seus i les seves agents és de gran importància a Catalunya. L’any 1986 es va crear el Cos d’Agents Rurals, amb la voluntat de configurar una estructura administrativa que permetés assolir de forma adequada el repte que planteja als poders públics haver de garantir una adequada protecció de la natura.

El cos enllaça amb la Guarderia Forestal de l’Estat, traspassada pel Reial Decret 1950, de 31 de juliol de 1980 i lliga també amb la tradició del Servei Forestal de la Generalitat de Catalunya, creat el 25 de gener de 1932, que havia tingut com a precedent el del mateix nom creat per la Mancomunitat i que va exercir les seves funcions fins el 1923.

En el moment actual, cal aprofundir en l’experiència assolida per dotar al Cos d’una nova regulació fonamentada en els principis de corresponsabilització, sostenibilitat  i educació ambiental dels ciutadans i de les ciutadanes. Igualment, amb aquesta llei es fixen uns principis que suposen un compromís envers la societat de què l’actuació del cos es dugui a terme sota el criteri d’assolir el màxim grau de qualitat i eficiència en l’exercici de les funcions que te encomanades.

La Llei dota al Cos d’una estructura administrativa i garanteix l’existència d’àrees d’especialització així com la possibilitat de desenvolupar la carrera professional. Es pretén amb aquesta regulació aplicar al cos d’agents rurals les noves tendències en matèria de Funció Pública que han de revertir en un major grau de satisfacció i professionalització de les persones que pertanyen al cos d’agents rurals en l’exercici de la seva funció.