El Govern ha aprovat el Projecte de llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

query_builder   19 març 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Aquest Projecte de llei té per objecte establir mesures de prevenció d’incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals.Aquestes urbanitzacions, segons el Projecte de llei, hauran de dur a terme les següents mesures de prevenció d’incendis forestals que ja venen recollides bàsicament en el decret de l’any 1995 de regulació de mesures per prevenir incendis forestals:- Disposar d’una franja exterior de protecció de 25 metres d’amplada al seu voltant, lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb la massa arbrada aclarida.- Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades, lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb la massa arbrada aclarida i neta de vegetació seca, durant l’època de màxim risc d’incendi que és del 15 de març al 15 d’octubre.- Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al pla d’actuació municipal, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).- Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis de 100 mm de diàmetre.Aquestes obligacions han de ser complertes per l’òrgan de gestió de la urbanització. En cas de no estar constituït, els propietaris de les finques respondran solidàriament del compliment de les obligacions.La neteja i el manteniment de les parcel·les no edificades correspon als seus propietaris, i en el seu defecte serà l’ajuntament qui ho faci. Aquest també actuarà per defecte en la zona de la franja exterior de 25 metres abans esmentada. També corresponen als ajuntaments les tasques de neteja viària dels vials i camins interns i d’accés a la urbanització que siguin de titularitat pública.Els promotors que presentin projectes de noves urbanitzacions hauran d’incorporar al projecte el pla d’autoprotecció contra incendis i preveure la xarxa d’hidrants.La inspecció i el control de la implementació de les mesures contemplades correspon als departaments de Medi Ambient, d’Interior i als ajuntaments.Es contempla com a infraccions greus, fets com ara disposar d’una franja de protecció inferior als 25 metres d’amplada o el fet de no haver presentat el pla d’autoprotecció contra incendis forestals.Segons el projecte, seran infraccions molt greus el no disposar de cap franja exterior de protecció, lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb la massa forestal aclarida, el no mantenir el terreny de les parcel·les no edificades en les condicions assenyalades pel que fa a l’època de màxim risc d’incendi o el fet de no disposar de la xarxa d’hidrants homologada per a l’extinció d’incendis.Les infraccions previstes se sancionaran amb multes de fins a 300 euros pel que fa a les infraccions lleus, fins a 3.000 euros pel que fa a les greus i de fins a 120.000 euros pel que fa a les molt greus. A més es poden acordar l’adopció de mesures correctores i la indemnització de danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la infracció.També es contempla, independentment de les sancions previstes, la possibilitat d’imposar multes coercitives fins a una quantia màxima de 1.500 euros i amb un màxim de tres consecutives, per tal que s’assoleixin les mesures contemplades en la Llei.