El Govern pren l'acord relatiu al Projecte d'estació de tractament d'aigua marina del delta de la Tordera.

query_builder   17 abril 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern pren l'acord relatiu al Projecte d'estació de tractament d'aigua marina del delta de la Tordera.

Davant la necessitat ineludible i imperiosa d’obtenir nous recursos, fins i tot procedents de fonts alternatives a les actualment existents, l’Agència Catalana de l’Aigua ha projectat, per resoldre aquesta situació, la construcció d’una planta dessaladora de tractament d’aigua marina del delta de la Tordera, als termes municipals de Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls, que permetrà obtenir uns recursos de 10 Hm3/any i superar la situació de dèficit hídric actualment existent.En aquesta sessió de Govern s’ha acordat incorporar aquest projecte d’obra a les inversions en infraestructures d’abastament previstes a la planificació hidrològica vigent acordant també l’ocupació urgent dels béns afectats per a l’execució de les obres d’aquest projecte.La insuficiència de les pluges ha estat la causa determinant de que no només s’hagin reduït les reserves d’aigua a les conques internes de Catalunya, sinó que també s’hagin vist afectades les aigües subterrànies del delta del riu Tordera, les quals han anat patint un progressiu deteriorament de la seva qualitat, presentant uns nivells de sals i clorurs que amb el temps les poden fer inadequades pel consum humà, afectant principalment l’abastament entre Blanes i Arenys de Mar.Malgrat els esforços realitzats persisteix la situació de desequilibri entre l’aigua disponible i la demanda a satisfer, per la qual cosa cal actuar amb urgència per pal·liar els dèficits d’aigua existents i garantir l’abastament en l’àmbit descrit.Dins d’aquest context, la planta dessalinitzadora tindrà les següents característiques:- La capacitat de producció serà, en la seva primera fase, de 28.800 m3 al dia, és a dir, que obtindrà uns recursos de 10Hm3 a l’any.- Aquesta primera fase suposarà una inversió de 5.000 MPTA (30.050.605,21 euros).- Aquesta planta és ampliable a 20 Hm3/any amb un cost final aproximadament de 8.000 MPTA (48.080.968,35 euros).- Garantirà la sostenibilitat de l’aqüífer de la Tordera i ajudarà a superar l’actual situació de dèficit hídric als termes municipals afectats.- Permetrà recuperar la completa potabilitat de les aigües subterrànies del delta del riu Tordera. La nova planta utilitzarà la tècnica anomenada osmosi inversa. Aquesta tècnica és la més utilitzada actualment per a grans cabals i consisteix a fer passar l’aigua del mar, a molt alta pressió, a través d’una membrana que filtra les sals i altres elements contaminants. Un mètode, com recorda el seu nom, contrari al que fan servir les cèl·lules dels éssers vius per absorbir les sals minerals de l’exterior.