El Govern aprova els Estatuts dels Servei Meteorològic de Catalunya.

query_builder   11 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els Estatuts dels Servei Meteorològic de Catalunya.

El Servei Meteorològic de Catalunya, creat el passat mes de novembre de 2001, va néixer amb la finalitat d’esdevenir un element de suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia que satisfaci les necessitats d’informació meteorològica i climàtica de la societat.Amb el present decret, el Govern aprova avui els Estatuts del Servei Meteorològic de Catalunya, amb determinació de les seves funcions, dels òrgans de govern i de les normes de funcionament d’aquest Servei.D’entre les funcions del Servei cal destacar:- Assistir les administracions i les institucions que necessiten informació meteorològica i climàtica i col·laborar-hi.- Establir col·laboracions, si s’escau, amb l’autoritat meteorològica de l’Estat i amb la resta d’institucions autonòmiques, estatals, europees o internacionals que compleixin funcions meteorològiques, amb vista a assolir una informació meteorològica de qualitat en l’àmbit de Catalunya, i signar amb aquestes institucions, per a l’exercici de competències concurrents, convenis de col·laboració que evitin la duplicitat de serveis. - Gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec).- Tractar, explotar i divulgar les dades procedents dels equipaments meteorològics.- Explotar i gestionar la base documental provinent del Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient.- Mantenir la Base de dades meteorològiques de Catalunya.- Participar en l’elaboració de la cartografia climàtica de Catalunya.- Programar, implantar i gestionar un sistema de predicció i seguiment de fenòmens meteorològics, i fer-ne l’explotació i la difusió en l’àmbit territorial de Catalunya.- Pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, coordinadament amb el Centre d’Emergències de Catalunya (Cecat), amb vista a millorar l’eficàcia de les actuacions pertinents i a assegurar-ne la comunicació als usuaris que en poden resultar afectats, per mitjà del sistema d’avisos que sigui determinat per via reglamentària.- Analitzar i vigilar les característiques de la columna d’ozó a Catalunya amb relació a l’evolució de l’ozó estratosfèric, i informar-ne la població.- Estudiar i analitzar el canvi climàtic a Catalunya i participar i col·laborar en les recerques que sobre aquesta matèria porten a terme diversos grups a Catalunya.Els òrgans del Servei Meteorològic de Catalunya són:- El Consell d’Administració, integrat pel president (consellera de Medi Ambient), vicepresident (director del Servei), sis representants de la Generalitat, quatre representants dels ens locals, dos professionals de prestigi reconegut en l’àmbit de la meteorologia i un representant de la xarxa de col·laboradors voluntaris.- El director o directora, nomenat pel Govern a proposta de la consellera de Medi Ambient.- El Consell Assessor, compost per quatre representants de les universitats, dos d’associacions meteorològiques, dos responsables de la informació meteorològica dels mitjans de comunicació, un representat del Servei Meteorològic de Catalunya.