El Govern ha aprovat el Projecte de llei de Protecció de la Salut.

query_builder   16 abril 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de Protecció de la Salut.

El Projecte de llei de Protecció de la Salut pretén abordar la reordenació i modernització d’una part de la salut pública, la corresponent a la protecció de la salut, que s’encarrega, d’una banda, de la vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics presents en els diferents elements del medi (aigua, aire i sòl) i en els llocs on es produeix la convivència humana i, d’una altra banda dels aliments per tal de garantir la seva innocuïtat i salubritat.Aquesta Llei permetrà dotar la salut pública de les eines científiques, tècniques i organitzatives necessàries per a contribuir a preservar la salut de la població a Catalunya.Clàssicament aquestes activitats s’han dut a terme des de dues disciplines: la salut ambiental i la salut alimentària, on s’hi troben àrees com la higiene alimentària, la veterinària de salut pública, la sanitat ambiental, els residus sanitaris o els laboratoris de salut pública.Les activitats de l’altra part de la salut pública, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia (els consells de salut, les vacunacions, l’educació sanitària, etc.) s’han de prestar majoritàriament des del sistema assistencial (assistència primària i hospitalària, sociosanitària i de salut mental) amb el que formen una unitat natural, com assenyalen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.La Llei de Protecció de la Salut té tres objectius bàsics:En primer lloc, consolidar i actualitzar les eines que les administracions sanitàries amb competències en l’àmbit de protecció de la salut han vingut utilitzant fins ara: inspeccions, recollida de mostres, anàlisis laboratorials, potestat sancionadora, etc. Però, a més, proveir-les d’instruments moderns com l’anàlisi del risc per a abordar problemes de salut o com l’obligació de la implantació de l’autocontrol per part de les empreses i dels agents econòmics per a garantir la seguretat sanitària dels productes.L’anàlisi del risc consta d’avaluació, gestió i comunicació del risc. La gestió del risc, que esdevé en la seva execució una de les parts més importants de la seguretat alimentària, engloba les actuacions adreçades a evitar o minimitzar el risc per a la salut amb mesures de prevenció i control apropiades.Així doncs, estan sotmeses a la gestió del risc, entre d’altres, les condicions higièniques i sanitàries dels aliments i begudes, de les aigües de consum públic, dels processos de producció, elaboració, tractament, transformació, transport, venda,’, dels llocs on es produeix la convivència humana, dels perills vehiculats pels animals domèstics, les condicions sanitàries derivades de la contaminació del medi, etc’En segon lloc, crear l’Agència de Protecció de la Salut, un organisme públic encarregat de gestionar les competències de protecció de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social, al qual restarà adscrit i de coordinar-les amb la resta de dispositius de protecció de la salut existents a Catalunya.Així, es contempla l’Agència de Protecció de la Salut com un organisme descentralitzat, adaptat a l’estructura territorial del sistema sanitari català i amb uns recursos humans qualificats i professionalitzats, que té com a finalitat protegir la població davant els factors ambientals i alimentaris que poden tenir un efecte negatiu sobre la salut de les persones.En tercer lloc, la Llei dedica també una atenció especial al paper que desenvolupen les administracions locals de Catalunya en la protecció de la salut. En aquest sentit, preveu el marc de col·laboració entre l’Agència i les Administracions locals, i la creació d’espais de gestió conjunta, i estableix una participació significativa dels representants dels Ajuntaments i dels Consells Comarcals en els òrgans de direcció de l’Agència de Protecció de la Salut, tot i això respectant l’actual marc competencial, i tot establint diferents graus de col·laboració depenent de la voluntat i les necessitats dels ens locals.Així doncs, el Consell Rector de l’Agència tindrà un President i un vicepresident (que serà el director gerent de l’Agència) a proposta del Conseller de Sanitat, i dos vocals en representació del Departament de Sanitat i Seguretat Social, dos en representació del servei Català de la Salut i quatre vocals en representació dels ens locals de Catalunya.La participació comunitària en matèria de protecció de la salut en l’Agència es garantirà mitjançant el Consell de Participació, que serà l’òrgan de participació activa de la societat en els temes relacionats amb la protecció de la salut i estarà composat per representants de les organitzacions de consumidors i de les organitzacions econòmiques, professionals i socials amb un àmbit d’activitat relacionat amb la protecció de la salut.A més, es reconeix i dóna cobertura a la configuració específica de Barcelona, reflectida a la Carta Municipal, preveient que les activitats de salut ambiental i alimentària de la Regió Sanitària de Barcelona siguin exercides per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, en el si del Consorci Sanitari de Barcelona.També es tenen en compte les competències, en l’àmbit de protecció de la salut, del Conselh Generau dera Val d’Aran, d’acord amb el seu règim especial i les competències transferides per la Generalitat.En definitiva, l’aplicació del model de protecció de la salut que aquest Projecte de llei configura permetrà avançar en una optimització dels mitjans personals i materials que es destinen a aquesta activitat, en la coordinació de tot el dispositiu que en aquest moment està adscrit a aquesta finalitat, en l’acostament i la participació de la ciutadania en la presa de decisions i en la millora de la qualitat dels serveis que es presten, amb el consegüent benefici que tot això ha de comportar per a la població de Catalunya.