El Govern autoritza el conveni pel finançament de l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 2008

query_builder   29 desembre 2004 12:59

event_note Nota de premsa

El Govern autoritza el conveni pel finançament de l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 2008

El Govern va autoritzar ahir dimarts dia 28 de desembre la formalització del conveni per al finançament de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per al període 2005-2008 entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Aquest conveni reflecteix el compromís de la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments pel que fa al suport de les activitats de salut pública portades a terme dels del món local, i suposa el compliment de les prioritats del govern en matèria de salut pública i de descentralització.

El conveni contempla el finançament i el desenvolupament dels serveis de salut pública a la ciutat de Barcelona per al període 2005-2008.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona aportarà anualment a l’Agència de Salut Pública una quantitat que serà actualitzada anualment en la mateixa proporció que experimentin els pressupostos i que per al 2005 s’ha fixat en 13.967.000 euros.

L’Ajuntament també assumirà el cost dels serveis prestats pels serveis jurídics centrals, per l’Institut Municipal d’Informàtica i per l’Institut Municipal d’Hisenda, així com també el cost de les obres estructurals dels edificis cedits en ús a l’Agència.

D’altra banda, l’Ajuntament transferirà també anualment els imports relacionats amb els serveis de drogodependències que gestiona l’Agència que es derivin del seu conveni marc amb el Departament de Benestar i Família.

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, les aportacions per al 2005 suposaran un increment del 32% respecte al finançament del 2004, increment que anirà en augment fins el 2008, situant-se en un 128% respecte l’any 2004.

La Generalitat de Catalunya aportarà cada any, i de forma trimestral, l’import dels serveis de salut pública que li presta l’Agència, estimat en 1.398.000 euros l’any 2005. També aportarà l’import que cobreix parcialment el cost d’alguns serveis en matèria de drogodependències que finança el Plan Nacional sobre Drogas, estimat en 948.000 euros per a l’any 2005.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona mantindrà els actuals convenis signats amb el Servei Català de la Salut i amb l’Institut Català d’Oncologia en matèria de drogodependències, salut laboral i càncer de mama, per un import conjunt de 1.472.000 l’any 2005.

La Generalitat de Catalunya seguirà proporcionant a l’Agència de Salut Pública les vacunes necessàries per als serveis de salut pública a la ciutat de Barcelona, el cost de les quals s’ha estimat en 7.300.000 euros, així com també pagarà al personal del Laboratori amb un cost estimat pel 2005 de 600.000 euros.

Finalment, el conveni estableix que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, aportarà addicionalment a l’Agència durant els exercicis 2005, 2006, 2007 i 2008 la quantitat d’1.300.000 euros, 2.600.000 euros, 3.900.000 euros i 5.200.000 euros, respectivament, per tal de contribuir a les despeses d’ampliació de serveis de salut pública de l’Agència en matèria de drogodependències (amb especial referència a la reducció de riscos), de protecció de la salut (amb especial referència al control d’establiments i productes alimentaris, d’empreses plaguicides, del risc de legionel•losi, de control de malalties transmissibles i de promoció de la salut, així com per a consolidar el seu Laboratori i per integrar l’enquesta de salut de Barcelona dins l’enquesta de salut de Catalunya,  la realització de la qual està prevista durant el període de vigència d’aquest conveni.

L’any 2001 es va formalitzar un conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el qual l’Institut Municipal de Salut Pública s’adscrivia al Consorci Sanitari de Barcelona, fent efectives les previsions contingudes en la Carta Municipal de Barcelona i com a primer pas per a la constitució de l’Agència de Salut Pública  de Barcelona.

Posteriorment, es va acordar la formalització d’un conveni que, entre d’altres aspectes, concretava l’abast i terminis en que quedarà establert el sistema de finançament de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Al Juliol de 2002 es va signar un conveni pel qual es preveia l’adscripció de determinats serveis de la Generalitat de Catalunya al Consorci Sanitari de Barcelona per tal de ser gestionats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, així com també les aportacions econòmiques a realitzar per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per al finançament de l’Agència per al període 2002-2004.

Uns mesos després, a l’octubre de 2002 es va aprovar la constitució de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, com a organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, i que donava compliment a la Carta Municipal de Barcelona, en el sentit que les activitats de salut pública de la ciutat de Barcelona fossin exercides per l’Agència.

Així, l’Agència assumia les funcions de conèixer l’estat de salut de la població i els seus determinants, desenvolupar polítiques per a millorar-lo, i garantir la prestació de serveis. Aquestes funcions es desenvoluparien en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut, la vigilància epidemiològica i l’atenció als drogodependents.

Actualment, i d’acord amb el que disposava el conveni de juliol de 2002, cal formular un nou conveni per al finançament de l’Agència per al període 2005-2008.

Finançament de l’empresa pública SEM.SA

El Govern també ha acordat una operació de finançament a l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA és una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut-CatSalut que va ser creada l’any 1992 amb l’objectiu de donar atenció a urgències i emergències sanitàries, de participar en la gestió de sistemes d’atenció a la urgència i l’emergència sanitària a Catalunya que estableixi el Departament de Salut , així com, en general, totes aquelles activitats que se li puguin encomanar en l’àmbit del trasllat de malalts, de la coordinació i implementació d’actuacions sanitàries i de la gestió integrada de demandes d’atenció i informació sanitària als ciutadans.

Amb l’acord adoptat el Govern de la Generalitat autoritza una operació de finançament per import de 339.986,81 euros a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, amb l’objecte de seguir amb el desenvolupament de les seves activitats.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined