El Departament de Sanitat sanciona CEFER amb nou mil euros

query_builder   19 març 2003 15:25

event_note Nota de premsa

El Departament de Sanitat sanciona CEFER amb nou mil euros

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha sancionat el Centre de Reproducció CEFER amb 9.005,07 euros, per considerar que ha comès dues faltes greus en relació amb el que disposa la Llei general de sanitat.

El Departament considera provat que CEFER ha realitzat investigacions que no s’ajusten als termes de la Llei 35/1988, de 22 de novembre, per la qual es regulen les tècniques de reproducció assistida, i també considera provada la utilització d’oòcits congelats amb finalitats de reproducció assistida, sense tenir-ne les autoritzacions pertinents. Per aquests fets, li correspon una sanció de 6.000 €.

La segona de les sancions imposades es refereix al fet que CEFER ha realitzat publicitat de les tècniques de reproducció assistida amb oòcits congelats, incomplint els requeriments específics formulats per les autoritats sanitàries, així com del Comitè Ètic i d’Investigació Clínica del Centro Médico Teknon. Per aquest fet se li imposa una sanció de 3.005,7 €.

D’aquesta manera es resol l’expedient sancionador incoat contra CEFER el setembre de 2002. Aquesta resolució de sanció ha estat degudament notificada als interessats. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Sanitat o contenciós administratiu davant el jutjat corresponent.