La figura del Conseller en cap serà regulada per una llei del Parlament

query_builder   25 maig 2004 17:39

event_note Nota de premsa

La figura del Conseller en cap serà regulada per una llei del Parlament

El Govern ha aprovat l’avantprojecte de Llei del Conseller o la Consellera en cap, perquè la seva posició institucional fa necessari establir un marc normatiu per dotar aquesta figura del rang legal que mereix.

L’Estatut d’Autonomia, tot i no preveure de forma expressa la figura del Conseller en cap, en permet la creació i regulació. Aquesta figura té el seu precedent a l’Estatut de l’any 1932, on va estar regulada per decret, de la mateixa manera que s’ha fet en l’actual i anterior legislatures.

El projecte de Llei, que s’enviarà al Parlament per a la seva tramitació, atribueix al president de la Generalitat la potestat per incloure la figura del Conseller en cap en el Govern. Tanmateix, el president podrà substituir la denominació de Conseller en cap per la de Conseller primer quan faci ús de la potestat.

Si el president integra aquesta figura en el Govern, el projecte de Llei preveu que el Conseller en cap podrà ser titular del Departament de la Presidència o d’un altre departament amb àrees que el President consideri prioritàries.

El projecte de Llei diferencia les competències del Conseller en cap entre pròpies i delegables. En relació a les pròpies, la Llei articula un nucli de competències que reflecteixen la seva posició preeminent dins el Govern. Com a òrgan encarregat de desenvolupar les directrius generals de l’acció de Govern establertes pel president, són competències pròpies del Conseller en cap:

 Desplegar les directrius generals de l’acció de Govern i vetllar per la seva aplicació.

 Convocar i presidir les comissions del Govern, en el cas que se n’hagin creat.

 Facilitar la informació que el Parlament sol•liciti al Govern.

 Impulsar i coordinar l’activitat dels departaments.

 Ser informat sobre els projectes de decret que afectin competències de més d’un departament, abans de ser sotmesos a l’aprovació del Govern.

 Proposar al president la resolució dels conflictes d’atribucions entre òrgans o organismes dependents de diferents departaments.

 Encomanar a un conseller o consellera que s’encarregui del despatx d’un departament o les funcions d’una altra conselleria en cas d’absència, malaltia o impediment del titular, havent de donar compte al president de la Generalitat i al Parlament.

 Coordinar l’activitat de les delegacions territorials del Govern.

Pel que fa a les competències delegables, el projecte de Llei estableix el marc normatiu d’aplicació sobre la possibilitat que el president delegui temporalment funcions executives en un dels consellers, tal com preveu  l’Estatut. Són competències delegables del president de la Generalitat:

 Convocar i presidir reunions del Govern.

 Coordinar el programa legislatiu del Govern i l’elaboració de normes de caràcter general.

 Coordinar l’acció exterior del Govern.

 Demanar de fer un debat de política general al Parlament.

 Les altres funcions executives que li assignin les lleis.

La Llei preveu la possibilitat de delegació per a reunions concretes del Govern o de caràcter general, d’acord amb el que estableixi la pròpia delegació, sempre i quan en aquestes no es fixin directrius polítiques generals. De la delegació de convocar o presidir reunions se n’haurà de donar compte al Parlament i publicar-ho en el DOGC.

Pel que fa a les relacions amb el Parlament de Catalunya, li correspon al Conseller en cap:

- Fer una intervenció específica en els debats generals sobre acció política i de Govern..

- Respondre les preguntes amb resposta oral adreçades al president de la Generalitat, quan aquest ho determini per causes justificades.

Finalment, el projecte de Llei preveu que el Conseller en cap assumeixi les funcions representatives i executives de la Presidència de la Generalitat en els casos d’absència o malaltia del president.

DOCUMENTACIÓ DE L’ACORD:

• El Govern aprova el Projecte de llei del Conseller o la Consellera en cap.

L’Estatut d’Autonomia, tot i no preveure de forma expressa la figura del Conseller en cap, en permet la creació i regulació. A més, aquesta figura té el seu precedent a l’Estatut de Catalunya de l’any 1932, on va estar regulada per decret de la mateixa manera que s’ha fet en l’actual i anterior legislatures.

La posició institucional que li correspon al Conseller en cap, però, fa necessari establir un marc normatiu que doti aquesta figura del rang legal que mereix.

Així doncs, el Govern català ha aprovat el Projecte de llei del Conseller en cap amb l’objectiu de determinar els elements bàsics del seu àmbit institucional així com el règim jurídic que li és d’aplicació.

Un dels elements bàsics a destacar és que la Llei atribueix al president de la Generalitat la potestat per incloure la figura del Conseller en cap en el Govern. Tanmateix, el president podrà substituir la denominació de Conseller en cap per la de Conseller primer quan faci ús de la potestat.

Així, en cas que el president decideixi integrar aquesta figura en el Govern, la Llei preveu que el Conseller en cap podrà ser titular del Departament de la Presidència o d’un altre Departament, amb àrees que el President consideri prioritàries.

Pel que fa a les competències del Conseller en cap, la Llei diferencia entre pròpies i delegables. En relació a les pròpies, la Llei articula entorn del càrrec un nucli de competències que reflecteixen la seva posició preeminent dins el Govern com a òrgan encarregat de desenvolupar les directrius generals de l’acció de govern establertes pel president de la Generalitat i de coordinar-ne l’execució.

Així, són competències pròpies del Conseller en cap:

- Desplegar les directrius generals de l’acció de govern i vetllar per la seva aplicació.

- Convocar i presidir les comissions del Govern, en el cas que se n’hagin creat.

- Facilitar la informació que el Parlament sol•liciti al Govern.

- Impulsar i coordinar l’activitat dels departaments.

- Ser informat sobre els projectes de decret que afectin competències de més d’un departament, abans de ser sotmesos a l’aprovació del Govern.

- Proposar al president de la Generalitat la resolució dels conflictes d’atribucions entre òrgans o organismes dependents de diferents departaments.

- Encomanar a un conseller o consellera que s’encarregui del despatx d’un departament o les funcions d’una altra conselleria en cas d’absència, malaltia o impediment del titular, havent de donar compte al president de la Generalitat i al Parlament.

- Coordinar l’activitat de les delegacions territorials del Govern.

Quan a les competències delegables, la Llei estableix el marc normatiu d’aplicació en relació a la previsió que fa l’Estatut sobre la possibilitat del president de delegar temporalment funcions executives en un dels consellers. Així, la Llei delimita l’abast i precisa el règim jurídic aplicable a la delegació, respectant el seu caràcter potestatiu i temporal, i mantenint en tot moment la responsabilitat política del president.

Així, són competències delegables del president de la Generalitat:

- Convocar i presidir reunions del Govern.

- Coordinar el programa legislatiu del Govern i l’elaboració de normes de caràcter general.

- Coordinar l’acció exterior del Govern.

- Demanar de fer un debat de política general al Parlament.

- Les altres funcions executives que li assignin les lleis.

Pel que fa a la funció de convocar i presidir reunions del Govern, la Llei preveu la possibilitat de delegació per a reunions concretes del Govern, o bé amb caràcter general, d’acord amb el que estableixi la pròpia delegació, sempre i quan en aquestes reunions no es fixin directrius polítiques generals, havent de donar compte al Parlament i de publicar en el DOGC la delegació.

Pel que fa a les relacions amb el Parlament de Catalunya, li correspon al Conseller en cap:

- Fer una intervenció específica en els debats generals sobre acció política i de govern.

- Respondre les preguntes amb resposta oral adreçades al president de la Generalitat, quan aquest ho determini per causes justificades.

Finalment, la llei vincula a la figura del Conseller en cap les funcions de suplència i substitució del president de la Generalitat atesa la preeminença que el Conseller en cap té en relació als altres consellers i conselleres. Així, el Conseller en cap assumirà les funcions representatives i executives de la presidència de la Generalitat en els casos d’absència o malaltia del President.