El Govern reestructura els departaments de la Generalitat i comença a aplicar el compromís de reducció de càrrecs de manera efectiva

query_builder   20 gener 2004 16:12

event_note Nota de premsa

El Govern reestructura els departaments de la Generalitat i comença a aplicar el compromís de reducció de càrrecs de manera efectiva

Tal com es va comprometre a fer, el Govern català ha fet efectiu avui el procés de reestructuració dels departaments de la Generalitat que dotaran l’administració catalana de més funcionalitat, agilitat i transparència. En menys d’un mes, el nou Govern català ha redefinit i modificat tota l’estructura dels departaments de la Generalitat. La nova estructura de la Generalitat incorpora mecanismes de coordinació entre els diversos departaments per tal de millorar l’eficiència i el rendiment de l’acció del Govern.

Amb aquesta reestructuració el Govern comença a aplicar el compromís de la reducció d’alts càrrecs d’una manera efectiva. Així, de 158 alts càrrecs es redueixen a 150, als quals caldrà afegir la supressió de 34 càrrecs eventuals no estructurals nomenats per l’anterior Govern, i la futura reducció de càrrecs dependents d’organismes i empreses públiques.

Pel que fa al Departament de la Presidència i el Departament del Conseller en Cap aquest decret delimita les funcions de manera que el primer comptarà amb una Secretaria General, la Secretaria de Govern, el Gabinet Jurídic de la Generalitat i la Secretaria de Relacions Exteriors. Mentre que el Departament del Conseller en Cap queda estructurat en una Secretaria General, la Secretaria de Comunicació, la Secretaria d’Afers Exteriors, la Secretaria per a la Immigració, la Secretaria General de Joventut, la Secretaria General de l’Esport, la Secretaria de Política Lingüística, la Secretaria de Coordinació Interdepartamental, la Direcció General d’Afers Religiosos i les Delegacions Territorials del Govern de la Generalitat.

Resten adscrits al Departament del Conseller en Cap l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, l’Institut Català de la Dona, el Centre d’Història Contemporània de Catalunya, el Consell per al Desenvolupament Sostenible, l’INEFC, el Consell Català de l’Esport i el Centre d’Alt Rendiment Esportiu. A més es relacionen amb la Generalitat, mitjançant el Departament del Conseller en Cap, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la CCRTV, Turisme Juvenil, l’Agència de Patrocini i Mecenatge i el Patronat Català Pro Europa.

Pel que fa al Departament de Treball cal destacar la creació d’una Secretaria General d’Indústria i Energia, i la conseqüent eliminació de dues Direccions Generals. A més, s’eliminen la Secretaria d’Afers Laborals i d’Ocupació i la Direcció General d’Ocupació, ja que a partir d’ara les seves funcions seran assumides pel Servei Català d’Ocupació.

El Departament d’Economia i Finances suprimeix les Direccions Generals de Política Financera i d’Assegurances i crea una única Direcció General de Política Financera i d’Assegurances que quedarà adscrita a la Secretaria de Promoció Econòmica. També se suprimeix la Direcció General del Règim Econòmic de la Seguretat Social, les funcions i estructura de la qual passen a la Direcció General de Pressupostos i Tresor. La Secretaria General d’aquest departament queda estructurada en la Direcció General de Tributs, la Direcció General de Pressupostos i Tresor, la Intervenció General i l’Assessoria Jurídica.

En el Departament de Benestar i Família, les Direccions Generals de Serveis Comunitaris i d’Acció Cívica s’integren en una única Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques. I la Direcció General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials passa a tenir rang de Secretaria sectorial.

En el Departament de Medi Ambient cal destacar la creació de la Secretaria d’Habitatge i, en dependència seva, la Direcció General d’Habitatge, la qual assumeix les funcions i l’estructura de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge del Departament de PTOP, que se suprimeix. La societat Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) es relaciona amb la Generalitat mitjançant la Secretaria d’Habitatge.

Com a altres novetats cal destacar que el Departament de Comerç i Turisme incorpora l’Institut Català de Consum i elimina la Direcció General de Consum. Mentre que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques suprimeix la Secretaria General d’Actuacions Concertades, i la Delegació del Govern en Societats Concessionàries d’Autopistes, ja que a partir d’ara les funcions de la Delegació de Govern en aquestes societats són assignades directament al secretari de Mobilitat.  Per últim, cal destacar que el Departament de Governació serà el responsable de desenvolupament del projecte de l’AOC.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

• El Govern aprova el decret d’estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat.

Mitjançant un decret aprovat el proppassat mes de desembre, el Govern català ha modificat els diferents departaments de l’Administració de la Generalitat, ampliant el nombre de departaments i definint les competències de cadascun d’ells.

Amb el decret aprovat avui, el Govern català estructura els nous departaments creats i redefineix l’estructura dels departaments que s’han vist afectats pels canvis, tot això, dins els principis de simplificació i descentralització que han de presidir, entre d’altres, l’organització de l’Administració per fer aquesta més propera al ciutadà.

Així, i pel que fa al Departament de la Presidència, aquest s’estructura en les següents unitats directives:

- la Secretaria General

- la Secretaria de Govern

- el Gabinet Jurídic de la Generalitat

- la Secretaria de Relacions Exteriors

La Delegació del Govern a Madrid dependrà d’aquest Departament, el qual tindrà adscrit el Patronat de la Muntanya de Montserrat i canalitzarà les relacions entre l’Agència de Patrocini i Mecenatge, SA i la Generalitat.

Dins la Secretaria General, cal destacar la seva nova estructura:

- El Gabinet de la Presidència

- La Direcció General de Difusió Corporativa

- La Direcció General d’Atenció Ciutadana

- La Direcció d’Anàlisi i Prospectiva

- El Gabinet Tècnic de Suport

Pel que fa al Departament del Conseller en Cap, queda estructurat en:

- La Secretaria General

- La Secretaria de Comunicació

- La Secretaria de Relacions Exteriors, que passa a denominar-se Secretaria d’Afers Exteriors

- La Secretaria per a la Immigració

- La Secretaria General de Joventut

- La Secretaria General de l’Esport

- La Secretaria de Política Lingüística

- La Secretaria de Coordinació Interdepartamental

- La Direcció General d’Afers Religiosos

- Les delegacions territorials del Govern de la Generalitat

Tanmateix, resten adscrits al Departament del Conseller en Cap l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, l’Institut Català de la Dona, el Centre d’Història Contemporània de Catalunya, el Consell per al Desenvolupament Sostenible, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, el Consell Català de l’Esport i el Centre d’Alt Rendiment Esportiu. A més, es relacionaran amb la Generalitat a través d’aquest Departament el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Turisme Juvenil de Catalunya, SA, l’Agència de Patrocini i Mecenatge, SA,  i el Patronat Català Pro Europa.

El Consell de l’Audiovisual i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió es relacionen amb el Departament mitjançant la Secretaria de Comunicació.

El decret aprovat avui dóna estructura al Departament de Justícia de la següent forma:

- La Secretaria General

- La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil

- La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques

- La Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia

El Departament d’Interior queda estructurat en:

- La Secretaria General

- La Secretaria de Seguretat Pública

A més, resten adscrits a aquest Departament l’Escola de Policia de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

El Departament de Treball i Indústria s’articula en:

- La Secretaria General

- La Secretaria d’Indústria i Energia

- La Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, que passa a denominar-se Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació

- La Direcció General de Relacions Laborals

A aquest mateix Departament li seran adscrits el Servei d’Ocupació de Catalunya, el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial, l’Institut Català de l’Energia, i l’Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, a banda del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Les funcions que tenien la Secretaria d’Afers Laborals i d’Ocupació i la Direcció General d’Ocupació, eliminades amb aquest decret, seran assumides pel Servei Català d’Ocupació.

El Departament de Comerç, Turisme i Consum s’estructura en:

- La Secretaria General

- La Direcció General de Comerç

- La Direcció General de Turisme

L’Institut Català de Consum s’adscriu a aquest Departament que alhora es relacionarà amb el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya i el Consorci Turisme de Catalunya.

En el Departament d’Economia i Finances es crea la Direcció General de Política Financera i Assegurances que assumeix les funcions i l’estructura de les dues anteriors direccions generals i estarà adscrita a la Secretaria de Promoció Econòmica.

A més, se suprimeix la Direcció General del Règim Econòmic de la Seguretat Social, l’estructura i les funcions de la qual passen a la Direcció General de Pressupostos i Tresor.

La Secretaria General d’aquest Departament queda estructurada en la Direcció General de Tributs, la Direcció General de Pressupostos i Tresor, la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i l’Assessoria Jurídica.

A més, s’adscriuen a aquest Departament l’Institut Català de Finances, l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Institut de Crèdit Agrari i el Tribunal Català de Defensa de la Competència.

En el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de la Secretaria per a la Planificació Territorial, creada l’any 2001, en dependran la Direcció General d’Urbanisme i la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.

En aquest mateix departament, dependran de la Secretaria de Mobilitat la Direcció General de Carreteres, la Direcció General de Ports i Transports, La Secretaria de la Delegació del Govern en les societats concessionàries d’’autopistes i el Servei de Concertació Territorial. El representant de la Generalitat en les societats concessionàries d’autopistes serà el secretari de Mobilitat.

A més, se suprimeix la Secretaria d’Actuacions Concertades.

En el Departament d’Ensenyament es crea la Direcció de Planificació Educativa amb els objectius de fomentar les relacions de cooperació i col•laboració amb l’Administració local en matèria educativa, impulsar vies de coordinació de les actuacions dels òrgans consultius d’aquest Departament, i proporcionar els elements d’assessorament i l’assistència que el Consell de Direcció necessiti en aquests àmbits.

En el Departament de Governació cal destacar la creació, en el si de la Secretaria General, de dues àrees funcionals: l’Àrea de Processos Electorals i l’Àrea d’Organització i Divisió Territorial.

En el Departament de Sanitat i Seguretat Social es crea la Direcció d’Estratègia i Coordinació amb l’objectiu d’establir estratègies de planificació de les polítiques sanitàries per assolir un major grau d’eficiència en les actuacions que garanteixen el dret a la protecció de la salut, i avaluar-ne els resultats, i coordinar la planificació de les activitats de docència i de recerca en ciències de la salut.

Pel que fa al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, és novetat la creació de la Direcció General de la Producció, Innovació i Indústries Agràries, que té atribuïdes les funcions i l’estructura de la Direcció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària i de la Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural, que se suprimeixen.

Dins el Departament de Benestar i Família es crea la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques, que assumeix les funcions de les direccions generals de Serveis Comunitaris i d’Acció Cívica, que se suprimeixen. D’ella en depèn la Subdirecció General d’Equipaments i Habitatge Social, entre d’altres.

En el Departament de Medi Ambient cal destacar la creació de la Secretaria d’Habitatge i, en dependència seva, la Direcció General d’Habitatge, la qual assumeix les funcions i l’estructura de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge del Departament de PTOP, que se suprimeix. La societat Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) es relaciona amb la Generalitat mitjançant la Secretaria d’Habitatge.

Així mateix, la Direcció General de Planificació Ambiental passa a denominar-se Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat.

Un altre aspecte a destacar en el Departament de Medi Ambient és la creació de la Direcció General de Medi Natural. En aquest sentit, cal fer menció de la supressió de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat, la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural i la Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, les funcions i l’estructura de les quals s’integren en la Direcció General del Medi Natural.

Pel que fa a l’estructura territorial de diversos departaments, cal destacar en primer lloc que les subdireccions generals de Justícia i Interior de les delegacions territorials del Govern passen a denominar-se delegacions territorials de Justícia, en dependència de la Secretaria General del Departament de Justícia i Interior.

Es creen les delegacions territorials d’Interior i de Comerç, Turisme i Consum, a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l’Ebre, amb seus a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa.

En el Departament de Treball i Indústria, les subdireccions generals d’Afers Laborals i d’Ocupació passen a denominar-se delegacions territorials de Treball i Indústria, i en el Departament de Governació i Administracions Públiques, les subdireccions generals de les delegacions territorials passen a denominar-se delegacions territorials de Governació i Administracions Públiques.

• El Govern ha nomenat president de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Valoracions el senyor Antoni Castells i Oliveres, conseller d’Economia i Finances.

• El Govern ha nomenat president de la representació catalana a la comissió mixta de transferències Estat – Generalitat el senyor Joan Saura i Laporta, conseller de Relacions Institucionals i Participació.

• El Govern ha nomenat el senyor Jaume Badia i Pujol director general d’Anàlisi i Prospectiva.

• El Govern ha nomenat el senyor Jordi Mercader i Farrés director general de Difusió Corporativa.

• El Govern ha nomenat la senyora Meritxell Josa i Campoamor directora general de Serveis Consultius i Coodinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

• El Govern ha nomenat la senyora Roser Revilla i Ariet directora general d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

• El Govern ha nomenat la senyora Margarida Obiols i Llandrich secretària de Relacions Internacionals amb la Presidència.

• El Govern ha nomenat el senyor Manuel Royes i Vila delegat del Govern de la Generalitat a Madrid.