Creació del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya

query_builder   25 maig 2004 17:45

event_note Nota de premsa

Creació del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya

El Govern ha aprovat el decret de creació d’un registre específic per a les indústries alimentàries i agràries de Catalunya, que fins ara estaven incloses en un apartat del Registre d’Establiments Industrials de Catalunya. El nou Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC) incorporarà de manera automàtica totes les indústries inscrites fins ara al Registre d’Indústries Agràries.

La finalitat d’aquest nou Registre és la de disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació necessària sobre les indústries alimentàries, pecuàries, forestals i de pesca per tal que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca pugui adoptar les polítiques de control i foment que cregui necessàries.

El RIACC també posarà al dia des del punt de vista normatiu l’antic registre d’indústries agràries, ja que aquest es basava en un Reial Decret estatal de l’any 80, anterior a la Llei Estatal d’Indústria, a la creació de les Oficines de Gestió Unificada i el Decret de la Generalitat de Creació del Registre d’Establiments Industrials de Catalunya, entre d’altres.

Les activitats que s’inclouran al RIAAC són les relacionades amb les indústries càrnies, elaboració i conservació de peix i productes a base de peix, preparació i conservació de fruites i hortalisses, fabricació de greixos i olis, indústries làcties, fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis, fabricació de productes per a l’alimentació animal, fabricació d’altres productes alimentaris, elaboració de begudes, altres indústries agràries i indústries de la fusta i del suro.

L’obligatorietat d’inscriure’s al registre industrial afecta els titulars d’establiments que tinguin a veure amb el sectors industrials abans esmentats en tots els processos de funcionament: la primera instal•lació, qualsevol variació substancial, el cessament de l’activitat, els canvis de titularitat i els trasllats dels establiments industrials.

El decret de creació del RIACC aprovat avui inclou també el reglament del nou registre.

DOCUMENTACIÓ DE L’ACORD:

• El Govern ha creat i ha aprovat el funcionament del Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC).

El Registre d’establiments industrials creat per la Llei 21/1992 i desenvolupat pel Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’establiments industrials de Catalunya, inclou com a indústries que s’han d’inscriure en aquest Registre les alimentàries, les agràries, les pecuàries, les forestals i de la pesca.

Aquest tipus d’indústries s’han inscrit tradicionalment al Registre d’indústries agràries, registre específic dins el Registre d’Establiments Industrials a Catalunya, donada la seva especificitat pel fet de ser un sector industrial productor d’aliments per al consum humà o animal i per la seva estreta interrelació amb el món agrari del qual es proveeix.

Així doncs, aquests dos aspectes han generat unes polítiques de foment agroindustrial i/o uns mecanismes d’intervenció de mercats mitjançant la industrialització o l’emmagatzematge dels productes que resten associats a uns requeriments registrals específics així com a la necessitat, tant de l’Administració com del sector industrial, de tenir una informació completa sobre el sector que faciliti la presa de decisions, sense que això comporti a la indústria cap tràmit addicional a la situació actual.

És per aquest motiu que el Govern ha creat  el Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) i n’ha aprovat el seu Reglament.

Una de les finalitats principals del RIACC és la de posar al dia des del punt de vista normatiu l’antic registre d’indústries agràries, ja que aquest es basava en un Reial Decret estatal de l’any 80, anterior a la Llei Estatal d’Indústria, a la creació de les Oficines de Gestió Unificada i el Decret de la Generalitat de Creació del Registre d’Establiments Industrials de Catalunya, entre d’altres.

Amb l’aprovació d’aquest Decret les indústries que estaven inscrites al Registre d’indústries agràries quedaran automàticament inscrites al RIAAC.

D’altra banda, seran els Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i de Treball i Indústria, els que establiran els processos que calguin per tal d’incloure les indústries que figuren actualment al Registre d’establiments industrials de Catalunya i que haurien d’estar inscrites al RIAAC.

D’aquesta manera, el RIAAC, que dependrà de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries i, territorialment, de les seccions territorials d’indústries i comercialització, substituirà el Registre d’Indústries agràries.

Una altra de les finalitats d’aquest Registre és la de disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació necessària de les indústries alimentàries, pecuàries, forestals i de pesca per tal de permetre dur a terme les polítiques de control i foment que són competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Així doncs, les activitats que han de ser objecte d’inscripció al Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya són aquelles relacionades amb:

- Indústries càrnies

- Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix

- Preparació i conservació de fruites i hortalisses

- Fabricació de greixos i olis

- Indústries làcties

- Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis

- Fabricació de productes per a l’alimentació animal

- Fabricació d’altres productes alimentaris

- Elaboració de begudes

- Altres indústries agràries

- Indústries de la fusta i del suro

Tanmateix, les persones titulars dels establiments abans esmentats han d’inscriure obligatòriament al Registre Industrial: la primera instal•lació; qualsevol variació substancial; el cessament de l’activitat; els canvis de titularitat i els trasllats dels establiments industrials.

En aquest sentit, la sol•licitud d’inscripció s’ha d’efectuar abans de l’inici de la nova activitat o del trasllat o abans dels dos mesos següents a la modificació substancial o el cessament de l’activitat.

Finalment, cal tenir present que el certificat d’inscripció tindrà validesa per a cinc anys. Una vegada transcorregut aquest termini sense modificacions substancials, es renovarà la inscripció un cop l’interessat ho hagi sol•licitat.