La Generalitat presenta els resultats d'un estudi que situa l'opció d'Alguaire com a emplaçament més favorable per a l'Aeroport de Lleida.

query_builder   29 juliol 2004 08:46

event_note Nota de premsa

La Generalitat presenta els resultats d'un estudi que situa l'opció d'Alguaire com a emplaçament més favorable per a l'Aeroport de Lleida.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha presentat les conclusions de l’estudi sobre les possibles ubicacions del futur aeroport de Lleida. En aquest treball s’ha avaluat els diferents emplaçaments proposats valorant el seu àmbit territorial, urbà i mediambiental, la seva compatibilitat amb el sector agrícola i la disponibilitat d’accessos i comunicacions. L’estudi conclou que l’opció d’Alguaire és la més favorable per a la ubicació de l’aeroport de Lleida. L’emplaçament d’Almacelles es situa com a segona opció.

En data  de 16 de desembre del 2003, la Direcció General de Boscos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient va informar desfavorablement el nou text refós de l’estudi d’impacte ambiental de l’avantprojecte de l’aeròdrom d’Alfés. Per tant, el Govern de la Generalitat de Catalunya va prendre la decisió de buscar un nou emplaçament per l’Aeroport de Lleida.

Per fer-ho, va encarregar un estudi amb l’objectiu d’establir uns criteris que permetin triar entre les diferents alternatives d’ubicació proposades, el millor emplaçament per l’aeroport de Lleida valorant la seva ubicació, els accessos, la integració urbana, l’impacte mediambiental i la seva compatibilitat amb el sector agrícola.

Característiques del futur aeroport

El Pla d’Aeroports de Catalunya estableix que l’Aeroport de Lleida ha de ser un aeroport d’aviació regional, que ha de facilitar l’accés al transport aeri des d’aquesta infraestructura a qualsevol altre aeroport d’abast regional europeu. Els paràmetres que estableix el Pla per aquest nivell d’aeroports són els següents:

·        Pista a partir de 1500m, a nivell de mar i en condicions atmosfèriques estàndard, ampliable a 2.000-2.500m.

·        Franja de vol de 150m d’amplada.

·        Carrer de rodada paral·lel a la pista.

·        Plataforma d’estacionament d’aeronaus amb àrees per a l’aviació regional, general i esportiva.

·        Àrea terminal (hangars, edifici terminal, local aeroclub, comunicacions etc.).

·        Instal·lacions per al servei de salvament i extinció d’incendis.

·        Subministrament de combustible.

·        Heliport.

·        Ajudes a la navegació i aproximació (IFR).

1,8 km2 de superfície

En base a aquestes dades i aplicant els factors correctors per l’alçada, temperatura i pendent de la pista de vol, s’obtenen les dimensions corresponents a la pista. En aquest cas cal una  pista d’una longitud de 1900m. A això cal sumar-li l’àrea de protecció i els factors climàtics de visibilitat i seguretat. Així,  es determina que la superfície delimitada per la franja de pista de l’Aeroport de Lleida es de 2.020 x 300m.

A més de les dimensions de la pista de vol, el Pla d’Aeroports de Catalunya defineix les dimensions de les servituds aeronàutiques. Aquestes zones tenen l’objectiu d’afavorir la seguretat i regularitat de les operacions de l’aeroport i garantir la seva viabilitat a llarg termini, a més de protegir l’entorn de les afeccions que l’activitat aeroportuària pugui produir. Així doncs, es defineixen dues zones de servituds aeronàutiques, una per cada capçalera de la pista de vol operativa. Aquestes zones es sumen a la franja de pista i s’estableix així que la superfície total necessària per l’establiment de l’Aeroport de Lleida és de 6.060m de longitud per 300m d’amplada, 1,8 km2.

Avaluació

A l’hora d’avaluar cadascun dels emplaçaments proposats s’ha tingut en compte diferents condicionants  i s’ha confegit una taula  matriu multicriteri per tal d’avaluar el més adient. Consta de tres   vectors base

·        Urbanisme /Integració Territorial : la seva ubicació i proximitat respecte a Lleida, la seva integració amb les xarxes de comunicació actuals i previstes

·        Aspectes aeronàutics la superfície disponible, possibilitat de futures ampliacions, climatologia.

·        Medi Ambient l’impacte paisatgístic, ambiental i acústic

El percentatge de ponderació s’ha valorat igual per cada un d’aquests apartats (33,3%) ja que cadascun d’ells és bàsic per l’ubicació de l’aeroport.

Conclusions de l’estudi

Els resultats d’aquesta avaluació donen com a millor puntuats els emplaçaments proposats  d’Almacelles que aconsegueix un 64%  la puntuació i el  d’Alguaire amb un 74%.

Dels resultats de la puntuació se n’extreu que tots dos emplaçaments estan a una distància raonable de Lleida ciutat i sobretot tenen unes bones comunicacions actuals i futures. Almacelles tindria alguna lleugera afectació en la integració urbanística.

Totes dues opcions presenten una bona puntuació en aspectes aeronàutics tot i que les d’Almacelles són una mica més baixes pel què fa a la disposició geogràfica i les possibilitats de futures ampliacions.

Finalment tan Almacelles com Alguaire obtenen una valoració positiva respecte les possibles afeccions ambientals.

Determinacions futures

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha complert la primera fase d’estudis per determinar l’emplaçament del futur Aeroport de Lleida. A partir d’ara, cal culminar el procés de tramitació de l’expedient, en el què serà determinant les facilitats que s’obtinguin per part dels municipis concernits així com el consens que generi en el territori.