Aquesta programació ha de suposar un increment quantitatiu i qualitatiu de l’actual oferta de serveis i de cobertures públiques a Catalunya.La planificació fixa la necessitat d’inversions per a la construcció de 47 nous equipaments de públics per part del Departament de Benestar i Família i un mínim de 161 en collaboració amb la iniciativa local i social.La programació i la seva transposició en inversions ha de resoldre els desequilibris territorials en la distribució dels serveis socials i aplica les recomanacions europees.

El Departament de Benestar i Família presenta la Programació territorial dels serveis socials especialitzats per a l’atenció de la gent gran amb dependències, de les persones amb discapacitats i de les persones amb malaltia mental de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública. Aquesta programació territorial és una eina bàsica elaborada per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) per a desenvolupar les polítiques del Govern de Catalunya en matèria de serveis socials.

La millora dels serveis socials, en el marc d’una decidida aposta per l’impuls de les polítiques socials, és un dels reptes que es deriven del compromís polític del Govern de la Generalitat de Catalunya en la present legislatura. La futura Llei de serveis socials, en l’actualitat en fase de redacció, haurà de suposar el marc que possibiliti el procés de modernització dels serveis socials a Catalunya i la seva extensió, en clau de drets, a les ciutadanes i els ciutadans d’aquest país. Paral·lelament a aquests treballs és necessari continuar avançant en l’increment de les cobertures de serveis i fer-ho sobre la base d’una oferta de serveis equilibrada territorialment que garanteixi l’equitat en l’accés.

Una peça clau per dur a terme aquest projecte és la programació territorial dels serveis socials especialitzats per al període 2004-2007, una competència del Departament de Benestar i Família que gestiona l’ICASS. Aquesta programació té com a objectiu establir les prioritats del Departament en relació amb aquests serveis, el consegüent pla d’inversions públiques i tenir una eina afinada per als creixements pressupostaris dels pròxims anys, i fer-ho en clau de serveis territorials, és a dir, en línia del model de serveis socials descentralitzat i proper a la ciutadania que vol el Govern i que inspira els treballs de la futura Llei de serveis socials.

Una eina per millorar el sistema de serveis socials

La programació territorial dels serveis socials especialitzats és una eina bàsica per desenvolupar les polítiques del Govern en matèria de serveis socials al llarg de la present legislatura. Aquesta programació ha estat elaborada tenint en compte les singularitats territorials i ha estat pensada com una guia per a l’actuació dels gestors públics i per fer les previsions d’actuacions i pressupostàries en aquest àmbit, alhora que pot convertir-se en una guia per a les actuacions privades.

Aquesta programació parteix de les necessitats territorials i de la cooperació entre les administracions públiques i la iniciativa social. La programació ha de servir per avançar cap a un equilibri territorial en l’oferta dels serveis socials especialitzats públics i per incrementar la cobertura actual de serveis als ciutadans de Catalunya. També ha de servir a les entitats de serveis socials per conèixer les prioritats del Govern en matèria de serveis socials especialitzats de gestió de l’ICASS.

En el cas de les places residencials per a les persones majors de 65 anys, el Departament de Benestar i Família s’ha fixat l’objectiu d’arribar a la ràtio de cobertura del 5% el 2007 entre l’oferta pública i privada, una xifra considerada òptima i que recomana per la Unió Europea.

Pel que fa a la cobertura de les persones amb discapacitats, la programació també preveu, entre d’altres, la millora en el desplegament dels centres ocupacionals. Al 2007 es preveu que 38 sectors comarcals sobrepassen el 60% de la cobertura i que el 27% d’aquests sobrepassen el 90%.

També es preveu una millora notable de les cobertures dels centres d’atenció especialitzada (CAE) per a persones amb discapacitat psíquica, amb l’excepció de les comarques de Ponent, on es mantindrà la mateixa dotació ja que existeixen altres serveis teritorials que n’estan assumint la demanda. Els CAE per a persones amb discapacitat física sobrepassaran l’objectiu de cobertura del 70% a tot el territori, amb l’única  exepció del Bercelonès que passarà d’estar per sota del 30% a situar-se entre el 30 i el 60%.

Increment de les cobertures públiques respecte al 2003

La materialització de la programació territorial dels serveis socials especialitzats suposarà un increment substancial de les cobertures públiques respecte al 2003. La cobertura és el percentatge de persones ateses en relació amb totes aquelles que s’estima que s’haurien d’atendre des d’un servei determinat, el que denominem població crítica.

Tipologia dels serveis i increment del nombre de places

Àmbit d’atenció a la gent gran amb dependències:

Residències assistides: serveis d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències. Serveis d’acolliment diürn de centres de dia: serveis d’atenció diürna, que donen suport a les persones grans amb dependències i suport a les seves famílies i que es poden prestar en un establiment específic independent o en un centre de serveis, o bé estan integrats en els espais i en el programa funcional d’activitats diürnes d’una residència. Afavoreixen la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, així com el seu entorn personal i familiar en les millors condicions.

En l’àmbit d’atenció a les persones amb discapacitats:

Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP): serveis adreçats a la població infantil de 0 a 6 anys que presenta trastorns en el desenvolupament o que es troba en situació de risc de patirlos, amb independència de quina sigui la causa del trastorn. Centres d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat física i psíquica (CAE): serveis d’acolliment diürn que presten atenció especialitzada a persones amb disminucions greus. Centres ocupacionals per a persones amb discapacitat física i psíquica (CO): serveis adreçats a facilitar als destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cadascú, la màxima integració social. Els serveis poden ser de teràpia ocupacional, de teràpia ocupacional amb auxiliar o de servei ocupacional d’integració. Llars residències per a persones amb discapacitat física o psíquica: serveis d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent, integrats en la comunitat, que constitueixen la llar de l’usuari. Afavoreixen i potencien les habilitats d’autonomia personal, de la llar, de l’oci, del lleure i de la vida comunitària. Residències per a persones amb discapacitat física o psíquica: serveis d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per a acollir persones discapacitades amb un alt grau d’afectació que no poden viure a casa seva per raons familiars o socials. Faciliten un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats i potencien el desenvolupament autònom de les aptituds bàsiques de la vida diària i instrumentals.

Àmbit d’atenció a les persones amb problemes de malaltia mental:

Llars residències: establiment d’atenció permanent flexible per donar diferents respostes a persones amb una malaltia mental de llarga evolució i amb una problemàtica social greu. Llars amb suport: pisos on habiten tres o quatre persones només amb un suport extern eventual. Serveis prelaborals: servei, encara de caire experimental, que té per objectiu la capacitació en habilitats personals i socials de persones amb malaltia mental de llarga evolució que tenen capacitats productives, per tal d’incorporar-se posteriorment al món laboral.

Noves inversions per al 2004-2007

Entre les noves inversions per al 2004-2007 que s’haurien de realitzar per assolir la planificació territorial hi hauria 47 nous equipaments de promoció pública per part del Departament de Benestar i Família. Mitjançant convenis i acords de cooperació amb les administracions locals i amb les entitats d’iniciativa social s’haurien de construir entre 161 i 167 nous equipaments de serveis socials.

Entre els criteris que s’han fet servir per a la construcció pública dels equipaments per part del Departament destaca que només s’adreçarà als serveis residèncials. En el cas dels serveis d’atenció a la gent gran també es contemplen els serveis d’acolliment diürn (centres de dia) lligats a la construcció de residències.

Les inversions públiques es destinaran sobretot a la promoció d’aquells serveis en els àmbits territorials en què la iniciativa privada no té una actuació rellevant (per raons de preu del terreny, com és el cas del municipi de Barcelona) o bé perquè la iniciativa privada promociona més els serveis comunitaris que els serveis residencials (com és el cas de les persones amb discapacitat).

Finalment, un altre criteri important a l’hora de decidir la inversió pública ha estat la necessitat d’establir un equilibri entre la ràtio entre la titularitat pública i la privada, especialment en el cas de les residències per a gent gran. L’objectiu d’aquesta mesura és arribar com a mínim a una ràtio de 30-70% de serveis residencials de titularitat pública en relació als serveis de titularitat privada, encara que sigui col·laboradora, concertada o finançada per altres modalitats de gestió.

10  

Fitxers adjunts

Mapa territorial residència gent gran

Mapa territorial residència gent gran
DOC | 909

Mapa territorial centres de dia gent gran

Mapa territorial centres de dia gent gran
DOC | 801

Mapa territorial residències discapacitats psíquics

Mapa territorial residències discapacitats psíquics
DOC | 919

Mapa territorial CIDIAP (atenció precoç)

Mapa territorial CIDIAP (atenció precoç)
DOC | 917

Mapa territorial llars residències discapacitats psíquics

Mapa territorial llars residències discapacitats psíquics
DOC | 952

Dossier de premsa amb taules de dades incorporades

Dossier de premsa amb taules de dades incorporades
DOC | 103

Resum de la distribució dels serveis

Resum de la distribució dels serveis
DOC | 494

Mapa territorial centres ocupacionals

Mapa territorial centres ocupacionals
DOC | 952

Mapa territorial residències discapacitats físics

Mapa territorial residències discapacitats físics
DOC | 891

Dossier de premsa amb taules de dades incorporades

Dossier de premsa amb taules de dades incorporades
DOC | 7603