Benestar i Família inicia l'elaboració del Pla Estratègic per la conciliació de la vida laboral i familiar

query_builder   5 octubre 2005 14:00

event_note Nota de premsa

Benestar i Família inicia l'elaboració del Pla Estratègic per la conciliació de la vida laboral i familiar

La redacció del Pla Estratègic coincideix amb l’inici d’una campanya de sensibilització per al repartiment paritari de les tasques a la llarDes de Benestar i Família es farà una crida a la implicació dels agents socials en la redacció del Pla Estratègic

La nova realitat de les famílies, caracteritzada especialment per la participació activa dels dos membres de la parella en el món laboral remunerat, ha exigit una major participació de l’estat en les tasques familiars que han passat de ser un afer exclusivament privat i femení a ser compartit socialment. Això ha estat acompanyat darrerament de l’exigència social que no només s’estableixin mesures que ajudin a les famílies en la cura dels dependents, especialment dels fills i filles més petits, sinó de mesures que permetin a les persones poder atendre les necessitats familiars i personals, reorganitzant els temps i els treballs per fer de la vida quotidiana un eix vertebrador de la nostra societat.

El món familiar queda afectat per la dificultat de convivència i disponibilitat del temps personal i per a l’educació dels fills i filles que provoca l’exercici del dret legítim a participar en la vida laboral en igualtat d’oportunitats i condicions per tots els seus membres, homes i dones. La dimensió transversal del problema de l’organització (o desorganització) del temps i de les desigualtats que s’hi afavoreixen justifica la necessitat d’una intervenció pública amb l’objectiu de garantir les seves obligacions en favor de la igualtat.

Pla Estratègic per la conciliació

És en aquest sentit que el Departament de Benestar i Família elabora un Pla Estratègic per a determinar les mesures bàsiques per a millorar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, una actuació prevista en la Llei 18/2003 de Suport a les Famílies i d’acord amb els objectius i mesures de l’eix 4 del Vè Pla d’Acció de les Polítiques de Dones a Catalunya aprovat pel Govern a proposta de l’Institut Català de les Dones.

El Pla Estratègic es porta a terme en desenvolupament de la Llei de suport a les famílies i a partir de l’anàlisi demanada per la Secretaria de Famílies i Infància a persones expertes en conciliació (D. Salvador Cardús, Dra. Cristina Brullet, Dra. Núria Chinchilla, Dra. Anna Escobedo i Dra. Carolina Gala), que han recomanat la realització aquest pla per tal de coordinar i establir línies estratègiques en aquesta matèria.

Les línies estratègiques del Pla són:

La diversitat familiar, atenent espacialment els processos de transició familiar (ruptures de parella, monoparentalitat), especialment en cas de presència d’infants. La perspectiva de gènere. La promoció de serveis d’atenció a la petita infància en les seves diverses modalitats (escoles bressol, serveis de mainaderia, espais familiars, ludoteques, etc) L’aprofundiment en l’increment dels serveis adreçats a les persones en situació de dependència i a la seva família (centres de dia, mesures d’atenció domiciliària, residències públiques, etc.), tenint en compte la incidència d’aquests serveis sobre la inserció laboral de les dones. Millora de l’atenció socio-sanitària (tenint en compte els nous perfils de la població depenent Insistència en la necessitat de promoure una nova cultura del treball que tingui en compte la vida personal i familiar. Conscienciació social sobre el valor del treball reproductiu, de cura i domèstic. Conscienciació social sobre el repartiment paritari de les tasques familiars.

L’elaboració d’aquest Pla ha de prendre com a punt de partida la implicació de tots els agents com un factor clau en l’elaboració d’una planificació estratègica, que, com a procés dinàmic, propicia l’assoliment del consens i del compromís entre les entitats i les institucions, ja que són les que hauran d’assumir el compromís de la seva execució. El termini de la redacció del Pla estratègic serà de sis mesos.

Campanya de sensibilització

Seguint les línies estratègiques i en compliment de l’encàrrec al Departament de Benestar i Família fet pel Pla d’Acció de les Polítiques de Dones a Catalunya 2005-2007 (mesures 4.1.1 i 4.2.8), s’inicia avui una campanya per al repartiment paritari de les tasques familiars i de la llar. Aquest encàrrec està en consonància amb la diversa normativa comunitària europea que incideix en la necessitat que Estats membres prenguin mesures que afavoreixin un repartiment equilibrat entre homes i dones en la cura dels fills i filles i de persones dependents, com també promoguin periòdicament campanyes informatives i de sensibilització per provocar canvis d’estructures i d’actituds indispensables per tal que existeixi una participació equilibrada d’homes i dones tant a l’esfera laboral com en la familiar.

Malgrat els avenços importants que s’han donat als darrers anys, les dones segueixen sent les responsables del treball familiar i domèstic, i destinen més de quatre hores diàries de mitjana a la llar en tant que els homes no arriben a destinar-ne ni dues. Això repercuteix negativament en les dones, especialment en l’àmbit laboral, ja que impedeix l’exercici del dret legítim a participar en la vida laboral en igualtat d’oportunitats i condicions per a tothom, homes i dones.

L’objectiu d’una campanya d’aquesta índole és dotar de més reconeixement social a la tasca reproductiva i al treball de cura i de la llar, sensibilitzant a la societat de la necessitat d’un repartiment equitatiu entre homes i dones, en una cultura del treball encara imperant que prioritza els temps laborals per sobre dels temps familiars. La campanya s’adreça a tota la societat en general, i en especial, a les famílies amb filles i fills petits, ja que el problema de la compaginació de feina i família es viu de forma més dificultosa.

La campanya pretén dinamitzar el debat social entorn a aquest tema, reconeixent que els homes participen ja de les tasques familiars, però incidint en el fet que la seva participació en molts casos encara no suposa una implicació real ja que es limita a la simple execució d’algunes tasques.

2  

Fitxers adjunts

Cartells de la campanya per al repartiment paritari de les tasques de la llar

Cartells de la campanya per al repartiment paritari de les tasques de la llar
PDF | 771

Legislació, edtudis i dades sobre conciliació de la vida laboral i familiar

Legislació, edtudis i dades sobre conciliació de la vida laboral i familiar
DOC | 74

1  

Talls de so

Falca de ràdio
mp3 | 960

undefined
undefined
undefined
undefined