L'actuació del Govern de la Generalitat contra la violència envers les dones destaca pel seu abordatge integral i transversal

query_builder   25 novembre 2005 12:30

event_note Nota de premsa

L'actuació del Govern de la Generalitat contra la violència envers les dones destaca pel seu abordatge integral i transversal

El condol per a les víctimes, el rebuig a la violència masclista i el compromís institucional per lluitar-hi en contra han sigut els eixos de la jornada

L’actuació del Govern de la Generalitat contra la violència envers les dones destaca pel seu abordatge integral i transversal

En dos anys, el Govern ha endegat més de dues-centes mesures per prevenir la violència contra les dones

Avui s’han concentrat a la Plaça Sant Jaume diversos membres del Govern de la Generalitat per manifestar-se contra la violència envers les dones: El conseller primer, Josep Bargalló, que ha presidit l’acte; el conseller de Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura; la consellera d’Interior, Montserrat Tura; la consellera d’Educació, Marta Cid; la consellera de Benestar i Família, Anna Simó; el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà; el secretari general del conseller primer, Xavier Vendrell, i la presidenta de l’Institut Català de la Dona, Marta Selva, així com altres alts càrrecs i representants del Govern de la Generalitat de Catalunya i d’altres institucions.

La presidenta de l’associació de Dones Juristes, Mercè Molina, ha llegit una declaració, que ha estat subscrita per la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i posteriorment, els assistents han fet cinc minuts de silenci.

Actuacions del Govern contra la violència masclista

El Govern de la Generalitat ha estat treballant durant el 2004 i el 2005 en més de dues-centes mesures de caràcter transversal dirigides a prevenir la violència contra les dones. Amb l’aprovació del V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007) aquest mes de març, s’aprovà també el “Programa per a l’abordatge integral de les violències contra les dones 2005-2007”, que recull les principals actuacions en aquest àmbit des d’una visió integral (identificant la pluralitat de causes i tipologies de les violències) i que té com a objectiu disminuir la incidència de les violències contra les dones tot garantint una atenció de qualitat.

La següent llista de mesures concreta les accions transversals del Govern pel que fa a la lluita contra la violència envers les dones:

Atenció a les dones afectades

• El Govern ha posat en funcionament enguany el primer Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE) per a dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista a Salt (Gironès). A principis de 2006, s’obrirà un altre centre a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). Els CIE, dotats d’un equip multidisciplinar, atén les demandes que arriben al centre i de l’àmbit territorial d’actuació a través dels Serveis Locals d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Durant el 2006 es crearan tres nous CIE, que es localitzaran al Segrià, el Tarragonès i el Montsià.

• El Govern ha creat una casa d’acollida al Baix Llobregat, que es posarà en funcionament el proper mes de desembre.

• El Departament de Benestar i Família ha concedit subvencions a 57 entitats locals, amb un import de 440.454 euros: als ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i les entitats públiques vinculades per al manteniment de sistemes de resposta urgent fora dels horaris habituals per a les dones que es troben en situacions de violència i per als seus fills i filles.

• El Govern va posar en funcionament la Unitat de Violència Familiar destinada exclusivament a la prevenció i a l’atenció de les dones en situació de violència. El Departament de Benestar i Família gestiona la despesa, d’uns 8 milions d’euros, per aquest any 2005 en matèria de recursos de violència,. L’any 2006 està previst que aquest pressupost augmenti un 63%.

• El Govern ha creat 5 Punts de trobada familiar, un servei destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar. Constitueixen un element important de prevenció de la violència masclista. Quatre d’aquests centres estan localitzats a Barcelona i un a Lleida. Durant el 2006 es posaran en funcionament quatre nous punts de trobada, que es localitzaran als municipis de Girona, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i el Prat del Llobregat.

• El Govern col•labora amb els diversos col•legis d’advocats i psicòlegs Catalunya per tal de prestar serveis d’assistència jurídica i psicològica, especialment a les dones en situacions de violència.

• Els programes d’intervenció i prevenció dels maltractaments, dins les actuacions d’atenció a la infància i a la adolescència, ofereixen suport i intervenció psicològica a les noies adolescents que han patit maltractaments físics, psíquics o sexuals, per tal de facilitar-los la superació i intentar evitar la possible transmissió intergeneracional del maltractament.

• El Govern ha difós uns 500.000 fulletons per  donar a conèixer la Línia d’atenció a les dones en situació de violència 900 900 120, en vuit idiomes. Aquesta línia telefònica, que atén trucades les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, ha rebut entre els mesos de gener i octubre d’enguany un total de 8175 trucades.

• A principis de 2006 es presentarà el Protocol Marc i el Circuit Nacional per a l’eradicació de la violència masclista, que establirà els mecanismes de cooperació entre les institucions i els altres agents socials per tal que les intervencions respecte les dones en situació de violència garanteixi el dret a la informació, l’atenció, la recuperació i la reparació. El protocol defineix les competències de cada agent i l’articulació d’un sistema homogeni d’atenció.

• A partir de l’entrada en vigor de la Llei catalana dels drets de les dones per eradicar la violència masclista es crearà  i es gestionarà la xarxa d’atenció a dones i infants que pateixen violència.

Formació i conscienciació ciutadana

• El Govern ha endegat la campanya mediàtica “Talla amb els mals rotllos”, adreçada als joves, per tal de prevenir les violències que pateixen ambdos sexes. L’any 2004, la campanya s’adreçava a noies joves i adolescents, i enguany ho fa a nois joves i adolescents.

• El Govern ofereix cursos de formació per tal que les persones joves esdevinguin agents educatius en la prevenció de les relacions abusives dins els propis espais de relació i participació.

• L’Institut Català de les Dones ofereix a les entitats de dones i als ens locals la realització d’un taller sobre les “Violències contra les dones” amb l’objectiu de facilitar un espai de debat sobre els comportaments abusius en la vida quotidiana i en les relacions de parella. Aquests espais també pretenen donar a conèixer els principals mites i creences que dificulten la seva identificació. Des del mes d’abril d’enguany s’han organitzat un total de 10 tallers sobre aquesta temàtica.

• Des de l’Institut Català de les Dones s’organitzen anualment jornades impartides per persones expertes, des d’una perspectiva multidisciplinar, per aprofundir en aspectes relacionats amb la violència, així com cursos de formació per a col•lectius específics que tractin amb aquesta problemàtica arreu de Catalunya.

• L’Institut Català de les Dones ha creat l’exposició Punts de reflexió ”Les violències contra les dones” que pretén desfer prejudicis i visibilitzar les discriminacions com a un primer pas per modificar les mentalitats i canviar la cultura de la violència per la cultura de la pau en les relacions. La mostra s’ha exposat a 79 centres educatius, entitats, centres cívics i ajuntaments.

• El Departament d’Educació ha posat en marxa el Programa de Coeducació, per promoure una educació que potenciï la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe a les escoles. Així, durant aquest curs escolar 50 centres educatius poden desenvolupar projectes coeducatius.

• L’Institut Català de les Dones, l’Ajuntament de Barcelona, el CAC i el Col•legi de Periodistes van signar un conveni per tal d’avançar en un tractament acurat dels temes relacionats amb la violència contra les dones als mitjans de comunicació.

• Pel que fa a la prevenció de les mutilacions genitals femenines, el mes de juliol de 2004 el Govern va constituir una comissió de treball que properament presentarà una proposta de millora del Protocol d’Actuacions. En aquest sentit, el nou Pla de Ciutadania i Immigració, inclou un Programa de suport als professionals en la gestió dels casos de les mutilacions genitals femenines per incidir en la formació de les persones professionals implicades a les poblacions on es detecta una concentració de nenes menors d’edat originàries de països on hi ha ètnies que practiquen la mutilació genital femenina. Aquest protocol preveu un conjunt d’accions dirigides a prevenir la pràctica de la mutilació genital femenina, tot promovent la informació, la formació i el respecte als drets humans.

• El Govern de la Generalitat dóna suport a les propostes per treballar en el camp de l’acció humanitària destinades a pal•liar i transformar l’impacte negatiu que un conflicte armat o desastre natural hagin provocat a la població, amb un èmfasi especial en col•lectius especialment vulnerables com les dones.

Habitatge

• El Govern ha lliurat pisos de lloguer a diversos ajuntaments de Catalunya per tal que puguin oferir allotjament temporal a dones que es troben en situacions problemàtiques diverses.

• Les dones que es troben o surten d’una situació de violència poden obtenir ajuts al lloguer de l’habitatge. També s’atorga la cessió temporal d’habitatges amb protecció oficial a favor de les víctimes de violència domèstica i es reconeixen ajuts directes a l’entrada per a la compra d’habitatges en protecció oficial a les unitats familiar en les quals hi hagi membres que hagin estat víctimes de la violència domèstica.

Àmbit laboral

• La selecció dels treballadors/es que farà el Servei d’Ocupació de Catalunya, donarà preferència, entre altres, a les dones en general, i, en concret, a les dones en situació de violència masclista per a la concessió de subvencions per als projectes destinats a la contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social en col•laboració amb entitats locals.

• El Govern ha creat una Comissió per a l’orientació de polítiques de gènere en el cos dels Mossos d’esquadra que té, entre d’altres finalitats, proposar mesures per prevenir i sancionar totes les formes de discriminació per raó de sexe i, en particular, l’assetjament sexual, dins i fora l’àmbit del treball.

• El Govern ha concedit subvencions per a dispositius integrals de formació i/o inserció sociolaboral adreçades principalment a les dones amb més dificultats d’accés al mercat laboral, amb especial atenció a les dones en risc d’exclusió.

Àmbit legislatiu

• El Govern ha presentat aquest mes de novembre l’esborrany d’avantprojecte de Llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista, que regularà totes les actuacions contra la violència masclista en l’àmbit competencial de Catalunya. Entre d’altres mesures, estableix que es tingui en compte els ingressos de les dones i no els de la unitat familiar per tal d’accedir a una assistència jurídica gratuïta i a d’altres prestacions. Amplia, d’altra banda, el ventall de possibilitats d’acreditació de la violència masclista per accedir a la totalitat de drets que la nova llei contempla.

• El projecte de llei de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques catalanes preveu permisos justificats i retribuïts per al personal públic que pateixi situacions de violència masclista.

Altres actuacions

• El Govern ha subvencionat 21 entitats, amb un import de 798.672 euros. Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per a programes de detecció, prevenció i recuperació en els supòsits de violència de gènere.

• El Govern ha signat enguany convenis amb 117 municipis per a l’aplicació de polítiques de dones per un import de 1.557.875 euros. Aquests ajuts, els primers que s’atorguen a ens locals per fomentar que desenvolupin polítiques de gènere, es destinen, en alguns municipis, a desenvolupar estratègies de prevenció i serveis d’atenció en relació amb les violències contra les dones.

• El Govern ha creat una convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes de recerca que estudiïn les desigualtats i violències originades per motius de gènere, i que plantegin noves propostes d’intervenció que permetin avançar en la seva prevenció.

• El Govern ha signat diversos acords de col•laboració amb les universitats Autònoma de Barcelona i Ramon Llull  per a la formació especialitzada de professionals en violència de gènere.

• Constitució del grup Kyria, òrgan assessor i validador de les polítiques de gènere que s’elaboren des del Departament de Salut. Kyria col•labora amb el grup de treball del Departament de Salut que coordina, impulsa i fa el seguiment de les actuacions integrades en el Pla d’Acció i Desenvolupament de les polítiques de dones i del conjunt de polítiques de gènere que s’elaboren.

• El Govern ha atorgat subvencions de suport a projectes de construcció de pau que realitzen les organitzacions no governamentals en l’àmbit de la prevenció i gestió de conflictes violents i/o armats i la rehabilitació i reconciliació postbèl•lica, els que redueixin les vulnerabilitats en contextos prebèl•lics, bèl•lics i postbèl.lics, amb especial èmfasi en col•lectius especialment vulnerables com les dones i infants i els projectes de suport a la dona com a actor específic de mediació, pal.liació i resolució de conflictes.

Increment d’un 63,25% de la inversió per part del Govern

El Govern de la Generalitat té com a objectiu continuar treballant per a la creació de nous instruments que allunyin cada cop més la violència masclista de la nostra realitat i del nostre imaginari social. La inversió prevista del Departament de Benestar i Família per a l’any 2006 és de 10,1 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 63,25% respecte el 2005. Aquesta quantitat ha de servir per subvencionar les actuacions d’aquest any, per al manteniment dels equipaments existents i per a la posada en funcionament de nous recursos.

25 de novembre 2005

2  

Fitxers adjunts

Declaració

Declaració
PDF | 154

Nota_violencia_vers_dones

Nota_violencia_vers_dones
PDF | 357

undefined
undefined
undefined
undefined