El conseller portaveu informa dels decrets de remodelació del Govern

query_builder   11 novembre 2005 13:15

event_note Nota de premsa

El conseller portaveu informa dels decrets de remodelació del Govern

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques i portaveu del Govern, Joaquim Nadal, ha donat a conèixer avui el decret pel qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb caràcter permanent i per a l’àmbit central, les Comissions de Govern de Política Institucional, d’Economia, de Polítiques Socials, de Política Territorial i s’integra la Comissió de Govern per a la Seguretat en aquest sistema de Comissions de Govern, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del president de la Generalitat i d’acord amb el Govern. El conseller ha informat, d’altra banda, del decret pel qual es crea la Comissió de Presidència.

La millora de l’eficiència i la coordinació política i administrativa en els àmbits de la política institucional, de les polítiques econòmiques, de les polítiques socials i de les polítiques que tenen una incidència directa sobre el territori, juntament amb la conveniència de delegar determinades competències del Govern de la Generalitat en aquests àmbits, indicaven la conveniència de crear les Comissions de Govern de Política Institucional, d’Economia, de Polítiques Socials i de Política Territorial, integrades pels membres del Govern titulars dels departaments amb competències en els àmbits corresponents.

Composició de les comissions

La Comissió de Govern de Política Institucional estarà formada pel conseller primer, que la presidirà, el titular del Departament de Relacions Institucionals i Participació, que n’exercirà la presidència executiva, i els titulars del Departament de la Presidència, del Departament de Justícia, del Departament d’Interior i del Departament de Governació i Administracions Públiques.

D’altra banda, la Comissió de Govern d’Economia estarà integrada pel conseller primer, que la presidirà; el titular d’Economia i Finances, que n’exercirà la presidència executiva, i els titulars del Departament de Treball i Indústria, del Departament de Comerç, Turisme i Consum, i del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Així mateix, formarà part d’aquesta comissió el titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, sempre i quan la matèria a tractar ho requereixi.

La Comissió de Govern de Polítiques Socials estarà constituïda pel conseller primer, que la presidirà, i els titulars dels Departaments de Salut i Educació, que alternativament n’exerciran la presidència executiva d’acord amb el que es determini en les seves normes internes de funcionament, i els titulars del Departament de Cultura i del Departament de Benestar i Família.

La Comissió de Govern de Política Territorial estarà integrada pel conseller primer, que la presidirà; el titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que n’exercirà la presidència executiva, i els titulars del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

D’altra banda, la Comissió de Govern per a la Seguretat, constituïda per acord de Govern el 26 de juliol de 2005, serà presidida pel president de la Generalitat o pel conseller primer i n’exercirà la presidència executiva el titular del Departament d’Interior.

Qualsevol altre membre del Govern que no formi part de les comissions podrà assistir a les reunions d’aquestes quan així s’hagi previst a la convocatòria per raó de les matèries a tractar en l’ordre del dia de la reunió.

Pel que fa a la presidència de la Comissió, el titular del Departament corresponent, podrà autoritzar l’assistència a la sessió, amb veu i sense vot, del secretari general i dels secretaris sectorials. Excepcionalment, i pel mateix procediment, es podrà autoritzar l’assistència d’altres càrrecs directius del Departament.

El titular de la Secretaria del Govern exercirà la secretaria de cadascuna d’aquestes comissions, amb veu però sense vot. El secretari/a general del Departament que ostenti la presidència executiva, assumirà la secretaria executiva i substituirà al secretari/a titular en la seva absència.

Funcions de les comissions

A les Comissions de Govern de Política Institucional, d’Economia, de Polítiques Socials i de Política Territorial, els corresponen les funcions de coordinar l’elaboració i l’execució de directrius i de disposicions, en matèria institucional, econòmica, social o territorial, segons la comissió, i en especial debatre en l’inici de la seva tramitació, les línies bàsiques dels projectes de llei, així com dels decrets d’especial rellevància en l’àmbit propi de la Comissió.

Aquestes comissions també programaran les activitats interdepartamentals en matèria de política institucional, econòmica, social o territorial, segons la comissió, prenent en consideració, si escau, els plans d’actuació abans de sotmetre’ls al Govern per a la seva aprovació.

D’altra banda, examinaran assumptes d’interès comú dels departaments que les integren i prepararan les reunions del Govern en l’àmbit propi de cada Comissió.

A més, es deleguen en la Comissió de Govern de Política Institucional, en la d’Economia, en la de Polítiques Socials i en la de Política Territorial, i en l’àmbit dels departaments que en formen part de cadascuna d’elles, les següents competències del Govern:

• L’autorització prèvia per a la concessió de subvencions i ajudes, quan per raó de l’import sigui competència del Govern.

• La resolució dels expedients o procediments sancionadors.

• Els acords d’ocupació urgent dels béns en el procediment d’expropiació i els acords pels quals es reconeix la reversió.

• L’atorgament de llicències i concessions en procediments que requereixin un acord de Govern.

• L’autorització per signar convenis que no afectin una altra comunitat autònoma, a l’Estat o a entitats públiques estrangeres, i la presa en coneixement de convenis ja signats.

• L’autorització per a la constitució de consorcis i societats en general o per participar en altres organismes.

Específicament, la Comissió de Govern de Política Institucional tindrà les competències de:

• L’aplicació de mesures i instruments de racionalització en aplicació de polítiques específiques de personal.

• La determinació dels drets d’assistència a reunions d’òrgans, comissions o altres unitats dependents de la Generalitat.

• L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública.

• L’establiment de les directrius per a l’aplicació del règim retributiu dels funcionaris, així com l’aprovació d’acords de meses sectorials de negociació, en el marc del programa de política econòmica elaborat per la Comissió de Govern d’Economia.

• La resolució de procediments disciplinaris previstos a la legislació de la funció pública per a les faltes molt greus, llevat dels que afectin al personal docent.

• El reconeixement de les comunitats catalanes a l’exterior.

La Comissió d’Economia s’encarregarà específicament de les funcions de:

• L’autorització quan així s’exigeixi per la normativa aplicable, de les operacions de préstec, endeutament i aval, de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat.

• L’autorització per a la celebració i, quan s’escaigui, per a altres actuacions en relació amb els contractes de l’Administració de la Generalitat que, per aplicació de la legislació vigent, requereixin l’aprovació del Govern.

• L’autorització, a proposta del Departament d’Economia i Finances, de les modificacions pressupostàries i de les despeses plurianuals, en els termes establerts en la normativa de finances públiques de la Generalitat de Catalunya. En cas de no ser aprovat per la Comissió, el corresponent acord podrà ser sotmès a l’acord definitiu per part del Govern.

• L’autorització per a la constitució de consorcis i societats en general o per participar en altres organismes.

• La modificació d’estatuts de societats mercantils.

• L’aprovació de tarifes d’empreses públiques i l’aprovació dels seus plans econòmics financers.

• L’adquisició, l’acceptació, la constitució i la cessió d’immobles i de drets reals.

A la Comissió de Govern de Polítiques Socials se li atorga específicament la competència de creació d’equipaments en els àmbits materials de competència d’aquesta Comissió.

La Comissió de Govern de Política Territorial tindrà de manera específica la competència de l’autorització per a constituir o participar en consorcis urbanístics.

Funcionament de les comissions

Les comissions de Govern es reuneixen convocades per la presidència. La convocatòria anirà acompanyada de l’ordre del dia preparat per la presidència executiva a qui assistirà el/la secretari/secretària de la Comissió. Per a la validesa de les deliberacions i dels acords, cal que hi siguin presents la persona que exerceix la presidència o la que exerceix la presidència executiva i la meitat més un dels titulars dels departaments convocats.

Pel que fa a la presidència de les reunions, en cas d’absència del president o presidenta, correspon al president executiu o presidenta executiva. La presidència de cada Comissió, a proposta de la respectiva presidència executiva, podrà establir les normes internes de funcionament.

D’altra banda, els acords de les comissions de govern han de constar en una acta que ha d’estendre la persona que exerceix la secretaria. Els membres de les comissions han de guardar secret de les deliberacions o de les opinions i els vots que cadascú hi emet. A més, tots els acords de les comissions previstes en el present Decret que tinguin implicacions pressupostàries o patrimonials, hauran de disposar prèviament de l’informe favorable del Departament d’Economia i Finances. En especial, aquesta disposició serà d’aplicació en relació amb actuacions de foment, política d’ocupació i funció pública o signatura de convenis amb d’altres administracions. No serà precís un acte formal d’avocació per part del Govern, quan, per raons d’urgència, sigui sotmès a la seva aprovació un acord que, en els termes del present Decret i per delegació, hauria d’aprovar una comissió.

El president/a de la Comissió, d’acord amb el president/a executiu, pot sotmetre al Govern l’aprovació d’aquells assumptes que per la seva naturalesa o transcendència consideri oportú que siguin decidits per aquest òrgan. Les actes de les Comissions de Govern es traslladaran a tots els membres del Govern i s’acompanyaran a l’ordre del dia de la següent sessió del Govern.

El suport administratiu a les funcions de la secretaria de les Comissions de Govern l’exercirà l’Oficina del Govern.

D’altra banda, l’informe del Consell Tècnic que preveu l’art. 8 del seu Reglament, aprovat pel Decret 128/2005, de 21 de juny, continuarà essent preceptiu per als acords que siguin sotmesos a les Comissions creades en aquest Decret, que entrarà en vigor quan sigui publicat al DOGC.

Comissió de Presidència

L’article 36.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que el president de la Generalitat dirigeix i coordina l’acció del Govern de la Generalitat i l’art. 62 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, determina que en aquest àmbit pertoca al president de la Generalitat, entre d’altres funcions, establir les directrius generals de l’acció del Govern i assegurar-ne la continuïtat.

A fi i efecte de poder disposar d’un òrgan de suport directe a aquestes funcions del president, sense que tingui atribuïdes funcions de caràcter administratiu, però que es correspongui amb la nova estructura organitzativa establerta amb les Comissions de Govern creades, es constitueix una Comissió de Presidència composada pel president de la Generalitat, el conseller primer i els presidents o presidentes executives de les esmentades comissions.

Formen part d’aquesta Comissió el president de la Generalitat, que la presideix; el conseller primer i els presidents o presidentes executius de les Comissions de Govern de Política Institucional, d’Economia, de Polítiques Socials i de Política Territorial, i per a la Seguretat.

En absència del president de la Generalitat, aquesta Comissió serà presidida pel conseller primer. D’altra banda, la Comissió de Presidència assistirà al president de la Generalitat i l’hi donarà el seu suport en l’exercici de les atribucions de direcció de la política general i de coordinació de l’acció del Govern. Finalment, el president de la Generalitat designarà els òrgans de suport que estimi convenients per al funcionament d’aquesta Comissió.

11 de novembre de 2005

2  

Fitxers adjunts

Comunicat decret de remodelació

Comunicat decret de remodelació
PDF | 282

Comunicat decret de remodelació

Comunicat decret de remodelació
PDF | 91

undefined
undefined
undefined
undefined