El Govern aprova el Pla de l'Energia 2006-2015

El Pla preveu unes inversions públiques i privades de 9.955 milions d'euros

query_builder   11 octubre 2005 17:25

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla de l'Energia 2006-2015

El Pla preveu unes inversions públiques i privades de 9.955 milions d'euros

La creació d’una nova consciència de l’energia basada en l’increment de l’estalvi i l’eficiència, les energies renovables i la qualitat del subministrament, principals objectius del nou Pla. 

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla de l’Energia 2006-2015. Els principals objectius del Pla són la millora de la consciència energètica de la població mitjançant el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, la promoció de les energies renovables, el desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries i el suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica en l’àmbit energètic.

Les inversions previstes associades al Pla 2006-2015 arribaran a 9.955 milions d’euros, dels que 1.464 seran públics, corresponents a projectes d’energies renovables, d’eficiència energètica, soterrament i trasllat de línies elèctriques i electrificació rural i gasificació de nous municipis.

La futura Agència Catalana de l’Energia serà l’organisme responsable de coordinar les accions del Govern en aquest àmbit i seguir el compliment dels objectius fixats al Pla, que serà revisat triennalment per incorporar nous objectius i millores.

Amb el Pla de l’Energia 2006-2015, el Govern de la Generalitat afronta els pròxims reptes energètics mundials, tot i que Catalunya només representa l’ú per mil de la població mundial i el 2,7 per mil del consum energètic del món. La incapacitat de satisfer una demanda energètica mundial a preus accessibles en els propers anys, juntament amb el compliment dels compromisos del protocol de Kyoto, justifiquen un Pla orientat cap a la limitació del consum, l’ús eficient de l’energia, la reducció de les emissions de CO2, l’increment de les energies renovables i la garantia d’un subministrament de qualitat.

Més estalvi i més eficiència

Catalunya consumeix molta energia, en concret l’equivalent a 15 milions de tones de petroli (15 Mtep). L’objectiu proposat és d’un estalvi d’energia final del 10,6% respecte al consum de l’escenari tendencial, passant d’un consum previst de 20 Mtep a 17 Mtep al 2015.

L’objectiu d’estalvi és superior al de la Comunitat Europea, que és de l’1%, ja que representarà l’1,74% anual de reducció de la intensitat energètica (consum d’energia final/PIB). Això significaria passar d’un increment constant anual de la intensitat energètica, actualment de l’1,6%, a una reducció de l’1,7%.

El Pla de l’Energia concreta les accions d’estalvi i eficiència energètica. La descripció detallada de les mesures i les dades quantitatives en inversió i estalvi derivat de cadascuna d’elles s’inclouran en el document del Pla d’Acció 2006-2010. El Pla d’Acció 2006-2010 definirà les 141 mesures concretes en el transport, la indústria, els serveis, l’àmbit domèstic, i la resta de sectors, adreçat a constituir un pla de xoc per a l’estalvi i l’eficiència energètica a Catalunya.

Més energies renovables

Davant la incertesa sobre l’esgotament dels recursos energètics d’origen fòssil, com el petroli, i de l’augment del preu del producte, el Pla de l’Energia 2006-2015 aposta per les energies renovables com a estratègia de futur per tres raons: són netes i, per tant, el seu impacte mediambiental es mínim comparat amb les convencionals; poden ser part de la solució al problema energètic a llarg termini; i representen el recurs energètic autòcton més important de Catalunya.

Amb l’aplicació del Pla, es preveu que el percentatge de participació de les energies renovables en el balanç de l’energia que es consumeix a Catalunya passarà del 3,3% (2,9% energia primària) l’any 2003 a l’11% al 2015.

Eòlica 3.500 MW Solar fotovoltàica 100 MW Solar tèrmica 1.250.000 m2 Solar termoelèctrica 50 MW Hidroelèctrica 2.474,8MW Biogàs 121,5 MW Biocombustibles 18% biodièsel i 6% bioetanolBiomassa llenyosa 306.600 tep Residus renovables 198.781 tepParticipació renovables sobre consum d’energia consumida 11%

Desenvolupament d’infraestructures energètiques

 La planificació de les infraestructures energètiques és fonamental per a satisfer les necessitats energètiques actuals i futures dels ciutadans. Per aquest motiu, el Pla de l’Energia incorpora un pla d’infraestructures bàsiques d’electricitat i de gas natural per determinar quines són les necessitats en l’horitzó 2015 atenent a criteris de seguretat, fiabilitat, qualitat del servei, minimització de l’impacte ambiental i optimització econòmica.

En l’àmbit elèctric, el Pla proposa la maximització de la generació elèctrica amb energies renovables; el tancament de les centrals tèrmiques convencionals més obsoletes i contaminants; la ubicació de la generació elèctrica prop de la demanda; el manteniment d’un equilibri entre la producció i la demanda d’energia elèctrica anual; i es preveu la necessitat de construir entre 5 i 8 nous grups de cicle combinat alimentats amb gas natural.

Pel que fa a les centrals nuclears, donada la dependència actual d’aquesta font energètica, el Pla proposa una estratègia gradual de tancament de les centrals aprofitant la disminució progressiva del pes de la producció nuclear (que passaria del 55,8% actual al 35,3% el 2015). Aquesta estratègia s’ha adaptat del model que han dissenyat països com Alemanya i Holanda amb calendaris graduals de tancament i contribucions de les centrals nuclears a fons de finançament destinats a l’estalvi energètic i al desenvolupament de les renovables, i a Catalunya suposa començar el tancament l’any 2022.

El tancament s’hauria d’emmarcar en el context d’un pacte d’Estat –les competències en energia nuclear són estatals- que inclogui el compromís de dates de tancament de les centrals nuclears espanyoles. El Govern presentarà aquesta proposta de tancament de les centrals i proposarà al Govern central que es consideri establir un fons econòmic, aportat per les empreses propietàries de centrals nuclears, que es nodreixi anualment d’una quantitat equivalent a les despeses d’amortització de les instal•lacions nuclears, una vegada acabat el període d’amortització. Dit fons finançarà actuacions d’estalvi i eficiència energètica i promoció de les energies renovables.

Pel que fa a les infraestructures de transport d’energia elèctrica, el Pla constata la necessitat de dur a terme reforçaments de la xarxa elèctrica catalana amb els objectius d’assegurar la garantia d’abastament i la qualitat del subministrament als usuaris; la gestió d’un model de generació desconcentrat on les energies renovables incrementen la seva importància; la millora de la situació en determinades zones del territori; així com d’incrementar la seva capacitat d’interconnexió amb la resta d’Europa.

En aquest sentit, el projecte de la nova línia elèctrica de transport plantejat pels estats espanyol i francès es considera una possible opció per a solventar aquesta problemàtica –tot respectant els condicionaments tècnics, econòmics i ambientals necessaris- i, alhora, incrementar la capacitat d’interconnexió amb la resta d’Europa, necessària per a reforçar la seguretat i estabilitat del sistema elèctric català i espanyol.

Aquesta opció hauria de contemplar una avaluació acurada que garantís el mínim impacte ambiental, sense descartar cap possible traçat, incloent la possibilitat de soterraments.

Així, mateix també s’assenyala la necessitat de reforçar l’alimentació elèctrica de les comarques gironines, donada la criticitat de la situació actual, i les necessitats futures d’alimentació del TAV (potència de curtcircuit mínima necessària per a disminuir les pertorbacions a la xarxa -fluctuacions de tensió, harmònics i desequilibris de càrrega- que afectarien a usuaris de la zona).

Menys contaminació: el compromís de Catalunya amb el protocol de Kyoto

L’aplicació de les mesures proposades en l’escenari IER del Pla de l’Energia en diversificació energètica, estalvi i eficiència, i potenciació de l’ús de les energies renovables constitueixen la contribució de Catalunya al compliment del compromís de Kyoto per part de l’Estat Espanyol en els termes previstos en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones de CO2 2005-2007.

Les emissions de CO2 a Catalunya degudes al cicle energètic l’any 2010 suposaran el 18,7% de les emissions estatals, valor que es troba en consonància amb el pes de l’economia catalana (el 18,8% en termes de Producte Interior Brut) respecte al total de l’Estat.

Com a exemple significatiu cal subratllar que, malgrat l’important pes del sector elèctric català en el conjunt de l’Estat, les emissions provocades per aquest sector a l’any 2010 es preveu que representin el 13,3% (si l’Estat espanyol compleix l’objectiu previst), 5 punts percentuals per sota del percentatge actual de consum d’energia elèctrica de Catalunya respecte al total espanyol.

Més recerca i desenvolupament tecnològic

El Pla de l’Energia aposta per dur a terme un programa de foment de la Recerca i el Desenvolupament tecnològic en l’àmbit energètic per promoure la recerca continuada de les millors tecnologies disponibles que potenciïn les possibilitats de les energies més netes i ajudi a millorar l’estalvi i l’eficiència.

L’objectiu és impulsar tecnologies i equips energètics que encara no estan disponibles però que es troben en fase de comercialització i si es fessin realitat suposarien un pas endavant molt important. Aquest programa de R+D formarà part del Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2005-2008.

Els objectius claus són:

 • Promoure el desenvolupament sostenible a través de la recerca i el desenvolupament tecnològic i la demostració.

• Garantir la seguretat i diversificació de l’abastament d’energia fent ús del coneixement de les tecnologies desenvolupables pels programes de recerca energètica.

• Millorar la competitivitat industrial ajudant a reduir la demanda energètica i els costos i generant innovacions tècniques.

• Millorar la cohesió social i econòmica mitjançant avanços en la comprensió de la manera en que les noves tecnologies afecten a la societat. 

2  

Fitxers adjunts

Resum Executiu Pla de l'Energia 2006-2015

Resum Executiu Pla de l'Energia 2006-2015
PDF | 164

Pla de l'Energia 2006-2015 Complet

Pla de l'Energia 2006-2015 Complet
PDF | 5725

undefined
undefined
undefined
undefined