El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005) és un instrument de planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya i que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per l’ús urbà de l’aigua. També estableix la frontera competencial entre sanejament en baixa i sanejament en alta.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya durà a terme en els pròxims deu anys un total de 65 actuacions per millorar el sistema de sanejament urbà a les Terres de l’Ebre, que representaran una inversió de 38 milions d’euros. Aquestes actuacions consisteixen a construir noves connexions i sistemes, executar obres pendents previstes en el primer programa i, especialment, millorar les depuradores ja existents.

El PSARU 2005 és un instrument de planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya i que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per l’ús urbà de l’aigua. Aquest nou Programa revisa les actuacions incloses en l’anterior, aprovat l’any 2002, tenint en compte els objectius de qualitat del medi i les obligacions legals de l’ACA. A més, estableix uns nous objectius de qualitat que asseguren l’acompliment de la Directiva marc de l’aigua, alhora que fa una diagnosi de totes les necessitats i de les actuacions d’ampliació, millora, adaptació i remodelació de les depuradores ja existents.

En aquest sentit, el PSARU 2005 estableix en termes generals un doble escenari d’actuació: un primer escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a poblacions o nuclis de més de 2.000 habitants (2006-2008) i un segon escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a nuclis o poblacions de menys de 2.000 habitants (2009-2011 o 2012-2014), d’acord amb les directives 271/1991 i 20/2000 de la UE.

 Actuacions prioritàries i renovació

L’ACA ha aplicat uns criteris de priorització clars basats en la necessitat de finalitzar les obres en curs; en la necessitat d’executar les obres a finançar amb fons europeus; en la necessitat d’executar les actuacions pendents d’obligat compliment d’acord amb la Directiva 91/271, i també en la necessitat d’executar aquelles actuacions que tenen situades captacions per subministrar la població aigües avall del seu punt d’abocament.

A les comarques de les Terres de l’Ebre, en el primer escenari s’ha programat un total de 42 actuacions, que representen una inversió de 30.507.254 euros, i en el segon escenari es realitzaran 23 actuacions amb una inversió de 7.513.797 euros.

D’altra banda, s’ha donat prioritat també a totes aquelles actuacions de manteniment i renovació de les plantes depuradores actuals, algunes de les quals ja porten més de 15 anys en funcionament.

Així mateix, a les Terres de l’Ebre també s’ha decidit la incorporació d’un total de 2 actuacions de sanejament inicialment descartades, principalment en urbanitzacions i instal•lacions de sanejament situades entre la frontera difusa del clavegueram i el sistema en alta, candidates a la programació sempre que els usuaris afectats estableixin els mecanismes per assumir-ne la inversió que els correspongui abans del 31 de desembre de 2010.

Delimitació de responsabilitats

Una de les característiques destacades del nou PSARU és l’establiment d’una definició per concretar, per primera vegada, la frontera competencial entre sanejament en baixa i sanejament en alta, és a dir, l’assumpció de responsabilitats per part de tots els agents públics i privats intervinents.

Aquesta definició dels límits competencials s’ha fet a partir d’un acord amb les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació Catalana de Municipis (FMC), el qual preveu uns períodes d’adaptació i progressivitat que ajudin a fer possible assumir les responsabilitats i acordar clarament els àmbits d’actuació. Aquesta mateixa exigència de responsabilitat s’aplica al sanejament industrial d’acord amb la normativa vigent.

Aprovat el proppassat desembre

El Consell d’Administració de l’ACA va aprovar el proppassat 22 de desembre el PSARU 2005 amb els vots favorables de tots els membres del Consell d’Administració, excepte una abstenció. Aquest fet respon a la important participació i negociació que l’ACA ha establert amb tots els agents implicats, la qual cosa ha permès aquest consens final.

D’altra banda, el nou PSARU aprovat estableix que el Programa de tractament de fangs, que inclou les instal•lacions de posttractament de fangs (assecatges, vitrificació, gasificació, compostatge, etc.), serà objecte d’una anàlisi i posterior finançament fora seu.

2  

Fitxers adjunts

Annex 2

Annex 2
DOC | 74

Annex 1

Annex 1
DOC | 101