Presentació de l'Informe sobre Bon Govern i Transparència Administrativa

query_builder   27 juliol 2005 14:00

event_note Nota de premsa

Presentació de l'Informe sobre Bon Govern i Transparència Administrativa

El Govern de la Generalitat va crear el Grup de Treball sobre Bon Govern i Transparència Administrativa. La seva tasca ha consistit a redactar un Informe que conté un conjunt de propostes que han d’orientar les actuacions de les administracions catalanes amb l’objectiu d’assegurar la transparència en l’ús de recursos públics i la igualtat en l’accés a la informació sobre la gestió d’aquestes administracions. El Grup de Treball format entre persones de reconegut prestigi, ha complert amb l’encàrrec encomanat i fa entrega de l’informe al president de la Generalitat avui dimecres, 27 de juliol, al Palau de la Generalitat.

 Pla de Govern.-El Pla de Govern 2004-2007 estableix la necessitat de reforçar la qualitat democràtica del nostre sistema polític i administratiu i fer més transparent la gestió dels seus organismes i institucions.

Acord del Govern.- Amb aquest objectiu i per tal d’obtenir una avaluació independent sobre la situació actual i una aproximació a les determinacions necessàries per avançar en aquesta línia, el Consell Executiu, en data 21 de desembre de 2004. va acordar la creació d’un Grup de Treball sobre Bon Govern i Transparència Administrativa. La seva tasca ha consistit en  redactar un Informe, en un termini no superior als sis mesos, sobre els principis que han d’orientar les actuacions de les administracions catalanes i dels seus responsables polítics i professionals, amb l’objectiu d’assegurar la transparència en l’ús de recursos públics i la igualtat en l’accés a la informació sobre la gestió d’aquestes administracions. Segons l’Acord, l’informe podrà incorporar recomanacions sobre eventuals reformes de caràcter legislatiu o organitzatiu que garanteixin el respecte als esmentats principis i redueixin el risc de pràctiques desviades de l’interès general.

Composició del Grup.- El passat 14 de gener, i mitjançant Resolució, el president de la Generalitat va nomenar els membres del Grup de Treball (GT) entre persones reconegudes per la seva trajectòria cívica, acadèmica, professional o socioeconòmica. El grup està presidit per l’ex-síndic de greuges, Anton Cañellas i està format per les persones següents:

- Manuel Ballbé, catedràtic de dret administratiu a la UAB.

- Joan Cals, catedràtic del Departament d’Economia Aplicada de la UAB.

- Helena Guardans, empresària.

- Pere L. Huguet, advocat i degà del Col•legi d’Advocats de Reus.

- José Luis López Bulla, exdiputat i exsecretari general de CCOO.

- Juan José López Burniol, notari.

- Josep Mir, exsecretari general del Departament de Política Territorial i d’Obres Públiques i professor de dret administratiu de la UPF.

- Amadeu Petitbò, director de la Fundación Rafel del Pino, expresident del Tribunal de Defensa de la Competència.

- Jordi Porta, president d’Òmnium Cultural.

- Eulàlia Vintró, extinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i Catedràtica de Filologia Grega de la UB.

El Departament de Justícia ha proveït el Grup de Treball amb el suport necessari per a la realització de les seves funcions i ha comptat amb l’assistència, com a secretari del GT, del cap de Relacions Institucionals del Gabinet del Conseller de Justícia, Pere Almeda.

Constitució del Grup.- El president de la Generalitat va  presidir  el passat  27 de gener, la reunió constitutiva del Grup.

El GT va constatar la necessitat de centrar l’anàlisi i les propostes a les particularitats i característiques de l’Administració i les institucions públiques de Catalunya, tenint en compte les seves deficiències i incidint en aquelles males pràctiques que s’han produït des del retorn de les institucions democràtiques i el restabliment de la Generalitat.

La primera tasca duta a terme pel Grup de Treball fou la delimitació de l’àmbit de reflexió, que es concretà en el “sistema administratiu”, excloent el conjunt de matèries referides al sistema electiu i representatiu. No obstant la limitació de l’àmbit de reflexió, l’infome s’inicia amb unes reserves sobre la necessitat d’elaborar nova legislació pel que fa als temes següents: una llei electoral, una llei d’organització territorial, una llei de finançament dels partits polítics i una llei reguladora dels mitjans de comunicació públics. Tanmateix, es fa una referència explícita que el bon govern, no depèn tant de l’elaboració de  lleis noves com del fet de complir i fer complir les lleis vigents.

L’informe constata una minva de confiança en les institucions socials de referència i considera molt pertinent però difícil, la proposta d’articular pautes o criteris de bon govern si no hi ha una implicació de tots els actors socials i de la ciutadania. Així, reivindica la defensa dels valors elementals i comuns, indispensables per a la convivència i la cohesió social del país, i insta el Govern a definir els valors universals de ciutadania, compartits pel conjunt de la comunitat, fonamentats en el diàleg i partint del compromís i la responsabilitat de conviure en societat.

L’Informe defineix la transparència i bon govern com el conjunt de mesures que tenen per objecte en una societat avançada,  facilitar i fer efectiva la rendició de comptes  mitjançant l’avaluació de la tasca de les institucions, dels processos i de les pràctiques que determinen com s’exerceix el poder, com els ciutadans participen en l’adopció de les decisions públiques i com aquestes decisions es prenen d’acord amb l’interès general.

Propostes i recomanacions.- En consonància amb l’encàrrec de l’Acord del Govern encomanat al Grup de Treball, l’Informe formula més de cinquanta recomanacions i propostes dirigides a les administracions públiques de Catalunya, principalment sobre el àmbits següents:

- Gestió pública.

- Personal al servei de les administracions. Alts càrrecs.

- Empresa pública.

- Contractació.

- Ajuts i subvencions.

- Dret a la informació i transparència.

Pel que fa al reforçament d’una cultura ciutadana que rebutgi com a inacceptables les pràctiques desviades de l’interès general des del GT es proposa definir els valors de ciutadania, impulsar la implicació social i la participació ciutadana en tots els àmbits de govern i garantir l’equitat.

En l’àmbit de la gestió pública el GT proposa elaborar una estratègia global sobre la forma més idònia per gestionar cada tipus de servei, així com sotmetre sistemàticament l’Administració a programes d’auditoria externa de gestió i generalitzar la figura de la carta de serveis a totes les administracions públiques.

Pel que fa al personal de les administracions, es recomana adoptar mesures per promoure l’esperit de servei i el prestigi social de la funció pública i assegurar procediments i polítiques que garanteixin la transparència, l’objectivitat i l’eficiència  en l’accés a la funció pública.

D’altra banda, des del GT s’insta a limitar i justificar la creació dels alts càrrecs  i recomana la seva compareixença quan se’ls nomena, així com establir un codi de conducta i un règim d’incompatibilitats, que també prevegi el cessament i una possible indemnització.

En l’àmbit de les empreses públiques es recomana adoptar un criteri dràsticament restrictiu a l’hora de constituir-ne de noves. També es proposa formular comptes anuals individuals i consolidats, sotmesos a la verificació d’auditors independents i aplicar les mesures internacionals sobre responsabilitat social corporativa.

Respecte a la contractació pública, es recomana un esforç de simplificació, tant de la normativa reguladora dels contractes de l’Administració com dels procediments que a la pràctica es segueixen per contractar. Així mateix, es proposa definir amb més detall i rigor els projectes, especialment en els contractes d’obres, dedicant·hi més recursos del cost total en aquesta fase del projecte.

El GT també reclama una actitud activa de l’Administració a fi d’afavorir que el major nombre possible d’empreses o de professionals esdevinguin contractistes en potència. Així mateix, proposa limitar la subcontractació i restringir al màxim la possibilitat de recórrer a reformats o modificats dels contractes. Finalment es demana establir  protocols rigorosos de seguiment i control de l’execució dels contractes i d’auditoria i/o control de qualitat dels serveis o productes obtinguts com a resultat d’aquests.

En relació amb els ajuts públics i les subvencions s’insta a convocar-los amb la màxima transparència, de forma comprensible i amb publicitat, destacant les quantitats que s’ofereixen i els objectius pretesos. Es considera necessari també que la Sindicatura de Comptes facir un informe anual i un altre de quinquennal sobre els ajuts públics atorgats a ciutadans i operadors econòmics per totes les administracions catalanes. El GT proposa que en l’àmbit cultural s’estableixin convenis, per períodes superiors a un any o que englobin una legislatura, d’acord amb un projecte o un programa avaluable tant pel que fa als seus objectius com a la metodologia proposada. Finalment es recomana donar a conèixer anualment l’assignació de recursos públics a les organitzacions sindicals i empresarials i transparentar i auditar els seus comptes amb caràcter preceptiu.

Sobre el  dret a la informació i la transparència el GT recomana assegurar que en tots els procediments administratius s’identifiqui el funcionari responsable del servei. Així mateix s’insta a oferir al ciutadà un únic interlocutor públic responsable per tal d’evitar concurrències i afeblir la responsabilitat de l’Administració. Des del GT també es posa èmfasi a vincular l’efectivitat del lliure accés a la informació amb l’existència d’uns arxius perfectament organitzats, així com garantir l’accés a la informació a través de l’ús generalitzat de les tecnologies de la informació. D’altra banda, es recomana no limitar la publicitat de les resolucions i convocatòries administratives a la simple publicació en els diaris oficials, i menys durant el mes d’agost, i es recomana adoptar mesures actives i creatives per donar una publicitat eficaç dels actes administratius.

Finalment el GT insta el Govern a realitzar diverses modificacions normatives en temes d’incompatibilitats dels alts càrrecs i empleats públics i a revisar les lleis i instruments de procediment administratiu i recomana una nova llei de subvencions i la regulació amb caràcter d’urgència de l’assignació de recursos a les organitzacions sindicals i empresarials i establiment d’un marc normatiu que garanteixi l’accés a la informació i la documentació pública per part de la ciutadania.

Com a consideracions finals el GT insta el Govern de la Generalitat a adoptar  les iniciatives legislatives i executives que desenvolupin les propostes formulades. Així mateix, recomana l’atribució específica a un dels membres del Govern de la responsabilitat de promoure, gestionar i fer seguiment de l’aplicació d’aquestes recomanacions. D’altra banda demana que cada any i en compliment del compromís públic assumit, es doni compte al Parlament de Catalunya de les mesures endegades a proposta d’aquest document.

2  

Fitxers adjunts

Informe complet en PDF

Informe complet en PDF
PDF | 535

Síntesi de l'Informe

Síntesi de l'Informe
DOC | 172

undefined
undefined
undefined
undefined