El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005) és un instrument de planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya i que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per l’ús urbà de l’aigua. També estableix la frontera competencial entre sanejament en baixa i sanejament en alta. El 19 de gener se signarà un conveni de collaboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’Agència Catalana de l’Aigua i els ajuntaments de l’àrea urbana de Girona per a la redacció del Pla director del sanejament en alta de l’àrea urbana de Girona.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya durà a terme en els pròxims deu anys un total de 328 actuacions per millorar el sistema de sanejament urbà a les comarques de Girona, les quals representaran una inversió de 190,52 milions d’euros. Aquestes actuacions consisteixen a construir noves connexions i sistemes, executar obres pendents previstes en el primer programa i, especialment, millorar les depuradores ja existents.

El PSARU 2005 és un instrument de planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya i que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per l’ús urbà de l’aigua. Aquest nou Programa revisa les actuacions incloses en l’anterior, aprovat l’any 2002, tenint en compte els objectius de qualitat del medi i les obligacions legals de l’ACA. Estableix uns nous objectius de qualitat que asseguren l’acompliment de la Directiva marc de l’aigua, alhora que fa una diagnosi de totes les necessitats i de les actuacions d’ampliació, millora, adaptació i remodelació de les depuradores ja existents.

En aquest sentit, el PSARU 2005 estableix en termes generals un doble escenari d’actuació: un primer escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a poblacions o nuclis de més de 2.000 habitants (2006-2008) i un segon escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a nuclis o poblacions de menys de 2.000 habitants (2009-2011 o 2012-2014), d’acord amb les directives 271/1991 i 20/2000 de la UE.

 Actuacions prioritàries i renovació

L’ACA ha aplicat uns criteris de priorització clars basats: en la necessitat de finalitzar les obres en curs; en la necessitat d’executar les obres a finançar amb fons europeus; en la necessitat d’executar les actuacions pendents d’obligat compliment d’acord amb la Directiva 91/271, i també en la necessitat d’executar aquelles actuacions que tenen situades captacions per subministrar la població aigües avall del seu punt d’abocament.

A les comarques de Girona, en el primer escenari s’han programat un total de 135 actuacions que representen una inversió de 99.975.792 euros, i en el segon escenari es realitzaran 193 actuacions amb una inversió de 90.553.578 euros.

D’altra banda, s’ha donat prioritat també a totes aquelles actuacions de manteniment i renovació de les plantes depuradores actuals, algunes de les quals ja porten més de 15 anys en funcionament.

Així mateix, a les comarques de Girona també s’ha decidit la incorporació d’un total de 23 actuacions de sanejament inicialment descartades, principalment en urbanitzacions i instal•lacions de sanejament situades entre la frontera difusa del clavegueram i el sistema en alta, candidates a la programació sempre que els usuaris afectats estableixin els mecanismes per assumir-ne la inversió que els correspongui abans del 31 de desembre de 2010.

Delimitació de responsabilitats

Una de les característiques destacades del nou PSARU és l’establiment d’una definició per concretar, per primera vegada, la frontera competencial entre sanejament en baixa i sanejament en alta, és a dir, l’assumpció de responsabilitats per part de tots els agents públics i privats intervinents.

Aquesta definició dels límits competencials s’ha fet a partir d’un acord amb les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació Catalana de Municipis (FMC), el qual preveu uns períodes d’adaptació i progressivitat que ajudin a fer possible assumir les responsabilitats i acordar clarament els àmbits d’actuació. Aquesta mateixa exigència de responsabilitat s’aplica al sanejament industrial d’acord amb la normativa vigent.

Aprovat el proppassat desembre

El Consell d’Administració de l’ACA va aprovar el proppassat 22 de desembre el PSARU 2005 amb els vots favorables de tots els membres del Consell d’Administració, excepte una abstenció. Aquest fet respon a la important participació i negociació que l’ACA ha establert amb tots els agents implicats, les quals han permès aquest consens final.

D’altra banda, el nou PSARU aprovat estableix que el Programa de tractament de fangs, que inclou les instal•lacions de posttractament de fangs (assecatges, vitrificació, gasificació, compostatge, etc.), serà objecte d’una anàlisi i posterior finançament fora seu.

Pla de sanejament en alta a Girona

Es preveu que el 19 de gener el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, i el director de l’ACA, Jaume Solà, signin un conveni de col•laboració amb els ajuntaments de l’àrea urbana de Girona per a la redacció del Pla director del sanejament en alta de l’àrea urbana de Girona.

Aquest acord estableix que l’ACA definirà de manera precisa les instal•lacions del sistema de sanejament en alta que comprenen l’objecte i abast de la primera fase del Pla director, de conformitat amb el que estableix el PSARU, excloent-ne les xarxes locals de clavegueram, les quals no formaran part d’aquest estudi. Així mateix, es duran a terme la valoració econòmica de les actuacions i la determinació dels agents que han de participar en el finançament de l’execució del Pla. També assumirà la despesa originada pels treballs de redacció de la primera fase del Pla director, fins a un màxim de 118.900 euros (IVA inclòs).

L’Ajuntament de Girona s’encarregarà de les tasques derivades de la contractació dels serveis que calguin per a la realització dels treballs per confeccionar el Pla director i de la coordinació dels treballs i de les comissions de seguiment.

Conveni amb el Consorci de la Costa Brava

Finalment, destacar que l’ACA signarà amb el Consorci de la Costa Brava un conveni mitjançant el qual el Consorci redactarà els projectes, executarà les obres i explotarà els sistemes de sanejament corresponents al seu àmbit. Aquesta possibilitat, realitat ja a la Costa Brava, suposa una variació important respecte de l’anterior programa pel que representa d’acostament de les polítiques de sanejament a l’àmbit territorial.   

2  

Fitxers adjunts

Annex 2

Annex 2
DOC | 253

Annex 1

Annex 1
DOC | 203