Els operadors privats presenten 128 sollicituds al concurs de concessió de canals de TDT local

Gairebé totes les televisions locals ja existents concorren al procés d'adjudicació

query_builder   18 gener 2006 14:28

event_note Nota de premsa

Els operadors privats presenten 128 sollicituds al concurs de concessió de canals de TDT local

Gairebé totes les televisions locals ja existents concorren al procés d'adjudicació

Les empreses han fet arribar un total de 128 ofertes al concurs d’adjudicació dels 59 canals de TDT local privada que es concediran a Catalunya. A totes les demarcacions s’han rebut d’entrada tantes o més sol•licituds que llicències disponibles, de manera que cap zona comptarà amb menys canals de televisió local per manca d’ofertes presentades, tret que alguna de les adjudicacions quedi deserta. Pel que fa als operadors, la pràctica totalitat de les televisions locals històriques han decidit concórrer al procés d’adjudicació.

Les demarcacions on es concentra un nombre major de candidatures són el Barcelonès, amb un total de 14 ofertes per a quatre canals disponibles, el Vallès Occidental, 13 per cobrir-ne cinc, i el Baix Llobregat, on l’adjudicació dels quatre programes s’haurà de decidir entre 11 projectes.

El procés d’adjudicació es resoldrà, amb l’informe preceptiu i vinculant del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), a finals del mes d’abril. Els operadors als quals s’adjudiqui un canal de televisió local podran iniciar les emissions digitals en el moment que rebin totes les aprovacions tècniques de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions.

Així, un cop se’ls notifiqui la concessió, hauran de presentar en un termini màxim de quatre mesos el corresponent projecte tècnic a la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals que, previ informe del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el remetrà a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions, organisme que haurà de donar el vistiplau definitiu. La concessió té una vigència de 10 anys.

Les televisions emparades legalment podran sol•licitar emetre en analògic fins al gener de 2008, sempre que així ho permetin les disponibilitats i la planificació de l’espectre establerta als Plans Nacionals de Televisió. En aquest sentit, seran les pròpies televisions les que hauran d’aportar les solucions tècniques necessàries, també davant la Direcció General de Mitjans i Serveis Audiovisuals, per a la seva aprovació definitiva per part de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions.

Aquelles televisions locals que estiguin emetent actualment i no obtinguin una freqüència hauran de cessar les seves emissions abans del 30 de juny de 2006.

Avaluació de les ofertes

El procés d’avaluació de les ofertes presentades es va iniciar el passat 10 de gener amb la constitució de la mesa de contractació, presidida pel director general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals, Santiago Ramentol. La mesa compta amb representants d’aquesta direcció general, de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència i de la Intervenció Delegada de la Generalitat de Catalunya.

El dia de la seva constitució, la mesa va obrir el sobre A de les propostes corresponent a la documentació administrativa i empresarial. Un cop estudiada aquesta documentació, i després de requerir als licitadors que esmenin aquells defectes subsanables, la mesa remetrà un primer informe al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que en un termini no superior a un mes elaborarà un informe preceptiu i vinculant. Amb aquest informe, la mesa resoldrà excloure aquells licitadors que no compleixin els requisits marcats en el sobre A.

El proper pas tindrà lloc el 20 de febrer, quan la mesa de contractació procedeixi a l’obertura del sobre B lliurat pels licitadors. En aquest sobre es detallen la proposta tècnica, l’econòmica i la memòria descriptiva o de continguts. Les clàusules del concurs, aprovades pel Govern amb l’informe preceptiu i vinculant del CAC, estableixen tres grups d’avaluació: el corresponent a la memòria descriptiva i de programació, que suposa un 55% de la puntuació total, la proposta econòmica, amb un 25% i la tecnològica amb un 20%. Finalment, la mesa de contractació farà una primera proposta d’adjudicació que remetrà al CAC per a la seva aprovació definitiva.

2  

Fitxers adjunts

Ofertes presentades per demarcació

Ofertes presentades per demarcació
XLS | 25

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 294

undefined
undefined
undefined
undefined