Sanejament de les finances i major transparència en la gestió dels recursos públics

query_builder   14 març 2006 20:30

event_note Nota de premsa

Sanejament de les finances i major transparència en la gestió dels recursos públics

El conseller Castells presenta al Parlament la liquidació del pressupost 2004-2005

El resultat no financer de la Generalitat va ser de 209 milions al 2005, davant els 539 del 2004 i els 1.264 del 2003

Es compleix amb escreix el Pla de Sanejament i el dèficit en termes SEC es situa en 605 milions d’euros, per sota dels 650 previstos

La despesa desplaçada s’ha reduït un 23’4% en dos anys

Les formes atípiques d’endeutament s’han reduït un 33’3% des del 2003, passant de 3.494 a 2.621 milions l’exercici 2005

L’estalvi corrent s’ha triplicat en tres anys, passant de 514 milions el 2003, a 1.473 el 2005

El volum total d’inversions ha estat de 3.784 milions d’euros, un 31,3% més que l’any anterior, amb una disminució de les formes atípiques d’endeutament

 El dèficit de les finances públiques s’ha reduït un 83’5% durant els exercicis 2004 i 2005, segons ha explicat avui el conseller Castells davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya. En la presentació de la liquidació del Pressupost 2004-2005, Castells ha destacat que els 1.264 milions de resultat no financer de l’any 2003 que va detectar l’informe economicofinancer, s’han rebaixat fins a 209 milions d’euros el 2005. Durant aquest període, també s’han absorbit 678 milions d’euros del total de despesa desplaçada acumulada del 2003 (2.903 milions d’euros). El balanç financer dels anys 2004-2005 presenta també una important reducció del dèficit en termes SEC 95, que a finals del 2005 era de 605 milions d’euros, per sota de les previsions marcades pel Pla de Sanejament. Aquesta operació de sanejament dels comptes públic s’ha fet compatible amb un important augment de les inversions (31’3% respecte al 2004). L’exercici 2005 s’ha caracteritzat també per una disminució de les formes atípiques d’endeutament i una reorganització del deute. Això ha comportat una disminució de 58 punts bàsics en el seu cost, passant del 4’50% el 2003 al 3’92% el 2005. El conseller Castells ha destacat que el compromís i el rigor del Govern en l’execució dels pressupostos juntament amb una favorable evolució dels ingressos tributaris ha fet possible aquest important sanejament de les finances públiques.

El comptes de la Generalitat van presentar, a finals de l’any 2005, un dèficit en termes SEC 95 de 605 milions d’euros. Durant l’any passat, però, també es va absorbir despesa desplaçada per valor de 396 milions. Això fa que el resultat no financer de l’exercici 2005 hagi estat de -209 milions d’euros, un 83’5% menys que el 2003. Aquestes xifres impliquen un estricte compliment del Pla de Sanejament, que preveu arribar a l’equilibri pressupostari l’any 2008. Aquest pla fixava per a l’any 2005 un dèficit màxim del 0’08% del PIB Estatal (650 milions d’euros).

Castells ha aprofitat la compareixença a la Comissió del Parlament per analitzar l’evolució dels comptes públics durant la primera meitat de la legislatura. El conseller ha explicat que els resultats mostren l’esforç del govern per tal de sanejar els comptes públics i enfortir financerament la institució. Aquest esforç ha permès que per primera vegada, l’any 2005 no s’acumulés ni despesa farmacèutica ni despesa procedent dels hospitals de l’Institut Català de la Salut. Això ha estat possible, fonamentalment, per tres factors: una gestió acurada dels recursos, l’aplicació del tram autonòmic de l’impost sobre la venda d’hidrocarburs i les transferències addicionals rebudes per al finançament de la despesa sanitària derivades de l’acord subscrit a la Conferència de Presidents celebrada el passat mes de setembre.

La bona evolució dels ingressos tributaris i la gestió eficient dels recursos disponibles han fet possible que, en tres anys, l’estalvi corrent s’hagi triplicat, passant de 514 milions d’euros, el 2003, a 1.473 el 2005. Els comptes del 2005 mostren, també, la priorització que fa el Govern de la inversió pública. Mentre que el 2004 la inversió representava un 17’2% sobre la despesa corrent, el 2005 aquest percentatge va augmentar fins al 20’5%. Així, l’any passat la Generalitat va invertir 3.784 milions d’euros, un 31,3% més que les inversions liquidades el 2004. Al mateix temps s’ha produït un finançament més equilibrat de la inversió, prioritzant un finançament més alt a través de l’estalvi corrent i reduint el recurs a l’endeutament. Si l’any 2003 l’estalvi corrent finançava només el 27’5% de la inversió pública, el 2005 aquest percentatge havia augmentat fins al 62’8%.

Una millor gestió de l’endeutament

Els comptes del 2005 també reflecteixen una nova orientació en la gestió de l’endeutament basada en l’eficiència econòmica i la transparència. L’any passat, la Generalitat registrava un endeutament de 19.833 milions d’euros. L’increment net de l’exercici ha estat de 890 milions d’euros, davant dels 1.559 milions del 2004, un 43,9% menys. El volum total de deute ha passat de representar un 11’82% del PIB català l’any 2003 a un 11,78% l’any 2005.

L’endeutament derivat de l’ús de formes de finançament atípiques s’ha reduït el 2005 un 33,3% respecte al 2003, passant de 3.494 milions a 2.621 milions. Gairebé la totalitat d’aquestes fórmules d’endeutament corresponen a despeses derivades del dèficit d’anys anteriors. L’any passat els confirmings van disminuir un 74,8% i els pagaments a tercers un 17,8%. Fórmules com aquestes resulten més cares per a l’administració i són menys transparents que l’endeutament financer tradicional com els crèdits o les emissions de deute. L’abandó progressiu d’aquests instruments financers i la reorganització del deute, especialment el de les universitats catalanes, ha tingut efectes directes sobre el cost de l’endeutament. En dos anys, el cost mitjà de l’endeutament s’ha reduït més de mig punt. Mentre que l’any 2003 era del 4,50%, el 2005 ha baixat fins al 3,92%.

Un dels indicadors que utilitzen habitualment les agències de rating per avaluar la salut financera de les administracions és el que mesura la seva capacitat per retornar el deute contret. Aquest índex posa en relació l’endeutament amb l’estalvi corrent: es calcula quants anys trigaria una institució a retornar el deute contret si mantingués un nivell constant d’estalvi per operacions corrents. L’any 2003, aquesta ràtio indicava que la Generalitat trigaria 21 anys a retornar tot l’endeutament assumit. El 2005, aquest termini es va reduir fins als 8 anys. Això s’explica pel menor increment de l’endeutament i, en especial, per l’augment de l’estalvi corrent, que ha passat de 514 milions d’euros el 2003 a 1.572 milions d’euros el 2005.

1  

Imatges

Fotografia de la compareixença

Fotografia de la compareixença 238

1  

Fitxers adjunts

Dossier Liquidació

Dossier Liquidació
PPT | 470

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined