Adopció de mesures per palliar els danys ocasionats pels despreniments en les obres d'ampliació de la línia 5 del Metro de Barcelona

query_builder   15 febrer 2005 19:35

event_note Nota de premsa

Adopció de mesures per palliar els danys ocasionats pels despreniments en les obres d'ampliació de la línia 5 del Metro de Barcelona

Adopció de mesures per pal•liar els danys ocasionats pels despreniments en les obres d’ampliació de la línia 5 del Metro de Barcelona

El Govern de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, reitera i reafirma el seu compromís amb els veïns del barri del Carmel. Un compromís que es fonamenta en dues premisses inqüestionables. Una, preservar la seguretat de les persones, com així s’ha vingut fent des del primer dia i, dues, la total i absoluta voluntat de restituir a totes les persones afectades tot allò que van perdre.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya vol manifestar i transmetre als veïns del Carmel la certesa que tothom que hagi perdut el seu habitatge se li facilitarà, de comú acord, un pis nou. Mentrestant i també de comú acord, se’ls oferirà una solució transitòria.

D’altra banda, els veïns i veïnes que tinguin desperfectes en els seus habitatges tenen la garantia de l’Administració que es repararan satisfactòriament tots aquests desperfectes abans no retornin a les seves cases.

El Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona volen manifestar que aquestes actuacions només són el primer pas d’una fase nova de remodelació i millora del barri del Carmel.

A continuació s’especifiquen totes les mesures per pal•liar els danys ocasionats pels despreniments en les obres d’ampliació de la línia 5 del Metro de Barcelona. Aquestes mesures pal•liatives s’agrupen en tres apartats: el de les famílies afectades pels enderrocaments dels seus habitatges, el de les famílies ocupants dels edificis no afectats d’enderrocament que estiguin acollides en instal•lacions hoteleres o allotjaments alternatius i, finalment, les persones jurídiques  o titulars individuals d’explotacions econòmiques que es duien a terme en els immobles afectats.

 

A. Famílies ocupants dels edificis perjudicats afectats d’enderrocament

1) Reallotjament. Les famílies ocupants dels edificis afectats d’enderrocament disposen de les dues alternatives següents:

a) Habitatge pont i gratuït. Mentre duri el procés de resolució del nou habitatge definitiu, es reallotjarà a aquestes famílies en pisos pont, com les promocions del Carrer Llobregós (Horta-Guinardó) i del carrer Garcilaso (Sant Andreu).

• L’habitatge es lliurarà completament moblat, amb equipament electrodomèstic (nevera, rentadora i televisió); sistemes d’il•luminació (si s’escau) i parament de la llar, o la seva equivalència en import econòmic. Del muntatge de mobles i la logística se’n farà càrrec l’Administració. En el cas que alguna família prefereixi adquirir directament els mobles i l’equipament bàsic, se li oferirà un import econòmic global.

• D’altra banda, l’Administració aportarà una quantitat econòmica de 200 euros mensuals per a fer front a les despeses ordinàries de serveis bàsics (aigua, gas, electricitat).

• Aparcaments: En funció del cas de cada família, s’estudiarà la possibilitat d’oferir places d’aparcament en el mateix edifici de reallotjament.

b) Compensació econòmica. Un cop retornades als seus domicilis aquelles famílies ocupants dels edificis perjudicats no afectats d’enderrocament perquè els peritatges així ens ho permetin i quedi només el grup de llarga durada, en el cas que els afectats d’enderrocament no optin per accedir als habitatges de reallotjament perquè prefereixin resoldre directament el seu allotjament, bé a casa de familiars o mitjançant altres alternatives al seu càrrec, s’oferirà també la possibilitat  d’una compensació econòmica mensual per import de 700 euros mensual i 200 euros més per cobrir els consums bàsics que la família pugui tenir. També s’oferirà, si s’escau, l’aval per al lloguer. A aquests veïns se’ls pagarà a més les dietes de 15 € per parella, 10 € per adult i 5 € per menor de 16 anys.

Exemple 1b. Unitat familiar que opta per la compensació econòmica

mensual durant 12 mesos a partir del reallotjament de la resta d’afectats (excepte dietes diàries)

Compensació econòmica 700 € x 12 mesos 8.400 €

Consums bàsics 200 € x 12 mesos 2.400 €

Bestreta 2.000 €

Ajut estatal 11.500 €

 Total 24.300 €

2) Mentre no es produeixi el reallotjament, l’ajut per persona (dietes) que l’Ajuntament ha fet efectiu des del 31 de gener als hotels i a Boca Nord, es farà efectiu a càrrec de la Generalitat de Catalunya a partir del 13 de febrer per tal de compensar amb caràcter d’urgència les despeses habituals de supervivència a compte de la indemnització final als residents dels habitatges perjudicats que figurin en el cens elaborat per l’Administració, en períodes quinzenals.

• Les quantitats de l’ajut en concepte de dietes per dia i persona, variaran en funció de:

1. Si es troben en allotjaments alternatius a les instal•lacions hoteleres

- Parella, 50 €

- Persones de 16 anys en endavant, 30 €

- Persones fins a 15 anys, 15 €

2. Si es troben en instal•lacions hoteleres

- Parella, 15 €

- Persones de 16 anys en endavant, 10 €

- Persones fins a 15 anys, 5 €

3) Bestretes de la Generalitat de Catalunya a compte de les indemnitzacions futures. Per a persones físiques, propietaris o arrendataris que figurin en el cens elaborat per l’Administració, la residència habitual dels quals sigui afectada d’enderrocament: 2.000 €, fets efectius mitjançant un pagament únic.

4) Ajut estatal d’11.500 euros a cada unitat familiar que hagi perdut totalment el seu habitatge i els seus béns personals i domèstics i línia estatal de crèdit subvencionada amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

 

B. Famílies ocupants dels edificis perjudicats no afectats d’enderrocament acollides en instal•lacions hoteleres o en allotjaments alternatius

1) L’ajut per persona (dietes) que l’Ajuntament ha fet efectiu des del 31 de gener als hotels i a Boca Nord, es farà efectiu a càrrec de la Generalitat de Catalunya a partir del 13 de febrer per tal de compensar amb caràcter d’urgència les despeses habituals de supervivència a compte de la indemnització final als residents dels habitatges perjudicats que figurin en el cens elaborat per l’Administració, en períodes quinzenals.

• Les quantitats de l’ajut en concepte de dietes per dia i persona, variaran en funció de:

1. Si es troben en allotjaments alternatius a les instal•lacions hoteleres

- Parella, 50 €

- Persones de 16 anys en endavant, 30 €

- Persones fins a 15 anys, 15 €

2. Si es troben en instal•lacions hoteleres

- Parella, 15 €

- Persones de 16 anys en endavant, 10 €

- Persones fins a 15 anys, 5 €

2) Bestretes de la Generalitat de Catalunya a compte de les indemnitzacions futures.  Per a persones físiques, propietaris o arrendataris que figurin en el cens elaborat per l’Administració, acollits en instal•lacions hoteleres o en allotjaments alternatius i l’habitatge dels quals sigui susceptible, en el futur, d’ocupació: 1.000 €, fets efectius mitjançant un pagament únic per unitat familiar ocupant de l’habitatge.

3) Inspeccions i dictàmens.

En els propers dies començaran les inspeccions i l’emissió de dictàmens. Tant aquests dictàmens com les obres que es derivin d’aquestes inspeccions, aniran a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

4) Ajut estatal de 6.000 euros a cada unitat familiar que hagi hagut de desallotjar temporalment el seu habitatge a conseqüència dels danys derivats de les obres en curs i línia estatal de crèdit subvencionada amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Exemple. Unitat familiar integrada per una parella de 42 i 45 anys, un  ascendent de

 73 anys i una filla de 15 anys que s’allotgen en una instal•lació hotelera durant un

mes i que tenen algun dany en els seu habitatge.

Dietes 1 parella x 15 € x 30 dies 450 €

 1 persona x 10 € x 30 dies 300 €

 1 persona x 5 € x 30 dies 150 €

Bestreta 1.000 €

Ajut estatal 6.000 €

 Total 7.900 €

 

C. Persones jurídiques o titulars individuals d’explotacions econòmiques la realització de les quals es portava a terme en els immobles afectats

1) Bestreta en concepte de lucre cessant a compte de les indemnitzacions futures. Els titulars d’una activitat econòmica amb seu en un edifici afectat que figurin en el cens elaborat per l’Administració podran rebre 1.500 euros per treballador/mes, –incloent-hi el propietari si hi treballa–, i 10 euros per cada metre quadrat del local o establiment on es desenvolupi l’activitat en concepte de lloguer més despeses generals per cada metre quadrat del local. El pagament es farà efectiu per local.

2) Ajut estatal de 10.000 euros a cada titular de negoci situat en els edificis enderrocats.

3) Línia estatal de crèdit subvencionada amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per als titulars de negocis afectats. 

Exemple. Despatx de 100 m2 amb 5 persones treballant-hi, inclosa la titular,

que ha cessat la seva activitat econòmica durant 2 mesos

Bestreta 100 m2 x 10 € x 2 mesos  2.000 €

 5 persones x 1.500 € x 2 mesos   15.000 €

 Total 17.000 €

 

 

Altres mesures

Nou servei regular d’autobús entre el Carmel i els hotels

A partir del dilluns 14 de febrer entren en funcionament dues línies d’autobús per a les persones desallotjades del Carmel que enllaçaran el barri amb els diferents hotels on es troben allotjats. Aquest nou servei funcionarà entre les 9 h del matí i les 20 h de la nit (última sortida), amb una regularitat horària. A les hores en punt sortiran del carrer del Llobregós / rambla del Carmel, i faran un recorregut pels hotels per tornar de nou al carrer del Llobregós. Aquest servei s’afegeix al que ja existeix actualment a les 7.45 h del matí.

Transport escolar dels infants allotjats als establiments hotelers

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a partir del dilluns 14 de febrer, assumeix el transport escolar dels nens i nenes allotjats en hotels que assisteixin als centres escolars del barri.

Despeses de menjador extraordinàries

El Departament d’Educació es fa càrrec de les despeses de menjador dels alumnes que normalment no es quedaven a dinar a l’escola i que des del dilluns 31 de gener han hagut d’utilitzar el servei de menjador escolar. El Departament es posa en contacte amb tots els centres que tenen aquests nens i nenes escolaritzats per a tramitar el pagament dels àpats.

Rebuts d’aigua, gas, llum i telèfon

El Govern de la Generalitat, de comú acord amb l’Ajuntament de Barcelona, s’han posat en contacte amb Aigües de Barcelona, Gas Natural, Endesa, Telefónica i d’altres operadors, i han acordat paralitzar les emissions dels pròxims rebuts de subministrament dels veïns desallotjats del Carmel, com a mínim fins que no tornin als seus habitatges o locals.

Rebuts de l’IBI

Amb la finalitat d’alleugerar les obligacions tributàries municipals dels veïns de la zona afectada, i fins que no tornin a ocupar els seus habitatges, locals i pàrkings, o se’ls habiliti altra solució definitiva, se’ls ajornarà el cobrament dels tributs i dels preus públics municipals, tant en període voluntari com en període executiu. Aquesta mesura es fa extensiva a tots els habitatges, pàrkings i locals de la zona esmentada, malgrat el seu titular tingui el seu domicili fiscal en un altre indret.

Pagament de les hipoteques dels habitatges o locals

La Comissió mixta Govern de la Generalitat – Ajuntament de Barcelona, està estudiant les fórmules per atendre la petició dels veïns afectats d’obtenir una solució en el pagament de les hipoteques dels seus habitatges o locals, atès que de moment diverses entitats bancàries i caixes han mostrat la seva disposició a atendre aquesta demanda.

 

Compensacions per a les activitats econòmiques afectades per reducció de l’activitat

La Comissió mixta Govern de la Generalitat – Ajuntament de Barcelona, està estudiant les fórmules per compensar als titulars d’activitats econòmiques el descens d’ingressos conseqüència del descens d’activitat en la zona afectada.

Correspondència

El Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona han acordat amb Correus el mecanisme per fer arribar la correspondència a tots els veïns desallotjats. Els veïns podran recollir-la a l’oficina de Correus del carrer Tolrà 53-55, o bé, en aquesta mateix punt, poden facilitar les dades de les seves direccions temporals on se’ls farà arribar.

Servei d’Orientació Jurídica

El Col•legi d’Advocats de Barcelona ofereix un servei, per a l’usuari, gratuït d’assistència i orientació jurídica a les persones afectades que el sol•licitin, el cost del qual anirà a càrrec del Departament de Justícia de la Generalitat. S’ha obert una oficina del Servei d’Orientació Jurídica per prestar assessorament al veïnat del barri del Carmel Casal de la Gent Gran del carrer de Tolrà, núm. 21, i l’horari és de 9 a 14 h i 16 h a 18 h. L’oficina atén les reclamacions dels veïns i veïnes per orientar-los i oferir les solucions més adequades en cada cas, però no s’encarregarà de representar els afectats.

Annex

Un cop retornades als seus domicilis aquelles famílies ocupants dels edificis perjudicats no afectats d’enderrocament perquè els peritatges així ens ho permetin i quedi només el grup de llarga durada, i per atendre la voluntat expressada d’un habitatge més còmode, s’obre la possibilitat d’un pagament de 700 €, en concepte de lloguer, més 200 € per consums bàsics, a aquells que resolguin directament el seu allotjament mitjançant altres alternatives al seu càrrec. A aquests veïns se’ls pagarà a més les dietes de 15 € per parella, 10 € per adult i 5 € per menor de 16 anys.

1  

Fitxers adjunts

Mesures Carmel

Mesures Carmel
DOC | 84

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined