El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l’anunci de licitació de la redacció d’un estudi per a la millora de la mobilitat entre el Barcelonès nord i el Maresme i el Vallès i de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de l’eix Badalona - Mollet del Vallès pel coll de la Conreria (B-500). El DPTOP ha encarregat la gestió dels tràmits per a disposar dels estudis i projectes necessaris a l’empresa pública Tabasa. Les obres d’aquesta autovia, que es finançaran mitjançant el sistema de concessió de l’obra pública, suposaran una inversió estimada de 350 MEUR.

Amb l’objectiu de millorar la mobilitat entre el Barcelonès i el Vallès i de descongestionar el trànsit als accessos actuals a la ciutat de Barcelona i el seu entorn, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha previst la implantació d’un nou corredor viari.

Avui, el DOGC publica l’anunci pel qual s’inicia la licitació de la redacció dels estudis informatiu i d’impacte ambiental d’un eix Badalona – Mollet del Vallès pel coll de la Conreria. Juntament amb aquests estudis, es licita també la redacció d’un estudi que permeti aprofundir en l’anàlisi global de la mobilitat entre el Barcelonès nord, el Maresme i el Vallès i de les alternatives de corredors, amb la finalitat de millorar les comunicacions entre aquestes comarques.

El DPTOP ha encarregat a l’empresa pública Tabasa, per la seva experiència pel que fa a túnels i accessos a Barcelona, la gestió dels tràmits per a disposar dels estudis i projectes necessaris per a dur a terme aquesta actuació. L’import de licitació d’aquests estudis, que tenen un termini de redacció de 8 mesos, és de 815.000 euros. Es preveu adjudicar els estudis a finals del maig vinent.

Estudi de mobilitat

L’estudi de mobilitat té com a objectiu analitzar les necessitats en matèria de mobilitat entre el Barcelonès nord, el Maresme i el Vallès, i plantejar les principals opcions d’infraestructures que poden atendre aquestes necessitats, d’acord amb criteris de sostenibilitat i eficiència.

Així, aquest estudi, a més de plantejar les característiques tècniques i de traçat del nou eix viari que es proposa entre Badalona i Mollet del Vallès, inclourà una anàlisi global de la mobilitat entre aquests àmbits i un conjunt de propostes d’utilitat a l’hora de dissenyar futures infraestructures i serveis, tant pel que fa a la xarxa viària i ferroviària com pel que fa a les línies d’autobús.

En concret, l’estudi analitzarà aspectes com:

- Infraestructures: l’estudi tindrà en compte les infraestructures actuals per a la mobilitat, tant pel que fa a la xarxa viària com a la de transport públic i plantejarà alternatives per a millorar les connexions viàries i ferroviàries.

- Planejament: el document analitzarà les previsions de mobilitat contingudes en els principals instruments de planificació territorial i sectorial vigents o en fase de tramitació (per exemple, el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya, les directrius nacionals de mobilitat o el Pla territorial metropolità de Barcelona).

- Factors socioeconòmics: l’estudi inclourà una anàlisi de variables com la distribució de la població, l’ocupació per sectors d’activitat, la implantació d’empreses o les perspectives d’incidència de la millora de les comunicacions. -

- Mobilitat: tindrà en compte variables com la intensitat mitjana diària de vehicles i la seva evolució, el trànsit de vehicles pesants, els trams que registren una congestió viària reiterada, l’oferta i accessibilitat del transport públic i un diagnòstic de l’evolució de la mobilitat en l’àmbit d’estudi. D’altra banda, l’estudi plantejarà alternatives de gestió de la mobilitat.

Eix Badalona - Mollet del Vallès

El nou eix Badalona – Mollet del Vallès que es proposa, i que desenvoluparan els estudis que ara es liciten, presenta millores respecte del traçat proposat anteriorment. La via comptarà amb quatre carrils, dos per sentit de circulació, fet que permetrà incrementar la seva capacitat i prestacions. D’altra banda, el nou traçat evita l’impacte ambiental a Tiana i a l’entorn de la Cartoixa de Santa Maria de Montalegre, i a les urbanitzacions de Sant Fost de Campsentelles, tot atenent les inquietuds del territori.

L’autovia discorrerà entre la B-20 a Badalona i l’AP-7 a Mollet del Vallès i en el seu traçat es plantegen dos corredors: un, situat més al nord, s’inicia a la cruïlla entre la B-20 i la B-500 i, un altre, al sud, s’inicia a la intersecció entre la B-20 i la carretera de Pomar.

En ambdós casos, es preveuen les connexions següents: amb la B-20, amb el terme de Sant Fost de Campsentelles i amb la carretera de la Roca (BV-5001). El tram de nova construcció finalitza a la carretera C-59, en la connexió entre la C-33 i la variant de la C-17 de Mollet del Vallès. A partir d’aquest punt i fins a l’AP-7 / B-30, es milloraran les característiques de la carretera actual.

Tot l’eix Badalona – Mollet del Vallès tindrà una longitud d’uns 10 quilòmetres: el tram que es millorarà comprèn 2,5 quilòmetres, mentre el tram de nova construcció abastarà 7,4 o 7,7 quilòmetres, segons l’alternativa nord o sud.

Ambdós corredors inclouen la construcció d’un doble túnel d’uns 3 quilòmetres per salvar la carena de la Conreria i un viaducte des del Besòs a l’enllaç de la carretera de la Roca. Tot i que la longitud del túnel és superior al del projecte anterior, aquest se situa en una cota més baixa i té un traçat més respectuós amb l’entorn. El disseny del túnel al terme municipal de Sant Fost de Campsentelles manté aquesta estructura protegida de la visió directa des de les zones urbanitzades.

1  

Imatges

Plànol

Plànol 858