El conseller Nadal ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic del sistema costaner per sectors de sòl urbanitzable sense pla parcial aprovat

query_builder   6 juny 2005 17:23

event_note Nota de premsa

El conseller Nadal ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic del sistema costaner per sectors de sòl urbanitzable sense pla parcial aprovat

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal ha aprovat avui inicialment el Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrat pels sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2). Aquest nou pla completa el primer i centra el seu interès en un àmbit de 656 hectàrees que conformen 44 sectors de 22 municipis catalans.

El Pla aprovat avui inicialment, neix amb la voluntat de complementar i completar el Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) aprovat definitivament el passat 25 de maig pel conseller de PTOP. La necessitat d’ordenar aquestes noves àrees del territori costaner sorgeix quan al llarg del procés d’elaboració del Pla director urbanístic del sistema costaner, es constata que hi ha sòls, que si bé estan classificats avui de sòl urbanitzable delimitat, no disposen de pla parcial definitivament aprovat i que, per la seva posició immediata en relació a la costa, així com pels seus valors intrínsecs, fan preveure que la seva incorporació al procés edificatori podria generar un impacte important. És en aquest sentit, que es decideix elaborar aquest nou Pla que completa amb nous sectors els objectius del primer,  protegint el sòl costaner, preservant el seu paisatge, evitant un continu urbà, afavorint corredors ecològics, interconnectant espais lliures i en definitiva, garantint una major qualitat dels espais de la costa catalana.

El PDUSC-2 a informació pública

El conseller Joaquim Nadal va resoldre en data 28 de maig de 2004, acordar l’inici del procediment de formulació de l’esmentat Pla. Alhora, i per tal de garantir la seva efectivitat, va suspendre preventivament les llicències i tràmits en els sectors urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat, mentre es realitzaven els treballs d’estudi indicats.

Posteriorment, el 25 d’octubre d’aquell mateix any, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va informar favorablement el document d’objectius i propòsits generals del Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner de sòl urbanitzable delimitat sens pla parcial aprovat que incloïa 50 sectors. Aleshores, el conseller va resoldre iniciar el tràmit de consulta als ajuntaments afectats pel termini d’un mes, abans de l’aprovació inicial que s’ha resolt avui.

Un cop analitzades les aportacions dels ajuntaments, la Secretaria de Planificació Territorial ha elaborat el document que avui s’aprova inicialment. A partir d’ara el document serà sotmès a informació pública per un període d’un mes i a audiència dels ajuntaments durant un altre mes. Posteriorment, el Pla serà aprovat definitivament pel conseller de PTOP.

Criteris de protecció

A l’hora de determinar quins sectors urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat s’incloïen entre els àmbits de protecció d’aquest nou Pla director s’han tingut en compte els següents criteris:

  Coherència amb les determinacions del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1).

 Relació del sector amb l’actual nucli urbà i el model urbanístic vigent.

 Evitar la continuïtat dels fronts urbans al llarg de la costa.

 Incompliment dels terminis en el desenvolupament de la programació del planejament.

  Evitar la creació de nou sòl edificable isolat i majoritàriament envoltat de significat valor ambiental.

  Afavorir la connexió ecològica entre espais declarats d’interès natural i els d’especial qualitat paisatgística i ambiental.

 Assegurar la connexió costa-interior mitjançant la preservació dels espais lliures.

 Protecció dels sistemes hidràulics.

Àmbits de protecció del PDUSC-2

L’àmbit territorial del Pla director proposat, comprèn 44 sectors de sòl urbanitzable delimitat situats en un total de 22 municipis, amb una superfície global de 656 hectàrees.

Respecte el document d’objectius i criteris s’ha exclòs de l’objecte d’aquest pla director 10 sectors, després de constatar que tres d’aquests ja tenien pla parcial definitivament aprovat i, pels altres 7, considerar suficient per assolir els objectius de protecció del litoral l’aplicació de la normativa genèrica que estableix el PDUSC-1. D’altra banda, atenent les peticions formulades pels ajuntaments corresponents, s’han incorporat al Pla quatre sectors més de dos municipis.

El Pla director estableix dos nivells de protecció pels sectors del seu àmbit. Així, per 28 dels 44 sectors es proposa el nivell màxim de protecció que el planejament municipal classificarà com a sòl no urbanitzable costaner, amb la mateixa regulació establerta pel PDUSC-1.

(veure en la nota adjunta els municipis i sectors)

1  

Fitxers adjunts

NOTA DE PREMSA

NOTA DE PREMSA
DOC | 63

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined