El Parlament aprova per unanimitat la Llei d'informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i la Llei de creació de l'Institut Geològic de Catalunya

query_builder   20 desembre 2005 12:00

event_note Nota de premsa

El Parlament aprova per unanimitat la Llei d'informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i la Llei de creació de l'Institut Geològic de Catalunya

El Parlament ha aprovat avui per unanimitat la Llei d’informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i la Llei de creació de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). Les lleis permetran, d’una banda, enfortir l’ICC i actualitzar i optimitzar els recursos dels diversos serveis que s’ocupen de la cartografia al país i, de l’altra, crear una institució amb entitat jurídica pròpia per portar a terme treballs de recerca i d’assessorament de l’administració en matèria geològica. Fins ara aquestes tasques havien estat assumides per un servei de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Aquestes dues lleis que avui aprova el Parlament són de gran rellevància per a les tasques de l’Institut Cartogràfic i per la creació mateixa de l’Institut Geològic, dos instruments essencials per al coneixement del territori català i per al desenvolupament de les polítiques urbanístiques i d’infraestructures.

Llei d’informació geogràfica i de l’ICC

Pel que fa a la Llei d’informació geogràfica i de l’ICC, la nova norma, permetrà regular de manera més eficaç les seves actuacions, evitantla duplicitat en l’obtenció de la informació, i assegurant que tots els gestors del territori puguin accedir a unes mateixes i úniques dades de base. Així mateix, s’actualitzen les funcions de l’ICC adequant-les als nous temps. La informació geològica i cartogràfica ha vist augmentar en els darrers anys la seva demanda i les noves tecnologies obren grans possibilitats pel que fa a la seva difusió i accessibilitat. La nova Llei permetrà que a través de l’ICC, aquesta informació sigui accessible a institucions i ciutadans d’una manera més ràpida, eficient i actualitzada.

L’ICC, referent d’altres entitats públiques i privades

En els darrers anys, s’ha pogut constatar que molts dels productes generats per l’ICC, així com les seves normes tècniques i estàndards, s’han convertit en referents utilitzats per altres organismes públics i privats relacionats amb el sector de les activitats geogràfiques, geodèsiques i cartogràfiques en el seu sentit més ampli. Per aquest motiu, la nova Llei cobreix la necessitat d’una regulació concreta d’aquests productes per dotar-los d’un estatut d’oficialitat, establint, alhora, un marc jurídic i tècnic adient per al desenvolupament de l’activitat cartogràfica i geodèsica de Catalunya.

A més de les funcions que ja exercia l’ICC (essencialment, elaboració i difusió de treballs cartogràfics de base i creació de la infraestructura de dades nacional), es procedeix amb la nova Llei a la consolidació dels centres que en depenen com són el Sistema geodèsic integrat de Catalunya (SPIGIC), la Cartoteca de Catalunya i la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC).

Creació de l’IGC

Pel que fa a la Llei de creació de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), aquesta mesura recull una antiga reivindicació de la societat i els científics catalans i adequa un servei públic a les demandes i requeriments que les noves necessitats urbanístiques, socials i mediambientals generen.

Amb la nova Llei, es crea una institució amb entitat jurídica pròpia adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El president de l’IGC serà el conseller de Política Territorial i Obres Públiques que nomenarà el director o directora de l’entitat. El règim econòmic de l’Institut serà el contracte-programa com a marc bàsic de relació entre la Generalitat i l’Institut Geològic, tal i com determina l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana.

Funcions de l’IGC

Pel que fa a les funcions de l’Institut, se centren en l’estudi, assessorament, investigació, prevenció i informació sobre el sòl i el subsòl de Catalunya. L’objectiu és promoure les diverses polítiques i actuacions tant públiques com privades que tenen en el sòl i el subsòl el seu eix operatiu.

Les activitats de l’IGC abasten totes les branques de la geologia (minerologia, petrologia, l’estratigrafia, la geoquímica, etc) així com les disciplines que hi estan relacionades (ciències del sòl i l’edafologia, geofísica i sismologia i l’enginyeria geològica i la geotècnia, etc).

Per realitzar aquestes activitats, l’Institut desenvoluparà funcions en matèria d’elaboració d’estudis, difusió de la informació obtinguda i establiment de col·laboracions amb entitats públiques i privades.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 42

undefined
undefined
undefined
undefined