Comunicat de premsa

query_builder   22 febrer 2005 14:30

event_note Nota de premsa

Comunicat de premsa

Reunits a la seu del Departament de Política Territorial i Obres Públiques el dia 21 de gener a les 20:00 hores, representants del Govern de la Generalitat, de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Associació de Veïns del Carmel acompanyats dels seus advocats, han arribat als acords següents:

1. Els representants de la Generalitat i l’Ajuntament posen a disposició de l’Associació de Veïns i del conjunt d’afectats els certificats sobre l’estat del subsòl de l’àrea que fou desallotjada preventivament el passat dia 27 de gener.   La relació dels certificats és la següent:

a)     Certificat amb la demanda de l’aixecament de l’ordre preventiva del desallotjament dictada el dia 27 de gener a instància de la direcció d’obres i signada pels senyors Javier Gete-Alonso (TEC4), Benjamín Celada (Geocontrol) i José Antonio Rubín (UTE L5).

b)     Certificat sobre les mesures d’anivellament en superfície preses pel servei geològic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i signat pel cap del servei, Antoni Roca.

c)      Informe sobre l’estat actual dels moviments apreciats en l’àmbit del despreniment ocorregut a la cua de maniobres del Carmel, emès per l’empresa Eurogeotécnica i signat pel seu director gerent, Carles López.

d)     Informe sobre l’estat actual de la zona afectada pel despreniment  a la cua de maniobres, emès pels tècnics independents que han assessorat les tasques de rebliment amb formigó i consolidació del túnel, signat pels senyors Eduard Alonso, José Manuel Serrano i Xavier Borràs.

2. Ambdues parts constaten que els quatre documents coincideixen en determinar que, en la zona desallotjada, poden identificar-se en aquest moment dos àmbits:

a)     Una àrea (identificada en el mapa que s’adjunta amb color verd) on no s’han produït moviments significatius i es considera totalment estabilitzada.

b)     Una àrea (identificada en el mapa amb color groc) al voltant del punt de l’esfondrament, en part de la qual es van produir moviments significatius i on ara poden quedar petits moviments residuals i on hi ha tasques de consolidació i demolició pendents.

3.  Amb anterioritat a la reunió, d’acord amb la voluntat de l’Associació de Veïns, els certificats han estat examinats i debatuts per tècnics de la seva confiança. Per això, al matí d’ahir, 21 de febrer, es va realitzar una reunió entre representants de PTOP, l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Cartogràfic de Catalunya, l’empresa Eurogeotècnica i els tècnics designats per l’Associació de Veïns, el geòleg Dr. Joan Carles Melgarejo i l’arquitecte Sr. Lluís Moya.

4. Coneguda l’acta amb les conclusions d’aquesta reunió tècnica, els representants   de l’Associació de Veïns  i de l’Administració han considerat oportú  acordar el següent procediment pel que fa als terminis i forma de practicar les inspeccions dels habitatges:

a)     Iniciar les inspeccions dels habitatges situats en la zona verda per tal de verificar-ne l’estat.

b)     Una vegada realitzades les inspeccions i efectuades, si cal, les reparacions oportunes, podrà procedir-se  al retorn dels veïns.

c)      Mantenir pendent la inspecció corresponent a la zona al voltant del punt d’esfondrament fins que s’hagin acabat les tasques de consolidació i d’estabilització. En el seu moment, s’establirà la forma d’inspecció i garanties per aquesta àrea.

5.  Ambdues parts fan notar que en cap cas el retorn dels veïns que ho desitgin no implica el desistiment de cap dret o possibilitat de reclamació passada o futura pels danys ocasionats.

6.  Pel què fa al procediment d’inspecció s’acorda que aquestes es realitzaran de la manera següents:

a)     Els veïns seran convocats per tal de realitzar una inspecció del seu habitatge acompanyats d’un membre del Col·legi d’Arquitectes, d’un representant de l’empresa ADIGSA, d’un mosso d’esquadra per diligenciar les actuacions i si ho desitgen, d’un tècnic proposat per l’associació de Veïns, per tal d’assessorar-lo.

b)     Així mateix, els tècnics del Col·legi d’Arquitectes i del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics efectuaran revisions generals sobre l’estat de l’edifici i emetran els corresponents informes i certificats garantint la seva estabilitat.

c)      En cas que calgui fer reparacions d’algun tipus i el veí desitgi que aquestes siguin efectuades per l’Administració, el veí podrà autoritzar la seva realització de manera immediata.

d)     Les inspeccions dels serveis afectats (llum, gas i aigua) seran realitzades per les empreses de subministrament respectives. Per a la inspecció del servei de gas caldrà concertar cites amb els veïns de cada immoble. El retorn dels veïns, quan es produeixi, serà notificat a les empreses subministradores als efectes oportuns.

e)     Al final de les inspeccions cada veí rebrà còpia dels certificats sobre l’estat del subsòl, de l’edifici i de l’estat del seu habitatge.

7. Ambdues parts acorden donar publicitat conjunta als acords assolits en aquest comunicat que també serà distribuït als veïns afectats.

(S’adjunta plànol)                                                     22 de febrer de 2005  

 

1  

Fitxers adjunts

PLÀNOL

PLÀNOL
RTF | 0

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined