El Govern aprova el Decret d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge

query_builder   8 novembre 2005 18:41

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge

Avui, dia 8 de novembre de 2005, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret que actualitza i amplia el Pla per al Dret a l’Habitatge que havia estat establert mitjançant els Decrets 454/2004 i 455/2004, de 14 de desembre, i el completa amb la gestió a Catalunya dels instruments establerts a nivell de l’Estat pel Reial Decret 801/2005, de 1 de juliol.  El nou Decret, que ve a ser un text refós de les esmentades normatives amb alguns dels preceptes que encara eren vigents de l’antic Decret 157/2002, d’11 de juny, té com a objectiu estructurar un esquema coherent i operatiu que integri totes les mesures de foment de l’habitatge a Catalunya, coordinat però no subordinat als objectius del pla impulsat pel govern central, i als recursos, necessaris, però sempre complementaris, que s’obtinguin de l’Administració central.

Les principals novetats del Decret són:

1. Per evitar confusions en la nomenclatura, totes les figures d’habitatges protegits passen a denominar-se Habitatges amb Protecció Oficial, bé siguin de Règim Especial de Règim General, de Preu Concertat, o de Lloguer, a 10 anys, a 25 anys, o a 30 anys.

2. S’aconsegueix una major coincidència entre les anteriors zones geogràfiques de preus de les modalitats d’habitatges amb protecció oficial ja que es divideix Catalunya en quatre zones de preus màxims coincidents i es subdivideix la primera d’elles en tres per donar més flexibilitat de preu a la modalitat de Preu Concertat, tal com es mostra en el quadre 1 adjunt.

3. Es fixa per als habitatges amb protecció oficial que es qualifiquin a partir de l’entrada en vigor del Decret, una durada del règim de protecció supeditada al tipus de sòls i a la percepció d’ajuts públics a la promoció. Segons això:

- totes les promocions que es facin sobre sòls públics, o sobre sòls amb prescripció urbanística de destinar-los a habitatge protegit, o bé que hagin rebut ajuts públics a la promoció, hauran de mantenir la qualificació durant 90 anys, amb prohibició de desqualificació a petició dels propietaris,

- totes les promocions que es facin sobre sòls lliures, o que no hagin rebut ajuts públics a la promoció hauran de mantenir la qualificació durant 30 anys, també amb prohibició de desqualificació a petició dels propietaris.

4. Es reforcen els ajuts del Ministeri de Vivienda per als promotors, amb subvencions complementàries a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, per a objectius de cohesió social, de viabilitat econòmica, de sostenibilitat i d’accessibilitat i mobilitat en l’interior dels habitatges per a persones amb minusvalies, i també per millorar la viabilitat en les promocions de lloguer. D’aquesta manera es poden promoure habitatges amb subvencions fins a 35.700 euros per habitatge, tal com mostra el quadre 2, adjunt.

5. S’ajusten i amplien les línies d’actuació per a la prevenció de l’exclusió social per causa residencial, tant en els ajuts al pagament del lloguer als col•lectius amb més dificultats econòmiques, com en les Xarxes de Mediació per al Lloguer Social i d’Habitatge Jove per a la mobilització del parc desocupat. Com a principals novetats de la nova formulació cal fer notar:

- s’eleva el nivell màxim d’ingressos familiars ponderats, exigits per a ser beneficiaris dels ajuts al lloguer, de 2 a 2,5 vegades l’IPREM; cosa que permetrà ampliar el nombre de receptors d’aquest ajut, des dels prop de 3.000 aprovats en el 2005, a 7.000 en el 2006.

- la reducció del 25% al 20% del percentatge de càlcul per a la determinació del “lloguer just” per a sol•licitants amb ingressos per sota d’1 vegada l’IPREM; cosa que permetrà augmentar la subvenció mitjana que rebran aquestes llars.

- i la creació d’una Xarxa d’Habitatges d’Inclusió per incrementar l’oferta d’habitatges tutelats, gestionats per serveis socials municipals o entitats sense ànim de lucre, per atendre persones que requereixin una atenció especial, amb una subvenció directa de la Direcció general d’Habitatge a les entitats gestores d’aquests habitatges, en concepte d’ajut a suportar el cost de lloguer i despeses dels habitatges

1  

Fitxers adjunts

Document amb annexos

Document amb annexos
DOC | 121

undefined
undefined
undefined
undefined