Avalis preveu formalitzar operacions per un import de 80 milions d’euros aquest 2006 

El Departament d’Economia i Finances de la Generalitat i Avalis de Catalunya, Societat de Garantia Recíproca, signaran un conveni de refiançament segons el qual, l’administració catalana cobrirà fins a un 75% del risc assumit per Avalis en totes les seves operacions d’aval financer. D’aquesta manera, la Generalitat complementarà el reafiançament que ja oferia la Companyia Espanyola de Reafiançament (CERSA). Gràcies a aquest conveni, a partir d’aquest 2006 Avalis reforçarà i potenciarà la seva capacitat d’actuació en alliberar una part del seu capital que podrà destinar a avalar nous projectes empresarials. De fet, un dels objectius d’Avalis per enguany és formalitzar avals per un import de 80 milions d’euros, 17  milions més que l’any anterior. Així ho han explicat aquest matí en roda de premsa el secretari d’Economia de la Generalitat, Andreu Morillas, el director general d’Avalis de Catalunya, Sebastià Gironès i el president d’Avalis i conseller delegat de l’Institut Català de Finances, Josep Maria Ayala.

Fins ara, CERSA cobria en cas de fallits els crèdits atorgats en un percentatge que anava del 30% al 75%, en funció de les característiques del projecte avalat, i la resta era assumit per Avalis. A partir d’aquest 2006, i segons les característiques d’aquest segon conveni de reafinaçament, el Departament d’Economia i Finances es farà càrrec d’aquella part del risc que no assumeixi CERSA fins arribar al 75%, i el 25% restant serà cobert per Avalis. La Generalitat i CERSA asseguraran fins a un màxim de 625.000 euros per client o conjunt de socis que formin part del projecte, i a aquest màxim es pot arribar amb una o més operacions que seran refiançades totalment o parcialment fins arribar a aquest import. Amb aquest segon reafiançament d’Avalis és dóna compliment a una de les mesures de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana per millorar l’accés al finançament de les petites i mitjanes empreses

CERSA que depèn del Patrimoni de l’Estat i de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i es nodreix dels Pressupostos Generals de l’Estat, també gaudeix d’un reafinançament final del Fons Europeu d’Inversions (FEI). Gràcies a aquest conveni,  Avalis de Catalunya es converteix en la tercera societat de garantia recíproca de l’Estat que compta amb un segon conveni de reafinançament autonòmic, després d’Elkargi al País Basc i la SGR València.

Avalis i els joves emprenedors

Amb l’objectiu d’ajudar els joves emprenedors, els departaments d’Economia i Finances, Treball i Indústria (de qui depèn el Servei d’Autoempresa), de la Presidència (de qui depèn la política juvenil) i Avalis van signar un conveni, el passat mes de desembre, perquè els joves empresaris només hagin d’aportar un 1% de l’import  avalat al capital d’AVALIS. El 3% restant per assoli el 4% requerit, serà aportat pel Departament d’Economia i Finances, qui ha aportat a AVALIS 600.000 euros per tal de fer efectiva aquesta mesura.

Un total de 846 avals atorgats el 2005, un 176,4% més que l’any anterior

Avalis de Catalunya, SGR és una societat mercantil i de naturalesa financera que va ser creada el 2003 amb l’impuls de la Generalitat de Catalunya i la participació de 41 institucions del món econòmic català. La seva funció és la d’actuar com un instrument financer de suport al finançament aliè de pimes i autònoms. Avalis concedeix avals a les petites i mitjanes empreses per facilitar-los l’accés al crèdit i obtenir, així, el finançament necessari per desenvolupar els seus projectes empresarials com ara créixer,  internacionalitzar-se o potenciar la seva activitat. Avalis també és un vehicle que contribueix a la creació de noves empreses i de nous llocs de treball.

Les empreses i els treballadors autònoms que vulguin utilitzar els serveis d’Avalis hauran de dipositar en aquesta institució un 4% de l’import del crèdit per al qual volen obtenir un aval. D’aquesta manera es converteixen en socis partícips d’Avalis. Això significa que poden tenir accés a préstecs en condicions molt avantatjoses, amb tipus d’interès preferents i terminis d’amortització més llargs. La participació inicial del 4% es retorna al soci un cop es cancel•la l’aval.

Segons ha explicat el director general d’Avalis de Catalunya, la previsió per al 2006 és que la Societat formalitzi operacions per un import de 80 milions d’euros, davant els 63 milions registrats l’any anterior. De fet, des que es va posar en marxa l’octubre del 2003, l’activitat d’Avalis s’ha incrementat tant en nombre com en volum d’operacions. L’any 2005 es van formalitzar un total de 846 avals, un 176,4% més que l’any anterior. El major nombre d’aquestes operacions van ser avalades davant de les administracions públiques (572), seguides per les caixes (114) i els bancs (104). D’altra banda, la indústria i els serveis són els dos sectors més importants tant pel nombre d’avals formalitzats, 179 i 211, respectivament, com per l’import, 19,7 milions i 18,8 milions, respectivament.

Un dels principals objectius d’Avalis és donar suport a la creació de noves empreses, l’any 2005 s’ha incrementat en més de la meitat el nombre d’avals atorgats a aquestes noves iniciatives; i ajudar les de petita dimensió a endegar nous projectes. De fet, un  74,7% dels avals concedits ha estat per a empreses de fins a 50 treballadors, el 44,2% per a empreses de 51 a 250 treballadors, i tan sols el 5,9% per a les de més de 250.

Un coeficient de solvència que dobla el mínim exigit

Avalis va néixer l’any 2003 amb un capital de 9,3 milions d’euros i va tancar el 2005 amb 12,7 milions. Això significa un increment del 37%. Els seus recursos propis a 31 de desembre del 2005 superen en 6,7 milions d’euros el mínim establert pel Banc d’Espanya i el coeficient de solvència és del 15,8%, gairebé el doble del mínim exigit (8%).

També des de la seva creació i fins al 2005, Avalis ha incrementat el nombre de socis en un 161,1% (de 262, a 686). El major increment s’ha produït en els socis partícips que han passat de 233 a 655. I els protectors, que normalment són institucions públiques o privades que han aportat una part del capital i que no poden sol•licitar garanties a la SGR, han passat de ser 9.247.600 euros en el moment de constituir-se Avalis, a 9.271.800 euros l’any 2005. Entre els socis protectors es troben representants del món financer català (les deu caixes d’estalvis catalanes i els bancs amb seu a Catalunya), les caixes d’àmbit estatal que operen a Catalunya, les 13 cambres de comerç de Catalunya, el Consell General de Cambres, les patronals catalanes (Foment del Treball i Pimec), la Confederació de Cooperatives, la Federació de Mutualitats i la Federació de Societats Laborals de Catalunya. 

1  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa

Dossier de premsa
PPT | 503