El Govern obre el procés de concessió de canals locals de televisió digital al sector privat

Les bases del concurs fixen un model de televisió local i de proximitat

query_builder   8 novembre 2005 18:05

event_note Nota de premsa

El Govern obre el procés de concessió de canals locals de televisió digital al sector privat

Les bases del concurs fixen un model de televisió local i de proximitat

El Consell Executiu ha aprovat avui, amb l’informe preceptiu i vinculant del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), les bases que regiran el procés de concessió de canals digitals locals destinats als operadors privats.

El nombre de canals als quals poden optar els licitadors és de 59, del total de 96 que es podran veure a Catalunya. El Govern de la Generalitat els adjudicarà, previsiblement, en un termini de cinc mesos.

El plec de condicions fixa un model de televisió local i de proximitat, entesa aquesta com la que es vincula al territori amb infraestructures i capacitat de producció pròpia en la seva demarcació, dóna impuls i col·labora amb la indústria audiovisual local i que dedica la major part del temps d’emissió a continguts relacionats amb el seu àmbit de cobertura.

Així, dels tres grups d’avaluació establerts a les clàusules, el corresponent a la memòria descriptiva i de programació suposa un 55% de la puntuació total, mentre que la proposta econòmica i la tecnològica representen el 25% i el 20%, respectivament.

Els operadors que optin al concurs podran obtenir una major puntuació si milloren l’obligació de garantir un mínim del 50% d’emissions en llengua catalana. Aquest augment de la puntuació serà proporcional en funció del percentatge de millora que proposin i de la franja horària en què es comprometin a emetre en català.

Altres aspectes que s’avaluaran especialment són la millora de l’obligació d’emetre programes televisius originals durant un mínim de 4 hores diàries i 32 setmanals entre la 1 i les 4 de la tarda i entre les 8 i les 11 de la nit, el foment de les diferents manifestacions de la cultura catalana, l’ampliació de l’horari protegit vigent actualment, i l’observança de les recomanacions del CAC i del Codi deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya en la prestació del servei públic de televisió.

Les televisions locals que ja estan emetent podran acreditar la seva experiència i es valorarà especialment que, en els darrers dotze mesos, hagin estat realitzant un model de proximitat en la demarcació per a la qual concursen. Aquesta possibilitat es reserva a aquelles televisions emparades legalment.

Obligacions dels concessionaris

El plec de condicions estableix que les emissores no podran emetre en cadena (s’entén que realitzen aquest tipus d’emissió aquelles televisions que difonguin la mateixa programació durant més del 25% del temps total d’emissió setmanal, inclòs si ho fan en horari diferent).

Tanmateix, el CAC podrà autoritzar a aquells municipis que ho sol·licitin la sindicació de continguts, en més del 25% de les seves emissions, en atenció a característiques de proximitat territorial i d’identitats socials i culturals d’aquestes localitats. La possibilitat de sindicar continguts no pot servir per eludir l’obligació d’emetre programes televisius originals durant el mínim d’hores establertes a les clàusules.

Entre les altres obligacions fixades a les clàusules destaquen les següents:

 Gestionar directament la concessió, que és intransferible.  Disposar d’estudis de producció pròpia en la seva demarcació o una demarcació contigua, i, fora dels programes de caràcter temàtic, amb una estructura informativa estable formada per professionals de la informació  Complir que, com a mínim, el cinquanta per cent del temps d’emissió sigui en llengua catalana. Pel cas que la televisió tingui la seva zona de servei a la Vall d’Aran, ha de garantir una presència significativa de l’aranès en la seva programació.  Garantir que les emissions de pel·lícules, sèries televisives o documentals doblats a una llengua diferent de l’original, s’han d’oferir simultàniament, com a mínim, doblats en llengua catalana.  Garantir que en la programació de música cantada hi hagi una presència adequada de cançons produïdes per artistes catalans i que, com a mínim, el vint-i-cinc per cent siguin cançons interpretades en llengua catalana o aranesa.  No emetre programació que contingui missatges contraris als drets i llibertats fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic vigent, que incitin a la violència o a activitats delictives, o a qualsevol forma de discriminació.  No incloure a les emissions programes o escenes o missatges que puguin perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, ni programes que fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.  Reservar el 51% del temps d’emissió anual a la difusió d’obres audiovisuals europees. Al seu torn, el 50% com a mínim de l’esmentat temps de reserva ha de ser dedicat a la difusió d’obres audiovisuals europees, l’expressió originària de les quals sigui en qualsevol llengua espanyola; igualment un mínim del 10% del temps de reserva esmentat s’ha d’aplicar a obres audiovisuals europees de productors independents respecte de les entitats de televisió, de les quals més de la meitat han d’haver estat produïdes en els darrers cinc anys.

Característiques de les concessions

El Govern resoldrà el concurs d’acord amb el CAC, que emetrà un informe preceptiu i vinculant. Els operadors als quals s’adjudiqui un canal de televisió local podran iniciar les emissions digitals en el moment que rebin totes les aprovacions tècniques de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions. Així, un cop se’ls notifiqui la concessió, hauran de presentar el corresponent projecte tècnic en un termini màxim de quatre mesos i obtenir-ne el vistiplau de l’organisme estatal. La concessió té una vigència de 10 anys.

Les televisions emparades legalment podran sol·licitar emetre en analògic de manera simultània fins al gener de 2008, sempre que així ho permetin les disponibilitats i la planificació de l’ espectre establerta als Plans Nacionals de Televisió. En aquest sentit, seran les pròpies televisions les que hauran d’aportar les solucions tècniques necessàries.

Aquelles televisions locals que estiguin emetent actualment i no obtinguin una freqüència hauran de cessar les seves emissions abans del 30 de juny de 2006.

S’ordena l’espectre radioelèctric

La convocatòria del concurs per a l’adjudicació de canals locals al sector privat, que se suma al procés de concessió de canals públics obert pel Govern el passat 20 de setembre, permet encarar l’ordenació de l’espectre radioelèctric en el qual els operadors emeten actualment en una situació de permanent eventualitat. La manca d’una ordenació efectiva ha dificultat, així mateix, l’adopció de mesures contra les emissores il·legals.

Més informació en el document adjunt

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa

Comunicat de premsa
PDF | 80

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined