La Conselleria de Treball i Indústria impulsa noves accions per lluitar contra la sinistralitat laboral

query_builder   22 febrer 2005 20:00

event_note Nota de premsa

La Conselleria de Treball i Indústria impulsa noves accions per lluitar contra la sinistralitat laboral

LA CONSELLERIA DE TREBALL I INDÚSTRIA IMPULSA NOVES ACCIONS PER LLUITAR CONTRA LA SINISTRALITAT LABORAL

Davant la Comissió de Política Social del Parlament, el Conseller Josep Maria Rañé presenta un decàleg de les noves orientacions per a la protecció de la seguretat i la salut a la feina

El Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, compareix a petició pròpia davant la Comissió de Política Social del Parlament per fer un repàs de la situació de la sinistralitat laboral de Catalunya, i per presentar els eixos de la nova etapa encetada per la Conselleria en matèria de prevenció de riscos laborals.

A la compareixença d’avui, el Conseller de Treball i Indústria exposa amb detall el nivell d’execució dels diferents mandats inclosos en la Resolució parlamentària d’octubre de 2002 sobre sinistralitat laboral, sobre tot en relació als compliments corresponents a l’actual Govern.

Cal recordar que a l’any 2002 es va disparar l’índex de sinistralitat laboral a Catalunya. En concret, s’hi van produir 183.829 accidents en jornada de treball amb baixa. D’aquests accidents, 186 van ser mortals, 1.685 greus, i 181.958 lleus. Al 2004, primer any d’activitat de l’actual Govern, el nombre d’accidents va baixar fins els 157.621, dels que 149 van ser mortals, 1.620 greus, i 155.852 lleus.

Segons el Conseller Josep Maria Rañé, la disminució de les xifres de sinistralitat laboral a Catalunya és encara insuficient. L’any passat, el Govern va engegar una política orientada a la implantació d’una veritable cultura preventiva. Les accions es van basar en la promoció, la vigilància i el control.

Actuacions dutes a terme per la Inspecció de Treball i Seguretat Social en Prevenció Riscos Laborals

 Número d’Actuacions  2004  2003

 Barcelona               47.467,00         44.767,00  

 Tarragona                7.790,00          7.466,00  

 Lleida                3.582,00          4.992,00  

 Girona                8.301,00          8.809,00  

 Catalunya               67.140,00         66.034,00  

Número d’Infraccions  2004  2003

 Barcelona                4.162,00          5.549,00  

 Tarragona                   559,00             781,00  

 Lleida                   255,00             416,00  

 Girona                   360,00             546,00  

 Catalunya                5.336,00          7.292,00  

 Paralitzacions  2004  2003

 Barcelona                   263,00             171,00  

 Tarragona                     37,00               50,00  

 Lleida                     32,00               34,00  

 Girona                       5,00               10,00  

 Catalunya                   337,00             265,00  

 

 Requeriments  2004  2003

 Barcelona               19.372,00         17.968,00  

 Tarragona                2.008,00          1.866,00  

 Lleida                1.450,00          1.887,00  

 Girona                1.787,00          2.185,00  

 Catalunya               24.617,00         23.906,00  

No obstant això, el Departament de Treball i Indústria ha constatat que en matèria de sinistralitat laboral cal fer un salt endavant. Per aquest motiu, el recentment signat Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana recull l’elaboració d’un Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008.

Amb aquest Pla, el Govern impulsarà un conjunt d’accions destinades a transformar la normativa en realitats concretes. L’objectiu del Departament de Treball i Indústria és integrar la prevenció de riscos laborals en la gestió de les empreses com a eina fonamental per millorar la seva competitivitat i perquè els treballadors tinguin ocupació segura i de qualitat.

El Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, vol portar a la pràctica una nova estratègia de prevenció de riscos laborals, que superi les actituds purament legalistes i formals, fins ara encaminades a “tan sols” complir amb la normativa. A partir d’ara, la informació, la transversalitat, la integració i la concertació social dominaran aquesta nova estratègia per reduir la sinistralitat laboral a Catalunya.

Decàleg de les noves orientacions en prevenció de riscos laborals

 Trasllat a la Fiscalia, en coordinació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, dels expedients on s`hagi determinat l’existència de negligències greus en l’aplicació de mesures de seguretat i saluts laborals. Al 2003, s’hi van traslladar 48 expedients. Al 2004, la xifra d’expedients va pujar fins als 79.

 Limitació de la contractació amb l’Administració d’aquells empresaris que hagin comès delictes contra la seguretat dels treballadors, o hagin estat sancionats per infraccions administratives molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball. I proposta d’inclusió de claúsules en matèria de prevenció de riscos laborals al plec de claúsules particulars dels contractes formalitzats per l’Administració.

 Habilitació de gairebé 50 tècnics del Departament de Treball i Indústria per a realitzar tasques de vigilància i control en matèria de salut i seguretat laboral.

 Les convocatòries d’ajuts de Departament de Treball i Indústria per a activitats de recerca desenvolupament i innovació tindran en compte la prevenció de riscos laborals com a criteri d’avaluació.

 Destinació de l’import de les sancions econòmiques per infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals recaptades pel Departament de Treball i Indústria a la realització d’actuacions preventives programades pel propi Departament per una quantia igual a l’excés ingressat sobre la prevista al pressupost.

 Elaboració de l’Enquesta Catalana de Condicions de Seguretat i Salut Laborals, en el marc d’un sistema d’indicadors de seguretat i salut laborals que integrin indicadors laborals, sanitaris i socioeconòmics.

 Atenció especial a les petites i mitjanes empreses, que contribuirà al desenvolupament del seus sistemes de gestió preventiva amb el suport econòmic i financer per a la inversió en prevenció de riscos laborals. El pressupost de 2005 preveu una dotació de 500.000 euros. El 80% dels accidents de treball es va produir a empreses de menys de 250 treballadors, i el 52% a empreses de fins a 50 treballadors.

 Creació d’un centre documental sobre seguretat i salut laboral, que realitzarà activitats d’anàlisi, difusió i divulgació de la nova cultura de riscos laborals.

 Desenvolupament del procediment administratiu especial d’imposició de mesures correctores per incompliments en prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 Promoció d’actuacions de sensibilització en matèria preventiva en tots els àmbits de la societat, així com accions específiques de formació per a empresaris i treballadors.

Aquestes accions i altres projectes s’articularan al voltant del Pla de Govern per a la Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008, que serà l’eina fonamental per fer realitat la nova estratègia de prevenció de riscos laborals.

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa (.pdf)

Nota de Premsa (.pdf)
PDF | 31

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined