La campanya de control del Departament de Treball i Indústria sobre 815 empreses amb elevada sinistralitat aconsegueix reduir en un 21% l'accidentalitat d'aquestes companyies

query_builder   9 juny 2006 11:00

event_note Nota de premsa

La campanya de control del Departament de Treball i Indústria sobre 815 empreses amb elevada sinistralitat aconsegueix reduir en un 21% l'accidentalitat d'aquestes companyies

La directora general de Relacions Laborals, Mar Serna, ha presentat avui el resultat de la campanya duta a terme des del maig de l’any passat per controlar 815 empreses amb una sinistralitat superior a la mitjana del seu subsector. La tasca de suport i assessorament en matèria de seguretat laboral realitzada pels tècnics del Departament ha fet que l’índex d’incidència d’accidents laborals -que mostra el nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors- d’aquestes empreses hagi passat de 130,61 el 2004 a 103,40 el 2005, un 21% menys.

Així, en xifres absolutes el nombre d’accidents registrats a aquestes companyies ha passat de 28.325 l’any 2004 a 23.043 durant el 2005. Aquestes 815 empreses apleguen el 8,6% del total d’assalariats de Catalunya i prop del 13,3% dels treballadors de les empreses catalanes que van registrar algun accident l’any passat.

Destaca particularment que entre els treballadors i treballadores d’aquestes empreses el nombre d’accidents mortals ha passat de 16 a 5 en un any. Els accidents greus han passat de 170 el 2004 a 123 el 2005 i els lleus han disminuït de 5.224, de 28.139 el 2004 a 22.915 l‘any passat.

Pel que fa a la dimensió de les empreses, el segment on més ha baixat l’índex d’incidència és el de les que tenen entre 6 i 49 treballadors, amb una reducció del 58%, seguit de les empreses de més de 5.000 empleats (-38%) i les que tenen entre 50 i 99 treballadors (-25%).

Per territoris, les 96 empreses gironines sotmeses al control del Departament durant la campanya són les que han assolit una major reducció de l’índex d’incidència d’accidents laborals, amb una baixada del 31%. Entre les 86 empreses a les quals s’ha fet el seguiment a Tarragona la reducció de l’índex d’incidència ha estat del 25%, entre les 89 empreses de Lleida la baixada ha estat del 24% i entre les 544 de Barcelona , d’un 19%.

Un dels efectes positius de la campanya és la reducció de la sinistralitat ha estat generalitzada si s’analitzen els resultats de la campanya en funció dels subsectors econòmics de les empreses.

Així, entre les 70 empreses de la indústria agroalimentària sotmeses al seguiment del Departament la reducció de l’índex d’incidència ha estat del 27%, entre les 60 de productes metàl·lics del 30% i entre les 29 de la índústria del plàstic del 28%. D’altra banda, entre les 23 empreses de transport de viatgers observades l’índex d’incidència ha disminuït un 29%, mentre que entre els 43 establiments d’hoteleria sotmesos a seguiment la reducció ha estat del 33%.

La directora general de Relacions Laborals, Mar Serna, ha afirmat que la conclusió que es pot treure d’aquesta campanya és que “quan les empreses es posen a treballar de forma seriosa en matèria de prevenció de riscos laborals es pot reduir de forma important la sinistralitat. No cal una sanció econòmica si l’empresa realment es posa a treballar conjuntament amb el seu servei de prevenció i els seus delegats de prevenció”. De totes maneres, Serna ha subratllat que “ningú pot baixar la guàrdia i s’ha de continuar treballant”.

La campanya de 2006 prendrà en compte els accidents dels empleats contractats a través d’ETT

Enguany el Departament de Treball i Indústria portarà a terme una nova campanya de seguiment i assessorament en matèria de seguretat a les empreses que tenen uns índexs de sinistralitat més elevats que la mitjana del seu subsector econòmic.

La novetat de la campanya 2006 rau en què enguany el Departament comptabilitzarà per calcular la sinistralitat de les empreses –i per tant establir si s’han de sotmetre o no a control- els accidents patits pels treballadors contractats a través d’Empreses de Treball Temporal (ETT). La responsabilitat de la seguretat d’aquests treballadors és de l’empresa on fan la seva feina.

Un altre canvi a l’hora d’escollir quines són les empreses que caldrà incloure en la campanya d’enguany serà que aquest 2006 es comptabilitzaran no només els accidents, sinó també les malalties laborals. El sector de la costrucció no s’inclou en aquesta actuació perquè està sotmés a programes de visites més intensius.

La previsió del Departament per aquest any és incloure en aquesta actuació en matèria de sinistralitat a 1.025 empreses que l’any passat van sumar 32.054 accidents de treball i tenen una plantilla conjunta de prop de 220.000 persones.

L’actuació del Departament de Treball i Indústria per tal de controlar l’activitat d’aquestes empreses presenta diverses fases:

- S’envia una carta a la direcció de l’empresa i una altre als delegats i delegades de prevenció de riscos laborals, comunicant que l’empresa es troba entre les que tenen un índex d’incidència alt en comparació amb el del seu subsector.

- Tècnics dels Centres de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball realitzen, per primera vegada habilitats per fer funcions d’inspecció, amb la presència dels representants dels treballadors i dels serveis de prevenció, una primera visita a les instal·lacions de l’empresa, comprovant les condicions materials de seguretat i salut. Es manté una reunió de treball.

- El Departament de Treball i Indústria requereix de l’empresa l’elaboració i presentació, en el termini d’un mes, d’un pla d’actuació preventiva de millora de les seves condicions materials de salut i seguretat amb l’objectiu d’eliminar les causes materials dels accidents.

- S’efectua una segona visita a l’empresa per comprovar la incorporació de les noves mesures de seguretat previstes en el pla.

- En cas d’incompliment, es comunica la incidència a la Inspecció de Treball i Seguretat Social perquè obri el preceptiu expedient a l’empresa i determini, si s’escau, la sanció corresponent per l’incompliment de la normativa vigent.

Divendres, 9 de juny de 2006

1  

Fitxers adjunts

sinistralitat empreses

sinistralitat empreses
PDF | 49

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined