El Departament de Treball i Indústria impulsa la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la feina

S'incorpora la figura de l'Agent per a la Igualtat, pionera a les administracions públiques de l'Estat, per introduir la perspectiva de gènere en totes les accions de la Conselleria

query_builder   3 octubre 2005 13:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Treball i Indústria impulsa la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la feina

S'incorpora la figura de l'Agent per a la Igualtat, pionera a les administracions públiques de l'Estat, per introduir la perspectiva de gènere en totes les accions de la Conselleria

El Departament de Treball i Indústria aposta clarament per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el treball. És per això, que ha posat en marxa diverses iniciatives per tal de millorar els resultats respecte a la paritat en tots els nivells, tant en l’àmbit públic com a les empreses privades. Unes iniciatives que han presentat, en roda de premsa, el Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, i la Directora General de Relacions Laborals, Mar Serna.

Actualment, el nombre de dones ocupades és d’1.364.000 i la taxa d’ocupació femenina a Catalunya se situa en el 59,8%, per sobre de l’objectiu fixat per la Unió Europea per a l’any 2005 (57%) i pràcticament en el nivell previst per a l’any 2010 (60%). Això significa que ahores d’ara a Catalunya 6 de cada 10 dones en edat laboral (16-64 anys) estan treballant.

Entre totes les accions que s’estan desenvolupant i les noves iniciatives previstes, destaquen:

Creació de l’Agent per a la Igualtat

La figura de l’Agent per a la Igualtat s’ha incorporat a l’organigrama del Departament de Treball i Indústria amb l’objectiu de coordinar totes les accions internes i externes adreçades a la introducció de la perspectiva de gènere.

Donada la prioritat que té el Departament d’impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats, i sabent que, com a Administració, tenim el deure de ser exemple per al conjunt de la societat catalana. El Departament està realitzant diverses accions internes, com ara, la formació del personal en temes de gènere i igualtat d’oportunitats i l’impuls del llenguatge no sexista en la documentació interna i externa que genera.

L’Agent per a la Igualtat també es responsabilitza de la coordinació de les accions externes, totes aquelles polítiques actualment en marxa o les que es desenvoluparan en el futur i que es caracteritzen per la seva transversalitat, per la seva relació amb altres Departaments i amb el conjunt d’agents econòmics i socials del país.

Incorporació de dones en sectors amb escassa presència

Durant el mes de setembre s’ha iniciat un curs per a dones gruistes –el primer que es fa a tot l’Estat– que s’incorporaran immediatament al mercat laboral, un cop finalitzada la formació. Es tracta d’un curs d’operador/a de grua torre i recurs preventiu, que es realitza a Badalona (Barcelonès), amb la col·laboració de l’Institut Gaudí de la Construcció. En concret, el curs el segueixen 15 alumnes d’entre 18 i 35 anys i compta amb una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de 30.480 euros.

El curs de 400 hores de formació i 4 mesos de durada permetrà a les alumnes tenir la capacitació per exercir l’ofici de gruista, presentar-se a l’examen oficial de la Secretaria d’Indústria del Departament de Treball i Indústria i obtenir el carnet oficial d’operador/a de grua torre. També s’ha programat una formació complementària de 50 hores en prevenció de riscos laborals, un element de valor afegit, que facilitarà la seva incorporació a un lloc de treball que té una nul·la presència de dones treballadores.

El Conseller Rañé ha manifestat que el Departament està treballant per a que les accions formatives tinguin “un suport social i empresarial evident” per la recol·locació d’aquestes dones. Segons que ha dit Rañé, “no es tracta només de fer cursos d’oficis amb escassa presència de dones, sinó de fer també tot un treball conjunt amb el món empresarial perquè acabi contractant aquestes dones”.

Per la seva banda, la Directora General de Relacions Laborals, Mar Serna, ha explicat que “es tracta d’una primera experiència pilot que haurem d’avaluar”. Serna ha manifestat que es tracta “d’obrir una via”, però un cop analitzada la integració de les treballadores en les obres “veurem com hem d’ampliar el programa amb quin volum i a quins territoris”.

Un milió d’euros per a promoure plans d’igualtat i agents d’igualtat a les empreses

La Direcció General de Relacions Laborals ha elaborat una ordre amb una dotació d’1.000.000 d’euros per donar suport a les empreses que incorporin en les seves polítiques internes la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, com a mesura de responsabilitat social.

També es fomenten les accions que permtin a l’empresa millorar els resultats respecte la paritat en la seva organització.

Les empreses que elaborin un Pla d’Igualtat poden rebre fins el 70% del cost amb un màxim de 8.000 euros. Aquest pla ha d’incorporar mesures efectives, com ara, garantir la comunicació i el llenguatge no sexista, igualtat d’oportunitats en l’accés a l’organització, promoció de dones a càrrecs de responsabilitat i de direcció, igualtat en matèria retributiva i condicions de treball. Les organitzacions que incorporin a la seva plantilla la figura de l’Agent per a la Igualtat podràn obtenir el 70% del cost de la seva retribució bruta anual amb un límit màxim de 15.000 euros.

Amb aquesta ordre es dóna compliment a les mesures recollides a l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana per fomentar la igualtat d’oportunitats, lluitar contra la discriminació per motius de gènere i avançar en l’àmbit de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Igualtat i negociació col·lectiva

La direcció general de Relacions Laborals ha coordinat el buidatge i l’anàlisi de 758 convenis col·lectius signats, des del maig de 2001 fins el març de 2005, revisant quines han estat les polítiques d’igualtat, contra la discriminació, de  conciliació de la vida laboral i familiar i de prohibició de l’assetjament a la feina, que s’han incorporat en la seva redacció.

Totes aquestes clàusules s’han posat a disposició dels agents econòmics i socials a través de la web del Departament:

http://www.gencat.net/treballiindustria/relacions_laborals/genere/

L’objectiu és que les mesures adoptades serveixin d’exemple i es puguin incorporar en les noves negociacions col·lectives, millorant així els seus continguts.

Publicació semestral del butlletí estadístic Dona i Treball

Conscients de la importància que té la difusió de dades, i de la lectura d’aquestes sota una perspectiva de gènere, s’edita aquest butlletí semestral per tal de poder conèixer la situació actual de la dona en relació al mercat laboral i poder fer-ne la comparativa amb anys anteriors. La publicació electrònica del primer butllletí va ser el juliol de 2004, actualment s’ha editat el tercer número amb una nova imatge. S’ha previst l’edició en paper per tal d’afavorir la seva difusió.  

http://www.gencat.net/treballiindustria/doc/doc_25077656_1.pdf

Impuls de la paritat en òrgans de decisió que depenen del Departament

Es fan necessàries mesures d’acció positiva donat que la presència de les dones en òrgans de participació i d’incidència és una de les deficiències que acusa la nostra societat:

És per això que la Llei 7/2005 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) recull al seu article 4.2: “ (…) Les entitats i organitzacions que tinguin més d’una persona representant en el Consell han de respectar el criteri de paritat entre els homes i les dones en la proposta que facin per al nomenament dels seus representants”.

Es pretén seguir la mateixa acció de paritat en futurs projectes de creació de comissions, consells o òrgans de direcció.

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) dedica gairebé 5.000.000 d’euros al foment de la igualtat

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha incorporat diverses accions positives en les seves ordres de subvencions adreçades al foment de la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral home-dona. L’import atorgat ha estat de 4.687.825 euros, distribuïts segons els següents tipus de programes:

-Dispositius integrals de formació i/o inserció sociolaboral adreçats principalment al col·lectiu de dones amb més dificultats d’accés al mercat laboral, prestant especial atenció al col·lectiu de dones en risc d’exclusió.

-Accions integrals en els sectors en què les dones estan subrepresentades i accions en sectors emergents.

-Accions de formació i assessorament adreçades al col·lectiu de dones emprenedores.

-Altres accions que suposin el desenvolupament de plantejaments innovadors i la introducció de la perspectiva de gènere femení als programes i metodologies de formació i inserció sociolaboral d’aquest col·lectiu.

De manera més concreta, en l’àmbit de la formació professional ocupacional (programes de qualificació professional), la participació de la dona en aquests programes supera el 65%. A més, s’han aprovat una sèrie d’accions específiques en oficis on la presència de dones té una escassa incidència. Per l’exercici 2005, ha suposat l’atorgament de 90 places per un import de 172.749 euros per a la programació de cursos d’ebenistes, grafista maquetista, infografista de mitjans audiovisuals i operadora d’instal·lacions de tractament i eliminació de residus urbans.

La Inspecció de Treball promou la igualtat de la dona en les relacions laborals

Per aquest motiu hem establert com un dels objectius de la inspecció actuacions en aquesta matèria, amb la finalitat de combatre les desigualtats que en tots els àmbits del món del treball afecten les dones: tant des de l’accés al treball, les condicions laborals, la diferència salarial i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Pla de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats a l’àmbit socioeconòmic de Catalunya (2005-2008)

Actualment, s’està elaborant aquest pla per donar coherència a totes les actuacions amb perspectiva de gènere del Departament, sota els principis d’integració, transversalitat, diversitat, prevenció, innovació i participació.

Dilluns, 3 d’octubre de 2005

1  

Fitxers adjunts

Dessirée Garcia, Agent per a la Igualtat del Departament de Treball i Indústria

Dessirée Garcia, Agent per a la Igualtat del Departament de Treball i Indústria
PDF | 49

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined