Permetran el futur desplegament del nou model d’atenció a l’emergència extrahospitalàriaEl nou sistema separa el transport sanitari urgent del transport sanitari programat

L’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM), adjudica els concursos per a la contractació dels serveis de transport sanitari urgent en l’àmbit de Catalunya (excepte Barcelona ciutat) i en l’àmbit de Barcelona ciutat, així com el concurs per a la contractació del sistema de comunicació entre els Centres Coordinadors del SEM (061) i els vehicles de transport sanitari urgent.

L’adjudicació d’aquests concursos, juntament amb la d’altres en fase d’elaboració, ha de permetre el desplegament del nou model d’atenció a les emergències extrahospitalàries previst durant el primer semestre d’enguany, el qual té com objectius la garantia de l’equitat, la millora de la qualitat del servei i una marcada especialització en l’atenció a les emergències.

A diferència de l’actual, aquest nou model, preveu la separació del recursos de transport sanitari urgent i de transport sanitari programat i l’activació i coordinació directa (gestió integral) , per part de la Central de Coordinació del SEM (061) de les ambulàncies.

Per tal que aquesta gestió integral de tot el transport sanitari urgent sigui possible, els nous vehicles es dotaran amb  tecnologia que possibiliti les comunicacions de les ambulàncies amb el centre coordinador a temps real, tant de veu com de dades, utilitzant la xarxa privada TETRA (trunking digital) de la Generalitat de Catalunya. En el cas que no estigui disponible, com sistema alternatiu, s’utilitzaria  la xarxa pública GSM (veu) i GPRS (dades), assegurant alta disponibilitat del servei.

ANNEX 1. ADJUDICATARIS

LOT ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICAT Preu/hora addicional

Lot 1. Alt Pirineu Transport Sanitari de Catalunya, SL 3.153.600,00

 47,00

Lot 2. Terres de Lleida Servicios Sociosanitarios Generales, SL 6.640.000,00 38,00

Lot 3. Tarragona Ambulàncies Reus, SA 11.043.812,00 36,66

Lot 4. Terres de l’Ebre Centre d’Ambulàncies Baix Ebre, SL 6.491.000,00 42,00

Lot 5. Girona CTS Regió Girona 12.850.770,00 45,25

Lot 6. Catalunya Central Transport Sanitari de Catalunya, SL 9.729.900,00 47,00

Lot 7. Alt Penedès i Garraf Transport Sanitari de Catalunya, SL 3.537.400,00 46,00

Lot 8. Vallès Occ.(Sec.Sanit.Sabadell) Mont TS, SL 6.510.829,00 58,00

Lot 9. Vallès Occ.(Sec.Sanit. Terrassa) Mont TS, SL 3.560.536,00 58,00

Lot 10. Vallès Oriental Ambulàncies de Sabadell, SL 5.002.595,00 55,00

Lot 11. Maresme UTE La Pau SCCL / Ambulancias Caballero SCCL / Ambulancias Grupo Vila y Crisol 6.160.000,00 43,20

Lot 12. Baix Llobregat (Sec. Sanit. Centre-Nord) UTE Serveis Sanitaris Condal SL / Ambulàncies Condal SCCL 3.770.884,00 36,90

Lot 13. Baix Llobregat (Sec. Sanit. Delta-Litoral) Transport Sanitari de Catalunya, SL 4.439.800,00 47,00

Lot 14. Metropolitana Sud UTE Serveis Sanitaris Condal SL / Ambulàncies Condal SCCL 4.548.844,80 36,24

Lot 15. Metropolitana Nord UTE La Pau SCCL / Ambulancias Caballero SCCL / Ambulancias Grupo Vila y Crisol 2.667.000,00 42,81

LOT ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICAT P/hora addicional

Lot únic. Barcelona ciutat UTE Serveis Sanitaris Condal SL / Ambulàncies Condal SCCL / Ambulàncies Guerra SA / Ambulàncies Domingo SA 8.361.720,00 38,96

ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICAT

SIEMENS, SA 6.776.181,00

ANNEX 2. RECURSOS ADJUDICATS

Concurs Transport Sanitari Urgent, àmbit territorial Catalunya( excepte Barcelona ciutat)

SVB: Suport Vital Bàsic (equip: 2 Tècnics de Transport Sanitari)

SVA: Suport Vital Avançat (equip:  1 ó 2 Professionals sanitaris –metge/infermer- i 2 ó 1 Tècnics Transport Sanitari)

RE: Recurs estacional (SVB de reforç 3 mesos estiu)

PIUC: Reforç Pla Integral d’Urgències de Catalunya (4 mesos hivern )

SVBL: Suport Vital Bàsic Localitzable (unitat de SVB 12 hores presència física + 12 hores –nit- localitzable)

Concurs Transport Sanitari Urgent, àmbit territorial Barcelona ciutat

SVB: Suport Vital Bàsic (equip: 2 Tècnics de Transport Sanitari)

PIUC: Reforç Pla Integral d’Urgències de Catalunya (4 mesos hivern )

Concurs per a la implantació d’un sistema de comunicacions entre els centres coordinadors del SEM i els recursos mòbils

L’objecte demandat és el disseny, subministrament, instal•lació, posada en marxa i manteniment d’un sistema de comunicació plenament integrat en el sistema de gestió del centre coordinador, tant per veu com per dades, entre els recursos sanitaris mòbils i la Central de Coordinació de SEM, amb la finalitat de posar-los amb comunicació contínua.

Els sistemes requerits en els recursos mòbils (ambulàncies) són:

 equips terminals ràdio de tecnologia TETRA mòbils i portàtils amb els seus complements i accessoris  equip informàtic dotat dels programaris i interfícies corresponents amb navegador GPS.

Els sistemes requerits en la Central de Coordinació són:

• equips terminals radio de tecnologia TETRA amb els seus complements i accessoris

• sistema (equips, programaris, interfícies, servidors, matriu de comunicació, antenes, etc.) d’integració de les comunicacions de veu i dades en el programari de gestió.

Les xarxes de comunicació a utilitzar seran per una banda les xarxes TETRA (ÀGORA i RESCAT) i d’altra les xarxes de telefonia mòbil pública GSM.

 

1  

Fitxers adjunts

Més dades

Més dades
DOC | 87