Transcorreguts 3 mesos des de l’entrada en vigor de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, el Departament de Salut vol manifestar que el nivell globalment satisfactori de compliment de la llei observat durant el mes de febrer s’ha consolidat durant el mes de març. Aquesta situació és congruent amb l’alt nivell d’acceptació de la llei expressat per la població catalana en l’enquesta feta pel Departament de Salut a desembre de 2005. 

En relació a l’activitat inspectora/sancionadora desplegada a Catalunya, fins el moment, s’han fet:

• Inspecció: entre gener i març s’han fet 1.696 (al final de febrer eren:380 per tant hi ha hagut un increment del 446%)

 S’ha fet especial incidència en:

o restaurants/bars (572) (101 al final del febrer: + 566%)

o forns/pastisseries/cafeteries (299) (160 al febrer: + 187%)

o establiments d’alimentació/súpers (210) (49 al febrer: + 429%)

o estacions de servei (74) (45 al febrer: +164%)

o botigues, establiments d’oci, transport  i altres (204) (25: + 816%)

• Inspeccions en les que s’han trobat incorreccions: 211 (acumulat)  (al febrer: 51 + 414%)

o Especialment en forns/pastisseries /cafeteries (en general), bars/restaurants (en general) i establiments d’alimentació (a Girona/La jonquera)

• Denúncies  102 (acumulat) (al febrer 32 + 319%)

o Especialment en forns/pastisseries /cafeteries (en general), bars/restaurants (a Tarragona) i espais d’oci (a Barcelona)

No s’ha obert cap expedient sancionador. S’han fet des del gener 51 requeriments o advertiments formals (44 a forns/pastisseries)

1  

Fitxers adjunts

Mapa d'inspeccions acumulades

Mapa d'inspeccions acumulades
DOC | 150