o El Govern aprova un Decret que preveu una inversió màxima d'uns 180 milions d'euros
o Es concreten els requisits del dret a les prestacions
El Govern ha aprovat el Decret que desenvolupa de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, aprovada el juliol de l’any passat, i que determina el règim aplicable a la sol·licitud i la concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades.

El desplegament de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic és una mesura de lluita contra la pobresa a Catalunya, que dóna resposta a les reivindicacions de col·lectius molt desafavorits que reclamen des de fa temps un augment de les rendes. D’aquesta manera, el Govern de l’Entesa Nacional pel Progrés garanteix per llei una seguretat econòmica per a totes aquelles persones que tenen més necessitats.

Amb l’aprovació d’aquest decret, que desplegarà i executarà el Departament d'Acció Social i Ciutadania, es desenvolupen en primer lloc les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu; en segon lloc es concreten les condicions, els requisits i el procediment per a accedir-hi; i finalment, s’estableix la gestió orientada a l'atenció al ciutadà.

Es calcula que al voltant d’unes 200.000 persones es podrien veure beneficiades d’aquest desplegament de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic. La inversió màxima prevista per a atendre les diferents situacions personals de necessitat està compresa entre els 129 i els 180 milions d’euros. Les prestacions de dret subjectiu regulades en aquest decret són:

  • Prestació complementària per a les persones pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació.
  • Prestació per al manteniment de necessitats bàsiques.
  • Prestació per al manteniment de les despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents.
  • Prestació per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat de Catalunya.
  • Prestació per a les persones joves extutelades.

Les prestacions socials de caràcter econòmic són de dret subjectiu per a la persona beneficiària, amb la finalitat de donar cobertura a una situació personal de necessitat. A més, la Llei també inclou la tipologia de prestacions de dret de concurrència, per a la persona beneficiària, quan la concessió és limitada per les disponibilitats pressupostàries i és sotmesa a concurrència pública i a priorització de les situacions de necessitat; així com les prestacions econòmiques d'urgència social, que tenen la finalitat d'atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència.

Cap al sistema català de serveis socials

Després de l’aprovació de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic al Parlament de Catalunya, va entrar en vigor un nou Estatut que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, i que inclou en tot cas la regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementària d'altres sistemes de previsió pública.

Tenint en compte que les prestacions socials de dret de concurrència han quedat afectades pel nou marc jurídic dissenyant a nivell estatal amb l’aprovació de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, el desplegament d'aquestes prestacions s'ha realitzat per separat mitjançant un decret per atendre especialment als barems aplicables al sistema de valoració del grau i nivell de dependència.

A més, per garantir la necessària coherència dels serveis d'atenció a la dependència, que han de quedar integrats al sistema català de serveis socials, la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic garanteix expressament la possibilitat de pròrroga de les prestacions i els ajuts econòmics actualment vigents, reconeguts en convocatòries anteriors.

El nou decret també contempla el règim provisional d'atribució de funcions per a tramitar i resoldre les sol·licituds corresponents a les prestacions de dret subjectiu, així com la particularitat de les sol·licituds a presentar els anys 2006 i 2007, i la retroactivitat en l'abonament de determinades prestacions. També estableix el règim aplicable a les persones que l'any 2006 van percebre la PNC i la RMI, i el règim transitori aplicable per a donar efectivitat a l'extinció de l'actual ajut assistencial per a la protecció dels cònjuges supervivents.

Finalment, cal destacar que la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic recull per a Catalunya el compromís assolit en el Consell d'Europa pels Estats membres, de fixar plans i accions que tinguin per objectiu reduir de manera significativa l'any 2010 el nombre de persones en situació de risc de pobresa i exclusió social.