La consellera de Benestar i Familia, Anna Simó, presentarà al ple del Parlament el projecta de Llei de prestacions que ha de garantir uns ingressos suficients per les persones amb rendes més baixes amb lobjectiu que cap ciutadà de Catalunya visqui per sota el llindar de la pobresa.Es tracte duna eina dinclusió social, pionera a lEstat espanyol, que lluita contra la pobresa i lexclusió i que vol garantir la igualtat doportunitats a tots els ciutadans de Catalunya, principalment als collectius mes vulnerables, i atendre les situacions de necessitat derivades de qualsevol contingència en la vida duna persona que limpedeixi fer front a les despeses essencials imprescindibles per poder dur una vida digna.Una novetat important de la Llei de prestacions és que, per primera vegada des de lordenament jurídic, es distingeixen tres tipus de prestacions: les de dret subjectiu (amb la seguretat i garantia que dóna a totes aquelles persones beneficiàries), les de concurrència (ajuts a través de convocatòria pública), i les durgència social.El projecte de Llei, que ara comença a debatres en el Parlament, està previst que sigui aprovat per la Cambra catalana durant el primer semestre denguany, i la seva entrada en vigor seria el gener de 2007 sobre els ingressos i rendes del 2006