o S'avalen crèdits per a joves per un valor de 26,4 milions d'euros: 13,2 milions per a habitatge i 13,2 milions per a formació
o El crèdit màxim que pot optar un jove per a habitatge augmenta fins els 24.000 euros, mentre que per a formació el màxim és de 30.000 euros
El Govern renova el Programa de Crèdits d’Emancipació que va entrar en funcionament el juliol de 2006, amb un augment de la dotació econòmica per avalar crèdits que contribueixin a l’emancipació dels joves, facilitant el seu accés a l’habitatge i la millora de la seva formació. Mitjançant aquest programa el Govern avala crèdits per a joves davant les entitats financeres per un valor total de 26,4 milions d’euros. D’aquesta manera, els joves d’entre 18 i 35 anys residents a Catalunya amb una antiguitat mínima de 2 anys podran obtenir crèdits amb unes condicions avantatjoses.

D’aquests 26,4 milions, la meitat es destinaran a crèdits d’habitatge (13,2 milions) i l’altra meitat a crèdits de formació. El crèdit màxim a que pot optar el jove en formació és de 30.000 euros, mentre que en habitatge passa dels 15.000 euros de l’any passat als 24.000 euros d’enguany.

En el Programa de Crèdits d’Emancipació dels Joves hi intervenen el Departament d’Acció Social i Ciutadania, a través de la Secretaria de Joventut, el Departament d’Economia i Finances, a través de l’Institut Català de Finances, el Departament d’Innovació, Universitat i Recerca, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

El programa compta amb la col·laboració d’entitats financeres com La Caixa, Caixa Catalunya i la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi, qui juntament amb el Govern fan una aposta clara per facilitar als joves l’accés al finançament de projectes personals relacionats amb els àmbits de l’habitatge i la formació. Els certificats per a la concessió dels crèdits d’habitatge es formalitzaran a les Borses d’Habitatge Jove, mentre que els dels crèdits per a la formació universitària es formalitzaran a l’AGAUR.

Els crèdits per a l’emancipació dels joves són crèdits concedits per entitats financeres amb les característiques habituals dels crèdits de mercat però en condicions preferents ja que la Generalitat de Catalunya actua com a avaladora del jove davant les entitats financeres. A més, són crèdits que no estan incrementats amb cap tipus de comissió, excepte una taxa de tramitació de 60 euros, i que tenen interessos més baixos que els del mercat: Euribor + 1 %. Les persones interessades trobaran tota la informació general d’aquest programa visitant el web de la Secretaria de Joventut (www.gencat.net/joventut), trucant al telèfon 012 o adreçant-se a qualsevol dels 288 punts d’informació juvenil de la Xarxa Catalana d’Informació Juvenil.

Crèdits d’Emancipació per a l’habitatge

En el cas de l’habitatge, l’import del crèdit es destina a cobrir les despeses inicials per accedir a una vivenda, tant de compra com de lloguer, com ara fiances, comissions, despeses notarials, mobiliari, etc. Pot cobrir el 100% del cost de les actuacions, amb un límit màxim de 24.000 euros, (l’any 2006 era fins a 15.000), en terminis a 5, 7 i 10 anys.

En el cas que es destini a finançar les despeses de lloguer el termini del crèdit serà de 5 anys tenint en compte que aquesta és la durada habitual del contracte de lloguer. Aquests terminis inclouen un període inicial de carència d’un any, en el qual només es paguen interessos.

Crèdits d’Emancipació per a la formació

Els crèdits per a la formació es destinen a cobrir les despeses derivades de l’ampliació d’estudis de grau superior, com ara postgraus, màsters o doctorats. Es poden dividir en dues parts: una disposició inicial per pagar la matrícula, i disposicions mensuals durant la durada dels estudis que no poden superar els 825 euros al mes. Poden cobrir el 100% del cost de les actuacions, amb un límit màxim de 30.000 euros.

El termini màxim serà de 10 anys, inclòs un període inicial de carència de capital equivalent al període d’estudis més un any. En tot cas, el període de carència esmentat al paràgraf anterior no superarà els 5 anys. Es preveu la possibilitat d’amortitzacions anticipades sense cap tipus de comissions sempre que l’import mínim d’aquestes amortitzacions sigui d’un 10% de l’import inicial del préstec.